Vedenie KBD

Štruktúra

     Najvyšším orgánom Katolíckeho biblického diela (KBD) je v zmysle štatútu Rada KBD, ktorej členov volí Konferencia biskupov Slovenska. Rada volí riaditeľa, ktorý je výkonným orgánom KBD. Rada zasadá najmenej dva krát do roka. Kontrolórom KBD je ekonóm KBS.

Rada KBD:

Mons. Prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., predseda (od 22.11.2018)
Doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. (od 22.11.2018)
P. ThDr. Marek Vaňuš SVD, PhD. (od 22.11.2018)
Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. (od 22.11.2018)
Prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD. (od 22.11.2018)
Mgr. Juraj Vidéky (od 14.10.2019)
ThDr. Ing. Dagmar Kráľová FMA, PhD. (od 14.10.2019)

RiaditeľThLic. Anton Ziolkovský, PhD., (od 3.10.2019)

Referent: Mgr. Jozef Púček, PhD.


ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., riaditeľ

.

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. (1976 v Spišskej Novej Vsi), je rímskokatolíckym kňazom Spišskej diecézy, odborným asistentom na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku; predsedom Televíznej rady TV LUX a farárom v Novej Lesnej. V rokoch 2009 – 2019 bol výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska.

Základnú teológiu ukončil na Teologickom inštitúte Rk CMBF UK v Spišskom Podhradí (2002), licenciát z fundamentálnej teológie získal na Pápežskej univerzite Gregoriane v Ríme (2006), doktorát z teórie vzdelávania náboženskej výchovy – katolíckej na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2009)….

celý článok

 

Mons. Prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., predseda.

Pochádza z Oravskej Polhory, narodil sa v roku 1960. Študoval na Gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) a základnú teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. Ako kaplán účinkoval v Sliačoch pri Ružomberku, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne, Dlhej nad Oravou a Ružomberku. V rokoch 1990 – 1993 bol správcom farnosti Liptovský Mikuláš.

Postgraduálne štúdiá z katolíckej teológie absolvoval na CMBF UK v Bratislave, kde v roku 1993 dosiahol doktorát z katolíckej teológie. Dizertačnú prácu písal na tému Izaiáš, starozákonný evanjelista.

celý článok

 

Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Narodil sa 28. novembra 1968 v Topoľčanoch. Základné vzdelanie získal na ZŠ v Krtovciach a v Nitrianskej Blatnici (1974-1982), následne pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Topoľčanoch (1982-1986) a na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1986-1991) v študijnom odbore Kvasná chémia a biotechnológie získal titul Ing.

Základné štúdium filozofie a teológie získal na RKCMBF UK Bratislava a na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme (1991-1995) a licenciát zo Sv. písma na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (1995-1999), kde v rámci curricula študoval semester 1996/1997 na Hebrew University v Jeruzaleme. … celý článok.

 

P. ThDr. Marek Vaňuš SVD, PhD.

Narodil sa v Zlatých Moravciach 13. augusta 1977. Základnú školu navštevoval v Nitre – najprv na Sopóciho ul., neskôr, po páde komunizmu, dokončil posledný ročník na cirkevnej ZŠ sv. Gorazda. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde v roku 1995 zmaturoval. V tom istom roku po polročnom postuláte vstúpil do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova. V septembri 1996 zložil prvé rehoľné sľuby a nastúpil na štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza – neskôr Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Základné teologické štúdiá ukončil štátnou skúškou v júni 2002. Medzitým v septembri 2001 v Nitre zložil doživotné rehoľné sľuby a o mesiac nato prijal v Bratislave z rúk arcibiskupa J. Bukovského svätenie na diakona. Ten istý svätiteľ ho ordinoval na kňaza v júni 2002 v Nitre.

Po kňazskej vysviacke nastúpil ako kaplán do farnosti Terchová. Po necelých dvoch rokoch, koncom mája 2004, odišiel na vyššie teologické štúdiá na Pápežskú Gregorovu univerzitu do Ríma… celý článok

 

ThDr. Ing. Dagmar Kráľová FMA, PhD.

Členka rady KBD sestra ThDr. Ing. Dagmar Kráľová PhD sa narodila vo Veľkých Úľanoch, okres Galanta. Po absolvovaní gymnázia v Senci pokračovala štúdiom chemického inžinierstva na SVŠT v Bratislave. Po jeho ukončení skladala prvé sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice (saleziánky) a zároveň začala pracovať v obore vedecko-technických informácií. V roku 1988 skladala doživotné sľuby.

Po skončení obdobia totality ju predstavení poslali do Trnavy, kde saleziánky otvorili noviciát, pracovať ako magistra noviciek a neskôr bola poverená vedením provincie i Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ… celý článok

 

Doc. ThDr. Mária Kardis PhD.

.

Narodila sa v Bardejove, je vydatá a s manželom majú tri deti. Základnú školu a stredoškolské vzdelanie na Gymnázium Leonarda Stöckela absolvovala v Bardejove. V roku 1993 nastúpila na teologické štúdiá na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove. Od roku 1996 pokračovala v teologických štúdiách v Poľsku na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. Po skončení magisterského štúdia od roku 1998 pokračovala v doktorandskom štúdiu na Inštitúte biblických vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu „Modlitwa w literaturze apokryficznej okresu Drugiej Świątyni“. V roku 2012 dosiahla vedecko-akademický titul docent v odbore Religionistika… celý článok

 

Prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD.

Róbert Lapko sa narodil v roku 1972 vo Vranove nad Topľou. Stredoškolské vzdelanie v roku 1991 ukončil na Strednej priemyselnej škole textilnej v Ružomberku. Po štúdiach katolíckej teológie na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskej Kapitule, bol v roku 1998 vysvätený za kňaza pre Košickú arcidiecézu.  V roku 1998 začal pastoračne pôsobiť ako kaplán v Michalovciach a vyučovať hebrejský jazyk na Teologickom inštitúte CMBF UK v Košiciach a latinský jazyk na Konzervatóriu v Košiciach. V rokoch 1999-2002 bol farárom v Košických Olšanoch. Počas tohto obdobia, ako člen KBD, bol aktívnym v biblickom apoštoláte, zakladaním a vedením biblických krúžkoch vo viacerých farnostiach (Košice, Michalovce, Vranov nad Topľou, Prešov)… celý článok

 

Mgr. Juraj Vidéky

Juraj Vidéky sa narodil v Trenčíne (1976), kde študoval na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Po skončení štúdia informatiky na vtedajšej Matematicko-fyzikálne fakulte Univerzity Komenského (MFF UK) začal pracovať ako softvérový inžinier. Popri zamestnaní študoval v rokoch 2003-2008 katolícku teológiu na RKCMBF UK. Od roku 2008 pracoval v rámci Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS) na revíziách slovenského ekumentického prekladu Biblie (SEB). V rokoch 2010-2012 spoluorganizoval Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma v Kostole sv. Ladislava v Bratislave. Od roku 1999 sa venuje webovému portálu breviar.sk a aplikáciám pre mobilné zariadenia, ktoré sprístupňujú modlitbu liturgie hodín širokej verejnosti (aktuálne v slovenskom, českom, maďarskom a latinskom jazyku)…. celý článok