Intronizácia Božieho slova vo svätej omši

Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie svätej omše. Keď sa totiž v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium (porov. VSRM 29). Preto sa treba starať, aby lekcionár a evanjeliár, ktoré sú určené na ohlasovanie Božieho slova, boli pri liturgických úkonoch v osobitnej úcte (porov. VSRM 348). Pri príležitosti Nedele Božieho slova je vhodné v liturgii slávnostnejšie preukázať úctu týmto liturgickým knihám.

Vo vstupnom sprievode v úvode svätej omše nesie evanjeliár diakon alebo lektor (VSRM 120), po príchode do svätyne ho položí na oltár (VSRM 122). Hoci to príslušné smernice jasne nehovoria, evanjeliár môže niesť (ak niet diakona a lektora) aj iný vhodný posluhujúci. Vo výnimočnom prípade ho možno položiť na oltár už pred začiatkom svätej omše. Pri incenzácii oltára v úvode svätej omše sa evanjeliár osobitne neincenzuje.

Po modlitbe dňa (kolekte) môže podľa smerníc kňaz uviesť niekoľkými slovami veriacich do liturgie slova (VSRM 128). Veľmi sa to odporúča využiť práve v Nedeľu Božieho slova, kde kňaz môže krátko povzbudiť veriacich k pozornému počúvaniu biblických čítaní, v ktorých sa nám prihovára samotný Boh, prítomný vo svojom Slove.

Počas spevu Aleluja pred evanjeliom kňaz prenesie evanjeliár z oltára na ambónu, pričom pred ním môžu ísť posluhujúci s kadidelnicou a sviecami. Malo by ísť o procesiu s evanjeliárom. Teda podľa okolností v jednotlivých kostoloch sa má usporiadať tak, aby skutočne vyniklo, že ide o slávnostnú procesiu s evanjeliárom od oltára k ambóne.

Pri slávnostnejších celebráciách po prečítaní evanjelia udelí podľa okolností biskup ľudu požehnanie s evanjeliárom; toto požehnanie udeľuje len biskup (VSRM 175).

Napokon sa evanjeliár môže odniesť na stolík alebo na iné vhodné a dôstojné miesto (VSRM 175). Treba nájsť vhodné miesto tak, aby počas ďalšieho priebehu svätej omše bol evanjeliár viditeľný. Nebolo by dobré, keby vznikol dojem, že bol niekam odložený, lebo už nie je potrebný. Nemá sa však umiestniť na oltár, na ktorom sa bude sláviť liturgia Eucharistie.

Rubriky nepredpokladajú, žeby sa vo vstupnej procesii svätej omše niesol napr. Lekcionár, ak nie je k dispozícii evanjeliár. Nakoľko je však Nedeľa Božieho slova osobitnou príležitosťou, ide o výnimočnú situáciu. Možno by bolo predsa vhodné niesť vo vstupnej procesii aspoň lekcionár (napokon obsahuje aj samotné evanjeliá). Môže sa položiť na oltár a po modlitbe dňa po príhovore kňaza pred liturgiou slova (viď vyššie) ho kňaz úctivo odovzdá lektorovi, ktorý bude čítať prvé čítanie, prípadne vezme z oltára a položí na ambónu. Tomu možno prispôsobiť aj samotný príhovor, ktorým sa má uviesť liturgia slova.

Pre KBD vypracoval: Andrej Krivda

facebook