Komentár k čítaniam 5. nedele v cezročnom období „A“

Komentár k čítaniam 5. nedele v cezročnom období „A“

1. čítanie: Iz 58,7-10 Svetlo, ktoré dokáže prežiariť naoko frustrujúcu situáciu, zapaľuje v spolupráci s Božou milosťou človek. Možno i tak by sa dalo súhrnne vyjadriť posolstvo úryvku z Izaiáša, adresované frustrovaným navrátilcom z...
Viac...
Komentár k čítaniam – sv. Obetovanie Pána

Komentár k čítaniam – sv. Obetovanie Pána

1. čítanie: Mal 3,1-4 Spis proroka Malachiáša (5. stor. pred Kr.) uzatvára zbierku tzv. malých prorokov, teda relatívne kratších dvanástich prorockých spisov, ktoré sú v hebrejskom origináli uvedené na jednom zvitku. Meno Malachiáš značí d...
Viac...
Komentár k čítaniam 3. cezročnej nedele (Nedeľa Božieho slova)

Komentár k čítaniam 3. cezročnej nedele (Nedeľa Božieho slova)

Iz 8,23b–9,3 V prvom čítaní z proroka Izaiáša počúvame ako v 8. stor. pred Kr. obávaní Asýrčania dobyli Galileu a časť jej obyvateľov odvliekli do zajatia. Prorok vidí tento kraj zahalený do hlbokej temnoty, ktorú priniesla vyčíňajúca s...
Viac...
Komentár k čítaniam 2. nedele v cezročnom období „A“

Komentár k čítaniam 2. nedele v cezročnom období „A“

1. čítanie: Iz 49,3.5-6 Úryvok z druhej piesne o Pánovom služobníkovi (Iz 49,1-6) vytvára prepojenie s predošlou nedeľou, kde v prvom čítaní zazneli verše prvej piesne (Iz 42,1-4.6-7). V komentári pred týždňom bola spomenutá možná ko...
Viac...
Komentáre k 1. nedeli v cezročnom období „A“ – Krst Krista Pána

Komentáre k 1. nedeli v cezročnom období „A“ – Krst Krista Pána

1. čítanie: Iz 42,1-4.6-7 V druhej časti spisu proroka Izaiáša sa nachádzajú štyri tzv. piesne o Pánovom služobníkovi. Ide o hymnické opisy postavy, ktorá dokonale plní Božiu vôľu v prospech vyvoleného ľudu, a jeho pôsobenie dokonca p...
Viac...
Komentár k sviatku Zjavenia Pána – Traja králi

Komentár k sviatku Zjavenia Pána – Traja králi

Mt 2, 1 – 12 Zdá sa, že traja králi rozumeli hviezdam lepšie ako politike. Veď o radu, kde nájsť novonarodeného Kráľa, išli priamo do tlamy levovej, k Herodesovi v Jeruzaleme . Akoby sa všetko dôležité malo diať práve tam. A skutoč...
Viac...
Komentár k sviatku Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Komentár k sviatku Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Lk 2, 16 – 21 Na vianočných pastierov sme si už zvykli. Uvažujeme o ich chudobe, jednoduchosti a privilegovanosti pri stretnutí s božským Dieťaťom. No evanjelistovi Lukášovi išlo o viac, ako predstaviť pastiersku pokoru. Ich prítomnosťou p...
Viac...
Komentár k nedeli Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Komentár k nedeli Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Mt 2, 13 – 15; 19 – 23. Niektoré historické fakty z úvodu Matúšovho evanjelia sú evidentne hodnoverné: charakter Herodesa Veľkého, záujem židov o astrológiu, opis Egypta ako útočiska pre židov. No presná historickosť úteku svätej rodin...
Viac...
Komentáre k sviatku Narodenia Pána

Komentáre k sviatku Narodenia Pána

Jn 1, 1 – 18 Všetci vieme, že evanjelista Lukáš umiestnil Ježišovo narodenie do maštale. Možno sme si všimli aj to, že u Matúša mu králi prinášajú dary do domu. A vyzerá to tak, že Ján jeho príchod umiestnil do stanu?! Z jeho Prológu...
Viac...
Komentáre k čítaniam 4. adventnej nedele „A“

Komentáre k čítaniam 4. adventnej nedele „A“

1. čítanie: Iz 7,10-14 Kráľ Achaz sa v kritickej situácii obliehania Jeruzalema (Sýro-efraimská vojna proti Jeruzalemu 735-733 pred Kr.) ukazuje, že nedôveruje prorokovým uisteniam o bezpečnosti mesta. Falošne pritom predstiera nábožnosť. Iza...
Viac...
1 2 3 16