Objednať môžete na email kbd@kbd.sk

Iveta GALLOVÁ:
Toto tajomstvo je veľké. Pohľad na rodinu, manželstvo a rodičovstvo v listoch sv. apoštola Pavla

Massimo GRILLI:
„Paradox“ a „tajomstvo“ . Markovo evanjelium
Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva
Evanjelium pocestného
Skutky apoštolov, cesta slova
Evanjelium podľa Jána

Jozef HERIBAN:
Pastoračný testament apoštola Pavla

Dagmar KRÁLOVÁ:
Oči všetkých sa upreli na neho. Náčrt integrálnej evanjelizácie v Lukášovom evanjeliu

Claudio Bottini, OFM:
Ježiš Kristus Spasiteľ. Zborník

František TRSTENSKÝ:
Kumrán a jeho zvitky
Na ceste do Damasku

Anton TYROL:
Lectio divina. Praktická metóda čítania Svätého písma
Kurz lektorov a žalmistov
Služba lektora
Počuli sme Božie slovo
Svätá zem
Kňazstvo a Eucharistia
Univerzalizmus apoštola Pavla
Malý komentár k nedeľným čítaniam – cyklus „A“
Malý komentár k nedeľným čítaniam – cyklus „C“
Biblické aspekty manželstva a rodiny

 

*


Lectio divina. Praktická metóda čítania Svätého písma (Anton Tyrol)

Cena: 0,85 €  (1 €)

Malá brožúrka s názvom podľa dávneho a osvedčeného spôsobu meditatívneho čítania Písma podáva históriu metódy lectio divina, samotnú metódu v štyroch základných krokoch a niekoľko príkladov ako túto metódu používať.

Božie Slovo je zrnom, my sme pôdou, do ktorej slovo padá a každodennosť, do ktorej sme ponorení, je nevyhnutnou klímou pre jeho vzrast. Úkon viery, ktorý by som si mal opakovať každý deň: Boh sa mi každodenne prihovára! Jeho slovo je stále slovom „pre túto chvíľu“, pre prítomnú situáciu môjho života. Lectio divina znamená s otvoreným srdcom otvoriť knihu Písma a dovoliť, aby Božie Slovo prehovorilo k tvojej duši…

Treba čakať, až dušu úplne naplní ticho. Vtedy pocítiš chvenie a Božie Slovo rozozvučí struny tvojej duše a vylúdi na nich celú symfóniu. V tej chvíli budú slová, ktoré čítaš odpoveďou na otázky, ktoré si kladieš, a dokonca i na tie otázky, ktoré ťa ani nenapadlo položiť si. Nie vždy však dostaneš odpoveď v pravom zmysle slova… Niekedy zaznie iba akási stupnica, ktorá ti naznačí trhlinu v múre tvojich otázok. Ale i vtedy môžeš v pokoji pokračovať vo svojej ceste, lebo tvoju dušu naplnilo bohatstvo Božieho Slova. (François Garagnon)

*


Kurz lektorov a žalmistov (Anton Tyrol a kol.)

Cena: 6 €

Je to príručka pre účastníkov kurzu lektorov, ale aj pre ďalších záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s rôznymi otázkami, ktoré sa týkajú prednesu biblických textov pri bohoslužbách: história a štruktúra lekcionárov, odborná stránka prednesu Božieho slova, porozumenie biblických textov a biblický duchovný život.

 

 

 

 

*


Služba lektora (Anton Tyrol a kol.)

Cena: 6 €

Nová publikácia z vydavateľstva KBD Svit je príručkou pre lektorov, ktorí prednášajú liturgické texty pri bohoslužbách a pobožnostiach. Ide vlastne o druhý zväzok publikácie pre formáciu lektorov.

V zborníku sú uvedené viaceré témy: P. Zvara píše o liturgickom zariadení a liturgických predpisoch ako aj všeobecne o službe lektora, E. Žilineková sa venuje problematike účinkovania lektorov pri pobožnostiach, A. Tyrol objasňuje jednoduché postupy pre porozumenie biblických textov a F. Trstenský spolu s D. Slivkom pripravili návody a praktické ukážky modlitieb pomocou Písma ako aj podrobné predstavenie formy lectio divina.

 

 

*


Počuli sme Božie slovo (Anton Tyrol)

Cena: 5,10 €  ( 6 €)

Uvedená publikácia predstavuje niekoľko referátov zo strany prekladateľov a redaktorov jednotlivých čísel časopisu Sväté písmo pre každého, ktorí v nich podávajú svoje skúsenosti z 10-ročného projektu publikovania textov Písma a komentárov. Druhú skupinu referátov predstavujú spomienky a skúsenosti čitateľov tohto časopisu, ktorí tu vyjadrujú rozličné postrehy z práce s časopisom. Úvodný referát napísal vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý bol iniciátorom a garantom celého projektu.

*

 

 

 


Svätá zem (Anton Tyrol – zost.)

Cena: 3,40 €  ( 4 €)

Ide o komentár k fotografiám výstavy o Svätej zemi. Každá zo 60-tich snímok je komentovaná z geografického a duchovného zorného uhla. V publikácii sú reprodukované všetky fotografie v zmenšenom formáte, čo umožňuje čitateľovi kedykoľvek sa k textu aj snímke vrátiť.

*

 

 

 

 


Kňazstvo a Eucharistia (Anton Tyrol)

Cena: 8,50 €  ( 10 €)

Autor v tejto novej publikácii uverejnil svoje duchovné cvičenia, ktoré pred časom dával kňazom Spišskej diecézy. Kniha obsahuje meditácie s biblickými obsahmi o obidvoch témach. Meditácie sú ladené ako jednoduché biblické komentáre s teologickými a spirituálnymi dôsledkami pre život nielen kňazov, ale aj tých, ktorí sa týmito základnými kresťansko-katolíckymi obsahmi zaoberajú. Publikácia je aktuálna vzhľadom na prebiehajúci mimoriadny rok kňazov.

*

 

 

 


Univerzalizmus apoštola Pavla (Anton Tyrol – zost.)

Cena: 8 €

Mimoriadny rok apoštola Pavla prináša svoje ovocie aj vo forme novej publikácie, ktorú KBD v týchto dňoch zaznamenalo. Je to zborník referátov na tému Univerzalizmus apoštola Pavla. Sú tam uverejnené referáty, ktoré odzneli na biblickej konferencii v decembri 2008 v Spišskej Kapitule. Publikácia je zaujímavá o.i. aj tým, že prináša aj referáty nekatolíckych ako aj katolíckych teológov zo zahraničia na niektoré otázky Pavlových listov.

*

 

 

 

 


Malý komentár k nedeľným čítaniam – cyklus „A“ (Anton Tyrol)

Cena: 2,50 €

Publikovaná brožúra s uvedeným názvom má za cieľ poskytnúť najmä lektorom, ale aj ďalším zainteresovaným veriacim pomôcku pre lepšie pochopenie tých biblických textov, ktoré sa používajú v rámci nedeľných bohoslužieb ako aj na niektoré sviatky. Komentáre sú stručné a vystihujú hlavnú myšlienku ku každému čítaniu a k žalmom-medzispevom. Komentáre sú vhodné ako osobná príprava na slávenie nedeľných bohoslužieb, je možné používať ich aj priamo pri bohoslužbách ako komentár a sú vhodné aj pre prípravu homílie.

*


 

Malý komentár k nedeľným čítaniam – cyklus „C“(Anton Tyrol)

Cena: 3,50 €

Katolícke biblické dielo v týchto dňoch vydáva knižnú novinku s názvom „Malý komentár k nedeľných čítaniam (cyklus C)“, ktorej autorom je biblista prof. Anton Tyrol.

Touto publikáciou sa séria jednotlivých zväzkov k všetkým cyklom stáva kompletnou. Komentáre sa odporúčajú nielen lektorom, ale komukoľvek, kto si chce všimnúť vzájomný súvis čítaní a žalmov i jednotu celého Písma. Napokon sa odporúčajú každému, kto chce prežiť radosť z nedeľného a sviatočného stretnutia sa so Slovom.

 

 

*


 

Biblické aspekty manželstva a rodiny (Anton Tyrol – zost.)

Cena: 6,80 € ( 8 €)

Kniha prináša štúdie piatich teológov z Poľska a Slovenska (T.B.Jelonek, R.Bogacz, A.Tyrol, F.Trstenský, J.Bieľak), ktorí svoje práce (3 v slovenskom a 2 v poľskom jazyku) publikujú pod spoločným názvom. Publikácia je určená predovšetkým študentom náuky o rodine a ďalším záujemcom, ktorí chcú poznať najmä základné určenie človeka v jeho vzťahoch muža a ženy a voči Bohu. Autori ponúkajú hlavne analýzu príslušných biblických textov a pohľady na kultúrne pozadie manželstva a rodiny na Blízkom východe v biblických časoch.

*

 

 


 

„Paradox“ a „tajomstvo“ . Markovo evanjelium (Massimo Grilli)

Cena: 9,35 € (11 €)

Titul novej publikácie z nášho vydavateľstva, ako aj jej obsah, je príťažlivý a provokujúci zároveň. Paradox a tajomstvo sú dva pojmy, ktoré úzko súvisia so životom Ježiša a vierou. Tvoria tematickú niť a prizmu, cez ktorú autor knihy číta a interpretuje Markovo evanjelium. Od počiatočného paradoxu a tajomstva, kedy je Boží syn pokúšaný na púšti, cez paradox a tajomstvo kríža, ktorý je cestou Ježiša, ale aj každého učeníka, až k záverečnému paradoxu a tajomstvu, kedy dobrá zvesť o zmŕtvychvstaní Ježiša zostáva zahalená do ticha.

Autor knihy Massimo Grilli je profesorom Nového zákona na teologickej fakulte Pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme. Publikácia bola preložená pri príležitosti návštevy profesora na Slovensku a veríme, že v krátkej budúcnosti budeme môcť čitateľom ponúknuť jeho ďalšie teologické komentáre k evanjeliu podľa Matúša a Lukáša a k Skutkom apoštolov.

*


 

Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva (Massimo Grilli)

Cena: 9,35 € (11 €)

Titul novej publikácie z nášho vydavateľstva je druhým teologickým komentárom zo série štyroch publikácií Massima Grilliho venovaných synoptickým evanjeliám a Skutkom apoštolov. Po knihe venovanej Markovmu evanjeliu, Vám nová publikácia priblíži Matúšovo evanjelium. Názov knihy vystihuje implicitného autora a prvých poslucháčov – čitateľov evanjelia. Autorom evanjelia bol Žid, zakorenený v tradícií otcov, a z tohto zorného uhla predstavuje Ježiša – Mesiáša a jeho posolstvo. Prisľúbenia prorokov Starého zákona sú interpretačným kľúčom Ježišovej prítomnosti, ale v evanjeliu nachádzame aj odkaz na budúcnosť, na konečné „naplnenie“. Text evanjelia odhaľuje aj druhú perspektívu autora, ktorou je helenistické prostredie židovskej diaspóry. V ňom žije druhá generácia kresťanov, ktorej autor adresuje svoje slová.

Prvá kapitola knihy je venovaná všeobecným otázkam autorstva, štruktúry a teológie evanjelia. Po nej nasleduje jedenásť kapitol, v ktorých profesor Massimo Grilli predstavuje jednotlivé kapitoly evanjelia a vychádzajúc z analýzy biblického textu ponúka teologické e duchovné reflexie.

*


 

Evanjelium pocestného (Massimo Grilli)

Cena: 11,05 € (13 €)

Kniha Evanjelium pocestného je teologickým prierezom tretieho synoptického evanjelia. Známy taliansky biblista Massimo Grilli je autorom aj dvoch predchádzajúcich publikácií KBD, v ktorých sa venuje Markovmu a Matúšovmu evanjeliu. Podobne aj táto kniha je prepisom prednášok, ktoré zazneli v Camaldoli. Prvá kapitola predstavuje problematiku autorstva Lukášovho evanjelia, miesto a čas jeho vzniku a štruktúru kompozície. V nasledujúcich jedenástich kapitolách autor postupne prechádza celým evanjeliom, pričom sa bližšie pozastavuje pri vybraných kľúčových textoch, aby vyzdvihol ich teologické posolstvo.

Veríme, že tento nový titul bude obohatením pre slovenských čitateľov, ktorí túžia poznávať Božie slovo a vnikať do jeho tajov a bohatstva. Zvlášť sa tešíme, že komentár k evanjeliu, ktorému je často daný prívlastok „Evanjelium milosrdenstva“, prichádza k čitateľom v roku mimoriadneho jubilea milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svätý otec František.

*


 

Skutky apoštolov, cesta slova (Massimo Grilli)

Cena: 9,35 € (11 €)

Do rúk čitateľov sa dostáva ďalšia zo série kníh talianského biblistu Massima Grilliho. Po teologickom komentári k Evanjeliu podľa Lukáša prichádza komentár k druhej knihe tohto biblického autora, a to ku Skutkom apoštolov. Výstižný názov publikácie upriamuje našu pozornosť na to, že viac ako o cesty apoštolov, ide o cestu samotného Slova, ktoré sa z Jeruzalema šíri malou Áziou, Európou, až sa dostáva do srdca rímskeho impéria, do Ríma.

Tak ako v predošlých publikáciách venovaných evanjeliám podľa Marka, Matúša a Lukáša, aj táto kniha je rozdelená do 12 kapitol. Prvá je všeobecným úvodom, ktorý sa venuje autorstvu, vzniku, štruktúre a teológii Skutkov apoštolov. V nasledujúcich sa Massimo Grilli zaoberá vybranými kapitolami, na základe ktorých predstavuje základné teologické línie.

*


 

Evanjelium podľa Jána (Massimo Grilli)

Cena: 11,05 € (13 €)

Sme veľmi radi, že Vám môžeme ponúknuť titul z nášho vydavateľstva, ktorý dopĺňa sériu biblicko-teologických komentárov k synoptickým evanjeliám a ku knihe „Skutky apoštolov“ od talianskeho biblistu Massima Grilliho.

Kniha Evanjelium podľa Jána. Úvod a teológia je rozdelená do dvoch častí. Prvá je rozdelená do siedmych kapitol a autor sa v nej venuje všeobecným otázkam o tomto evanjeliu, čiže autorstvu, dobe vzniku, literárnej štruktúre, kompozícii a charakteristickým literárnym prvkom evanjelia. Druhá časť je exegeticko-teologickou analýzou vybraných kapitol evanjelia, ktorými autor sprevádza čitateľa, aby objavil vnútornú dynamiku textu. Postavy, ktorých príbehy sú v evanjeliu vyrozprávané, už nie sú viac iba historickými postavami, ale symbolmi viery a čitateľ evanjelia je vedený, aby sám dal svoju odpoveď viery.

*


 

Pastoračný testament apoštola Pavla (Jozef Heriban)

Cena: 10,20 € (12 €)

Najznámejší slovenský biblista, autor mnohých publikácií tu podáva rozbor Pavlovej reči k starším z Efezu, ktorým odovzdáva svoj pastoračný odkaz: o modlitbe, o službe ohlasovania evanjelia, o svätosti, o moci Slova, o službe slabým…

 

 

 

 

 

*


 

Oči všetkých sa upreli na neho. Náčrt integrálnej evanjelizácie v Lukášovom evanjeliu. (Dagmar Králová)

Cena: 9,35 € (11 €)

Knižná ponuka z vydavateľstva KBD je obohatená o nový titul Oči všetkých sa upreli na neho. Náčrt integrálnej evanjelizácie v Lukášovom evanjeliu. Autorka knihy, Dagmar Kráľová Fma, sa venuje Ježišovmu spôsobu ohlasovania evanjelia, tak ako ho zachytáva autor Lukášovho evanjelia.

Evanjelizácia sprostredkuje záchranu človeka vo všetkých jeho dimenziách. Zvláš v Lukášovom evanjeliu nabáda k obráteniu, ktoré súvisí s dozrievaním človeka. Jedinečnosť osoby Ježiša a jeho učenie zasahujú poslucháča na rovine kognitívnej aj emotívnej a pozývajú ho, aby odpovedal na Ježišovu výzvu svojim životom. V knihe môže čitateľ nájsť inšpirujúce podnety pre novú evanjelizáciu v Cirkvi a v dnešnom svete.

 

*


 

Ježiš Kristus Spasiteľ. Zborník. (Claudio Bottini, OFM)

Cena: 6,80 € ( 8 €)

V marci 2012 bol na Slovensku hosťom dekan Fakulty archeológie a biblických vied profesor Giovanni Claudio Bottini, OFM, ktorý je špecialistom na Lukášove spisy, teda tretie evanjelium a Skutky apoštolov. Cieľom jeho návštevy bolo prednáškové turné na CMBF UK v Bratislave, TI v Badíne a na TI v Spišskej Kapitule. Prof. G. C. Bottini navštívil aj farnosti Poprad a Lendak.

Všetkých jeho šesť vystúpení – vrátane homílie na svätej omši vo farskom kostole v Lendaku – prinášame v publikácii „Ježiš Kristus Spasiteľ.“  Jednotlivé prednášky predstavujú úroveň a stav bádania v oblasti výskumu „Opera lucana“ – lukášovských spisov.

 

*


 

Kumrán a jeho zvitky (František Trstenský)

Cena: 11,90 € ( 14 €)

Autor tu opísal históriu zvitkov od Mŕtveho mora v zornom uhle histórie, archeológie a teológie. Kniha umožňuje komplexné uvedenie čitateľovi do najdôležitejšieho biblického objavu v 20. storočí.

*

 

 

 


 

Na ceste do Damasku (František Trstenský)

Cena: 3,50 €

Publikácia uvedie čitateľa do problematiky Pavlovho života, podrobný opis udalostí pred Damaskom, Pavlových misijných ciest a jeho listov.

*

 

 

 

 


 

Toto tajomstvo je veľké. Pohľad na rodinu, manželstvo a rodičovstvo v listoch sv. apoštola Pavla (Iveta Gallová)

Cena: 3 €
V biblickom diele vo Svite sa v týchto dňoch tešia z novej knižnej publikácie o biblickom pohľade apoštola Pavla na rodinu, manželstvo a rodičovstvo. Celkove je to 44. publikácia a jej autorkou je Dr. Iveta Gallová. Kniha s názvom Toto tajomstvo je veľké. Pohľad na rodinu, manželstvo a rodičovstvo v listoch svätého apoštola Pavla. Zámerom KBD s touto publikáciou je prispieť k zvládaniu tejto dôležitej problematiky a tiež umožniť výborným absolventom teologického štúdia publikovať ich práce. I. Gallová v svojej knihe prináša cenné poznatky o historickom a spoločenskom kontexte Pavlovho pohľadu na manželstvo a rodinu, analyzuje Pavlovu náuku o manželstve a rodine, ďalej píše o postavení žien, otrokov, o výchove detí ako aj o panenskom zasvätení či stave vdov v prvých kresťanských časoch.