Objednať môžete na email kbd@kbd.sk

Iveta GALLOVÁ:
Toto tajomstvo je veľké. Pohľad na rodinu, manželstvo a rodičovstvo v listoch sv. apoštola Pavla

Massimo GRILLI:
„Paradox“ a „tajomstvo“ . Markovo evanjelium
Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva
Evanjelium pocestného
Skutky apoštolov, cesta slova
Evanjelium podľa Jána
Reč na vrchu

Jozef HERIBAN:
Pastoračný testament apoštola Pavla

Dagmar KRÁLOVÁ:
Oči všetkých sa upreli na neho. Náčrt integrálnej evanjelizácie v Lukášovom evanjeliu

Claudio Bottini, OFM:
Ježiš Kristus Spasiteľ. Zborník

František TRSTENSKÝ:
Kumrán a jeho zvitky
Na ceste do Damasku

Anton TYROL:
Lectio divina. Praktická metóda čítania Svätého písma
Kurz lektorov a žalmistov
Služba lektora
Počuli sme Božie slovo
Svätá zem
Kňazstvo a Eucharistia
Univerzalizmus apoštola Pavla
Malý komentár k nedeľným čítaniam – cyklus „A“
Malý komentár k nedeľným čítaniam – cyklus „C“
Biblické aspekty manželstva a rodiny

 

*


Lectio divina (Anton Tyrol)  – 1€

     Malá brožúrka s názvom podľa dávneho a osvedčeného spôsobu meditatívneho čítania Písma podáva históriu metódy lectio divina, samotnú metódu v štyroch základných krokoch a niekoľko príkladov ako túto metódu používať.

*


Kurz lektorov a žalmistov (Anton Tyrol a kol.) – 6 €

     Príručka pre účastníkov kurzu lektorov, ale aj pre ďalších záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s rôznymi otázkami, ktoré sa týkajú prednesu biblických textov pri bohoslužbách: história a štruktúra lekcionárov, odborná stránka prednesu Božieho slova, porozumenie biblických textov a biblický duchovný život.

*


Služba lektora (Anton Tyrol a kol.)- 6 €

     Príručka pre lektorov, ktorí prednášajú liturgické texty pri bohoslužbách a pobožnostiach. Ide o druhý zväzok publikácie pre formáciu lektorov. V zborníku sú uvedené viaceré témy: P. Zvara píše o liturgickom zariadení a liturgických predpisoch ako aj všeobecne o službe lektora, E. Žilineková sa venuje problematike účinkovania lektorov pri pobožnostiach, A. Tyrol objasňuje jednoduché postupy pre porozumenie biblických textov a F. Trstenský spolu s D. Slivkom pripravili návody a praktické ukážky modlitieb pomocou Písma ako aj podrobné predstavenie formy lectio divina.

*


Počuli sme Božie slovo (Anton Tyrol) –  5,10 €  ( 6 €)

     Uvedená publikácia predstavuje niekoľko referátov zo strany prekladateľov a redaktorov jednotlivých čísel časopisu Sväté písmo pre každého, ktorí v nich podávajú svoje skúsenosti z 10-ročného projektu publikovania textov Písma a komentárov. Druhú skupinu referátov predstavujú spomienky a skúsenosti čitateľov tohto časopisu, ktorí tu vyjadrujú rozličné postrehy z práce s časopisom. Úvodný referát napísal vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý bol iniciátorom a garantom celého projektu.

*


Svätá zem (Anton Tyrol – zost.) – 3,40 €  ( 4 €)

     Komentár k fotografiám výstavy o Svätej zemi. Každá zo 60-tich snímok je komentovaná z geografického a duchovného zorného uhla. V publikácii sú reprodukované všetky fotografie v zmenšenom formáte, čo umožňuje čitateľovi kedykoľvek sa k textu aj snímke vrátiť.

*


Kňazstvo a Eucharistia (Anton Tyrol) – 8,50 €  ( 10 €)

   Autor v tejto publikácii uverejnil svoje duchovné cvičenia, ktoré dával kňazom Spišskej diecézy. Kniha obsahuje meditácie s biblickými obsahmi o obidvoch témach. Meditácie sú ladené ako jednoduché biblické komentáre s teologickými a spirituálnymi dôsledkami pre život nielen kňazov, ale aj tých, ktorí sa týmito základnými kresťansko-katolíckymi obsahmi zaoberajú.

*


Univerzalizmus apoštola Pavla (Anton Tyrol – zost.) – 8 €

Mimoriadny rok apoštola Pavla priniesol svoje ovocie aj vo forme publikácie KBD. Je to zborník referátov na tému Univerzalizmus apoštola Pavla, ktoré odzneli na biblickej konferencii v decembri 2008 v Spišskej Kapitule. Publikácia je zaujímavá aj tým, že prináša referáty nekatolíckych ako aj katolíckych teológov zo zahraničia.

*


Malý komentár k nedeľným čítaniam – cyklus „A“ (Anton Tyrol) – 5 € VYPREDANÉ

   Publikovaná brožúra s uvedeným názvom má za cieľ poskytnúť najmä lektorom, ale aj ďalším zainteresovaným veriacim pomôcku pre lepšie pochopenie biblických textov, ktoré sa používajú v rámci nedeľných bohoslužieb ako aj na niektoré sviatky. Komentáre sú stručné a vystihujú hlavnú myšlienku ku každému čítaniu a k žalmom-medzispevom. Komentáre sú vhodné ako osobná príprava na slávenie nedeľných bohoslužieb, je možné používať ich aj priamo pri bohoslužbách ako komentár a sú vhodné aj pre prípravu homílie.

*


Malý komentár k nedeľným čítaniam – cyklus „C“(Anton Tyrol) – 5 €

     Touto publikáciou sa séria jednotlivých zväzkov k všetkým cyklom stáva kompletnou. Komentáre sa odporúčajú nielen lektorom, ale komukoľvek, kto si chce všimnúť vzájomný súvis čítaní a žalmov i jednotu celého Písma. Napokon sa odporúčajú každému, kto chce prežiť radosť z nedeľného a sviatočného stretnutia sa so Slovom.

*


Biblické aspekty manželstva a rodiny (Anton Tyrol – zost.) – 6,80 € ( 8 €)

     Kniha prináša štúdie piatich teológov z Poľska a Slovenska a je určená predovšetkým študentom náuky o rodine a ďalším záujemcom, ktorí chcú poznať najmä základné určenie človeka v jeho vzťahoch muža a ženy a voči Bohu. Autori ponúkajú analýzu príslušných biblických textov a pohľady na kultúrne pozadie manželstva a rodiny na Blízkom východe v biblických časoch.

*


„Paradox“ a „tajomstvo“ . Markovo evanjelium (Massimo Grilli) – 9,35 € (11 €)

     Paradox a tajomstvo sú dva pojmy, ktoré úzko súvisia so životom Ježiša a vierou. Tvoria tematickú niť a prizmu, cez ktorú autor knihy číta a interpretuje Markovo evanjelium. Od počiatočného paradoxu a tajomstva, kedy je Boží syn pokúšaný na púšti, cez paradox a tajomstvo kríža, ktorý je cestou Ježiša, ale aj každého učeníka, až k záverečnému paradoxu a tajomstvu, kedy dobrá zvesť o zmŕtvychvstaní Ježiša zostáva zahalená do ticha.

*


Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva (Massimo Grilli) – 9,35 € (11 €)

     Titul je druhým teologickým komentárom zo série štyroch publikácií Massima Grilliho venovaných synoptickým evanjeliám a Skutkom apoštolov. Publikácia približuje Matúšovo evanjelium. Názov knihy vystihuje implicitného autora a prvých poslucháčov – čitateľov evanjelia. Autorom evanjelia bol Žid, zakorenený v tradícií otcov, a z tohto zorného uhla predstavuje Ježiša – Mesiáša a jeho posolstvo. Text evanjelia odhaľuje aj druhú perspektívu autora, ktorou je helenistické prostredie židovskej diaspóry. V ňom žije druhá generácia kresťanov, ktorej autor adresuje svoje slová. Prvá kapitola knihy je venovaná všeobecným otázkam autorstva, štruktúry a teológie evanjelia. Po nej nasleduje jedenásť kapitol, v ktorých profesor Massimo Grilli predstavuje jednotlivé kapitoly evanjelia a vychádzajúc z analýzy biblického textu ponúka teologické e duchovné reflexie.

*


Evanjelium pocestného (Massimo Grilli) – 11,05 € (13 €)

Kniha Evanjelium pocestného je teologickým prierezom tretieho synoptického evanjelia. Prvá kapitola predstavuje problematiku autorstva Lukášovho evanjelia, miesto a čas jeho vzniku a štruktúru kompozície. V nasledujúcich jedenástich kapitolách autor postupne prechádza celým evanjeliom, pričom sa bližšie pozastavuje pri vybraných kľúčových textoch, aby vyzdvihol ich teologické posolstvo.

*


Skutky apoštolov, cesta slova (Massimo Grilli) – 9,35 € (11 €)

     Po teologickom komentári k Evanjeliu podľa Lukáša prichádza komentár k druhej knihe tohto biblického autora, a to ku Skutkom apoštolov. Výstižný názov publikácie upriamuje našu pozornosť na to, že viac ako o cesty apoštolov, ide o cestu samotného Slova, ktoré sa z Jeruzalema šíri malou Áziou, Európou, až sa dostáva do srdca rímskeho impéria, do Ríma. Tak ako v predošlých publikáciách venovaných evanjeliám podľa Marka, Matúša a Lukáša, aj táto kniha je rozdelená do 12 kapitol. Prvá je všeobecným úvodom, ktorý sa venuje autorstvu, vzniku, štruktúre a teológii Skutkov apoštolov. V nasledujúcich sa Massimo Grilli zaoberá vybranými kapitolami, na základe ktorých predstavuje základné teologické línie.

*


Evanjelium podľa Jána (Massimo Grilli) – 11,05 € (13 €)

     Titul z nášho vydavateľstva dopĺňa sériu biblicko-teologických komentárov k synoptickým evanjeliám a ku knihe „Skutky apoštolov“ od talianskeho biblistu Massima Grilliho. Kniha je rozdelená do dvoch častí. V prvej sa autor venuje všeobecným otázkam- autorstvu, dobe vzniku, literárnej štruktúre, kompozícii a charakteristickým literárnym prvkom evanjelia. Druhá časť je exegeticko-teologickou analýzou vybraných kapitol evanjelia, ktorými autor sprevádza čitateľa, aby objavil vnútornú dynamiku textu. Postavy, ktorých príbehy sú v evanjeliu vyrozprávané, už nie sú viac iba historickými postavami, ale symbolmi viery a čitateľ evanjelia je vedený, aby sám dal svoju odpoveď viery.

*


Reč na vrchu (Massimo Grilli) – 11,05 € (13 €)

       Reč na vrchu uchvátila mnoho generácií čitateľov. Žiaden úryvok Svätého písma nebol natoľko komentovaný a čítaný. Rôzne pohľady na reč prednesenú na vrchu v tejto knihe predkladá i Massimo Grilli, profesor biblickej exegézy na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.


Pastoračný testament apoštola Pavla (Jozef Heriban) – 10,20 € (12 €)

     Slovenský biblista, autor mnohých publikácií tu podáva rozbor Pavlovej reči k starším z Efezu, ktorým odovzdáva svoj pastoračný odkaz: o modlitbe, o službe ohlasovania evanjelia, o svätosti, o moci Slova, o službe slabým…

*


Oči všetkých sa upreli na neho (Dagmar Králová) – 9,35 € (11 €)

     Autorka knihy, Dagmar Kráľová FMA, sa tu venuje Ježišovmu spôsobu ohlasovania evanjelia, tak ako ho zachytáva autor Lukášovho evanjelia. Evanjelizácia sprostredkuje záchranu človeka vo všetkých jeho dimenziách. Zvlášť v Lukášovom evanjeliu nabáda k obráteniu, ktoré súvisí s dozrievaním človeka. Jedinečnosť osoby Ježiša a jeho učenie zasahujú poslucháča na rovine kognitívnej aj emotívnej a pozývajú ho, aby odpovedal na Ježišovu výzvu svojim životom. V knihe môže čitateľ nájsť inšpirujúce podnety pre novú evanjelizáciu v Cirkvi a v dnešnom svete.

*


Ježiš Kristus Spasiteľ. Zborník. (Claudio Bottini, OFM) – 6,80 € ( 8 €)

     V r.2012 bol na Slovensku hosťom dekan Fakulty archeológie a biblických vied profesor Giovanni Claudio Bottini, OFM, ktorý je špecialistom na Lukášove spisy, teda tretie evanjelium a Skutky apoštolov. Cieľom jeho návštevy bolo prednáškové turné na CMBF UK v Bratislave, TI v Badíne a na TI v Spišskej Kapitule. Prof. G. C. Bottini navštívil aj farnosti Poprad a Lendak. Všetkých jeho šesť vystúpení – vrátane homílie na svätej omši vo farskom kostole v Lendaku – prinášame v publikácii „Ježiš Kristus Spasiteľ.“  Jednotlivé prednášky predstavujú úroveň a stav bádania v oblasti výskumu „Opera lucana“ – lukášovských spisov.

*


Kumrán a jeho zvitky (František Trstenský) – 11,90 € ( 14 €)

     Autor tu opisuje históriu zvitkov od Mŕtveho mora v zornom uhle histórie, archeológie a teológie. Kniha umožňuje komplexné uvedenie čitateľovi do najdôležitejšieho biblického objavu v 20. storočí.

*


Na ceste do Damasku (František Trstenský) – 3,50 € VYPREDANÉ

Publikácia uvedie čitateľa do problematiky Pavlovho života, podrobný opis udalostí pred Damaskom, Pavlových misijných ciest a jeho listov.

*


Toto tajomstvo je veľké (Iveta Gallová) – 3 €

      I. Gallová vo svojej knihe prináša cenné poznatky o historickom a spoločenskom kontexte Pavlovho pohľadu na manželstvo a rodinu, analyzuje Pavlovu náuku o manželstve a rodine, ďalej píše o postavení žien, otrokov, o výchove detí ako aj o panenskom zasvätení či stave vdov v prvých kresťanských časoch. Zámerom KBD je touto publikáciou prispieť k zvládaniu tejto dôležitej problematiky.