header image

Marek Vaňuš, SVD

     Narodil sa v Zlatých Moravciach 13. augusta 1977. Základnú školu navštevoval v Nitre – najprv na Sopóciho ul., neskôr, po páde komunizmu, dokončil posledný ročník na cirkevnej ZŠ sv. Gorazda. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Gymnáziu sv. Cyrila a…

Oltár sv. Hieronyma

Rok Božieho slova je spojený s postavou sv. Hieronyma, ktorý sa zaslúžil o preklad Svätého písma do latinčiny. Vzťah tohto svätca k Božiemu slovu môže byť pre nás inšpiráciou nie len v tomto čase. Z tohto dôvodu, chceme dať do osobitnej…

Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 8,5-8.14-17 Prvé čítanie prináša radostné správy o evanjelizácii v Samárii. Hlavnou postavou tu bol najskôr diakon Filip, ktorý tamojším obyvateľom ohlasoval Ježiša Krista. V Samárii našiel cenných poslucháčov, ktorí pozorne a jednomyseľne počúvali a sledovali znamenia, ktoré Filip konal. Všetci sa úprimne tešili z týchto Božích…

Komentáre k textom na 5. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 6,1-7 Úryvok o ustanovení prvých diakonov nás uvádza do problematiky prvej Cirkvi, v ktorej sa veľmi pružne riešili organizačné otázky cirkevných štruktúr a cirkevnej správy v súvislosti s narastajúcim počtom kresťanov a zároveň s otázkou misií. Krásna je ukážka kolektívneho rozhodovania. Dvanásti pri prvom náznaku…

Komentáre k textom na 4. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,14a.36-41 Prvé čítanie dnešnej nedele nám opäť – podobne ako predchádzajúcu nedeľu – predstavuje Petrovu katechézu v deň Turíc. Tentoraz je to záverečná časť obsahujúca záver predchádzajúcej argumentácie o vzkriesení Ježiša Krista ako Mesiáša. Záverečné zhrnutie sa začína slávnostnou formulou: Nech…

Kurz lektorov a žalmistov

     Aj v tomto roku pre vás pripravujeme kurzy lektorov a žalmistov. Sú zamerané na poznanie dejín lekcionárov, porozumenie čítaného textu, na odbornú stránku prednesu liturgického textu aj s praktickými cvičeniami, na miesto lektora počas bohoslužby a potrebu jeho…

Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého Písma

     Pre túto aktivitu sme sa rozhodli v Roku Božieho slova a veríme, že pretrvá aj po jeho ukončení. Inšpirovala nás Bratislavská arcidiecéza, v ktorej sa pred rokmi tri roky po sebe kontinuálne prečítalo celé Sväté písmo. Zatiaľ sa…

Komentáre k textom na 3. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,14.22-28 Prvé čítanie prináša časť prvého verejného vystúpenia apoštola Petra na Turíčnu nedeľu. Peter, ktorý tu už uplatňuje svoje prvenstvo, pretože hovorí ako prvý a v mene celého zboru apoštolov, argumentuje slovami 16. žalmu (v ďalších častiach argumentoval z prorockých…

Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Pochádza z Oravskej Polhory, narodil sa v roku 1960. Študoval na Gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) a základnú teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. Ako kaplán účinkoval v Sliačoch pri Ružomberku, Dolnom Kubíne,…

Komentáre k textom na 2. veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 2,42-47 Z literárneho hľadiska je tento úryvok súhrnom, syntézou predchádzajúcich detailných správ o príchode Ducha Svätého (Sk 2,1-13), o Petrovej reči a jej účinkoch (2,14-36) a o prvých konverziách (2,37-41). Text je ukážkou ideálnej komunity, ktorú charakterizuje jednota ducha, myslí a sŕdc, čo…