sr. Dagmar Králová, FMA

Členka rady KBD sestra ThDr. Ing. Dagmar Kráľová PhD sa narodila vo Veľkých Úľanoch, okres Galanta. Po absolvovaní gymnázia v Senci pokračovala štúdiom chemického inžinierstva na SVŠT v Bratislave. Po jeho ukončení skladala prvé sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice (saleziánky) a zároveň začala pracovať v obore vedecko-technických informácií. V roku 1988 skladala doživotné sľuby.

Po skončení obdobia totality ju predstavení poslali do Trnavy, kde saleziánky otvorili noviciát, pracovať ako magistra noviciek a neskôr bola poverená vedením provincie i Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ. Absolvovala rozličné kurzy a semináre na Slovensku i v zahraničí. V roku 1994 začala diaľkovo študovať teológiu na RKCMBF UK v Bratislave. V roku 2000 po zriadení provincie sestier saleziánok na Slovensku bola menovaná na službu provinciálnej predstavenej FMA. Po dvojročnom študijnom pobyte v Jeruzaleme a v Ríme ju predstavení v šk. roku 2008-2009 poverili vyučovaním Svätého písma na Inštitúte sv. Tomáša Akvinského. Z dôvodu kvalitnejšej prípravy sa v r. 2009 prihlásila na doktorandské štúdium na RKCMBF UK v Bratislave v oblasti biblickej teológie. Doktorát s dizertačnou prácou „Integrálna evanjelizácia v evanjeliu podľa Lukáša“ obhájila v r. 2012.

Odvtedy sa venuje publikačnej činnosti, prednáškam a rôznym pastoračným podujatiam najmä v oblasti biblickej teológie. Je autorkou niekoľkých častí série Viera do vrecka, prispieva do Katolíckych novín, pripravuje príspevky do rádia Lumen, vedie biblický kurz „Emauzy“, spolupracuje na projekte: Biblická pastorácia saleziánskej mládeže.

facebook