Komentár k čítaniam 11.nedele v cezročnom období

Komentár k čítaniam 11.nedele v cezročnom období

Komentár k prvému čítaniu (Ez 17,22-24) Stať je prorockou alegóriou (hebr. mašal) v rámci alegórie o orloch v  Ez 17, kde jednotlivé prvky obraznej reči odkazujú na dejinnú skutočnosť a sú proroctvom spásy. Poučenie o presadenej halúz...
Viac...
Komentár k čítania na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Komentár k čítania na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Viac...
Komentár k 10.nedeli v cezročnom období

Komentár k 10.nedeli v cezročnom období

Komentár ku Gn 3,9-15 Prvé čítanie je z príbehu o prvých ľuďoch v raji a o prvotnom hriechu (Gn 2,4–3,24), ktorý hovorí, čo sa stalo a čo sa stále deje. Úryvok je dialógom Boha s Adamom a Evou po hriechu a vynesením trestu nad hadom....
Viac...
Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Boho...
Viac...
Biblické komentáre k čítaniam na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Biblické komentáre k čítaniam na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Prvé čítanie Sk 2,1-11 Prvé liturgické čítanie je opisom kľúčovej udalosti prvotnej Cirkvi, ktorú nazývame zoslaním Ducha Svätého. Podľa Skutkov apoštolov, konkrétne podľa ich programového textu Sk 1,8, je to udalosť nevyhnutná vôbec pre...
Viac...
No Image

Ježiš Kristus

Texty pre učiteľov pre štvrtý tematický celok prvého ročníka cirkevných gymnázií S. Justína Kosturová, OP Ježiš Kristus – prostredník medzi Bohom a človekom 1 Historická otázka o Ježišovi 1.1 Dokumenty o Ježišovi A. Náučný cieľ ...
Viac...
No Image

Osnovy náboženskej výchovy

Osnovy náboženskej výchovy pre 1.ročník: Božie zjavenie a viera Duch Svätý Ježiš Kristus Náboženstvá – miesta stretnutia človeka s Bohom Veľkosť a otázky človeka
Viac...
No Image

Veľkosť a otázky človeka

Viac...
No Image

Duch Svätý

Teologické línie k téme „Duch Svätý“ pre 1. ročník gymnázií (10 vyučovacích hodín) Vedomie a skúsenosť ducha. Jazykové, religionistické a filozofické východisko            Cieľ: Pred zaoberaním sa s obsahom viery v Ducha...
Viac...
No Image

Náboženstvá – miesta stretnutia človeka s Bohom

1. ročník, 3. tematický celok, 8 hodín Prehľad tém: Čo je náboženstvo. Dôvody pre skúmanie náboženstva. Prejavy náboženstva a jeho pôvod. Odpovede na potreby človeka – znovupotvrdenie. Ďalšie aspekty – tajomstvo a túžba po dokonalosti....
Viac...
1 2 3 17