Komentár k nedeli Božieho slova

Vhodné prečítať aj počas liturgie pred jednotlivými čítaniami

Neh 8,2-4a.5-6.8-10

Úryvok z Knihy Nehemiáš podáva správu o obnovení zmluvy v Jeruzaleme po skončení babylonského zajatia. Bolo to za čias kňaza Ezdráša a miestodržiteľa Nehemiáša, ktorí sa významne pričinili o obnovu duchovného aj verejného života v Jeruzaleme a Júdsku. Obnova zmluvy spočívala v čítaní Pánovho zákona a v jeho výklade. To bol základ pre dôsledné uskutočňovanie Pánovho zákona a vôbec pre život na určitej duchovnej a spoločenskej úrovni. Táto duchovná obnova potom mala svoj vonkajší prejav v radostnom agapé, vyjadrením ktorého bola veta: Radosť z Pána je vaša sila.

Aj naše liturgické slávenia v rámci liturgického roka možno chápať ako ustavičnú obnovu a neustále skvalitňovanie života s Bohom a s blížnymi. V duchu vety o „radosti z Pána ako o našej sile“ sa cítime byť povolaní k podobnému vydávaniu svedectva.

1Kor 12,12-30

Druhé čítanie tejto nedele je priamym pokračovaním z predchádzajúcej nedele. Tam Pavol hovoril o charizmách Ducha Svätého. Dnes zas hovorí o ľudských nositeľoch týchto chariziem. Hovorí teda o tej istej veci, ale z iného zorného uhla, akoby z opačného pohľadu. Pavol tu vychádza zo základnej teologickej pravdy, ktorú pochopil už v udalosti pred Damaskom, kde sa stretol s Kristom a kde sa presvedčil, že Cirkev je Kristovým tajomným telom.

Každý člen Cirkvi je v tomto duchovnom organizme, v Cirkvi, potrebný a neopakovateľný. Ježiš Kristus každému z nás týmto Božím slovom hovorí: Potrebujem ťa. Pre ma si dôležitý… dôležitá… Tak sa každý z nás môže cítiť potrebný a užitočný pre Božie kráľovstvo.

Evanjelium: Lk 1,1-4; 4,14-21

Evanjeliový úryvok na dnešnú nedeľu pozostáva z dvoch častí: na začiatku sú prvé štyri verše predstavujúce Lukášov prológ k celému evanjeliu, v ktorom Lukáš prezrádza najmä adresáta a cieľ svojho snaženia pri písaní. Adresátom je istý vznešený Teofil, o ktorom nevieme, či je to nejaká postava prvej Cirkvi v Lukášovom prostredí, alebo ide o symbolický názov kresťana ako „teofila“, čiže človeka, ktorý miluje Boha, ako by sa toto meno dalo preložiť či vysvetliť.

Druhou časťou úryvku je správa o Ježišovom prvom vystúpení ako Učiteľa, a to v nazaretskej synagóge, kde Ježiš začal svoje verejné účinkovanie. Tento úryvok je veľmi precízne zostavený v detailnom opise akoby až každého gesta smerujúceho k čítaniu Izaiášovho úryvku a potom tie isté gestá Lukáš podáva v opačnom poradí, čím dosahuje veľmi peknú štruktúru tohto úryvku – akoby pyramídu krokov, na vrchole ktorej je Izaiášov mesiášsky citát Duch Pána je nado mnou… Druhým vrcholom tohto výjavu je veta Pána Ježiša: Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.

Mons. Anton Tyrol

facebook