Vedenie KBD

Štruktúra

     Najvyšším orgánom Katolíckeho biblického diela (KBD) je v zmysle štatútu Rada KBD, ktorej členov volí Konferencia biskupov Slovenska. Rada volí riaditeľa, ktorý je výkonným orgánom KBD. Rada zasadá najmenej dva krát do roka. Kontrolórom KBD je ekonóm KBS.

Rada KBD:

Mons. Prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., predseda (od 22.11.2018)
Doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. (od 22.11.2018)
P. ThDr. Marek Vaňuš SVD, PhD. (od 22.11.2018)
Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. (od 22.11.2018)
Doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD. (od 22.11.2018)
Mgr. Juraj Vidéky (od 14.10.2019)
ThDr. Ing. Dagmar Kráľová FMA, PhD. (od 14.10.2019)

Riaditeľ: ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., (od 3.10.2019)

Referentka: Mgr. Magdaléna Rejdugová


Mons. Prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., predseda.

Pochádza z Oravskej Polhory, narodil sa v roku 1960. Študoval na Gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) a základnú teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. Ako kaplán účinkoval v Sliačoch pri Ružomberku, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne, Dlhej nad Oravou a Ružomberku. V rokoch 1990 – 1993 bol správcom farnosti Liptovský Mikuláš.

Postgraduálne štúdiá z katolíckej teológie absolvoval na CMBF UK v Bratislave, kde v roku 1993 dosiahol doktorát z katolíckej teológie. Dizertačnú prácu písal na tému Izaiáš, starozákonný evanjelista.

celý článok

 

Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Narodil sa 28. novembra 1968 v Topoľčanoch. Základné vzdelanie získal na ZŠ v Krtovciach a v Nitrianskej Blatnici (1974-1982), následne pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Topoľčanoch (1982-1986) a na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1986-1991) v študijnom odbore Kvasná chémia a biotechnológie získal titul Ing.

Základné štúdium filozofie a teológie získal na RKCMBF UK Bratislava a na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme (1991-1995) a licenciát zo Sv. písma na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (1995-1999), kde v rámci curricula študoval semester 1996/1997 na Hebrew University v Jeruzaleme. … celý článok.

 

P. ThDr. Marek Vaňuš SVD, PhD.

Narodil sa v Zlatých Moravciach 13. augusta 1977. Základnú školu navštevoval v Nitre – najprv na Sopóciho ul., neskôr, po páde komunizmu, dokončil posledný ročník na cirkevnej ZŠ sv. Gorazda. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde v roku 1995 zmaturoval. V tom istom roku po polročnom postuláte vstúpil do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova. V septembri 1996 zložil prvé rehoľné sľuby a nastúpil na štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza – neskôr Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Základné teologické štúdiá ukončil štátnou skúškou v júni 2002. Medzitým v septembri 2001 v Nitre zložil doživotné rehoľné sľuby a o mesiac nato prijal v Bratislave z rúk arcibiskupa J. Bukovského svätenie na diakona. Ten istý svätiteľ ho ordinoval na kňaza v júni 2002 v Nitre.

Po kňazskej vysviacke nastúpil ako kaplán do farnosti Terchová. Po necelých dvoch rokoch, koncom mája 2004, odišiel na vyššie teologické štúdiá na Pápežskú Gregorovu univerzitu do Ríma… celý článok

 

ThDr. Ing. Dagmar Kráľová FMA, PhD.

Členka rady KBD sestra ThDr. Ing. Dagmar Kráľová PhD sa narodila vo Veľkých Úľanoch, okres Galanta. Po absolvovaní gymnázia v Senci pokračovala štúdiom chemického inžinierstva na SVŠT v Bratislave. Po jeho ukončení skladala prvé sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice (saleziánky) a zároveň začala pracovať v obore vedecko-technických informácií. V roku 1988 skladala doživotné sľuby.

Po skončení obdobia totality ju predstavení poslali do Trnavy, kde saleziánky otvorili noviciát, pracovať ako magistra noviciek a neskôr bola poverená vedením provincie i Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ… celý článok