Komentár k textom na 17. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 17. nedeľu v období cez rok „A“

 čítanie: 1Kr 3,5-6a.7-12 Príbeh prvého čítania predstavuje kľúčový okamih na začiatku vlády Šalamúna. Len nedávno ho jeho otec Dávid, už „starec vysokého veku“ (1Kr 1,1) vymenoval za svojho nástupcu na kráľovskom tróne a vzápätí...
Viac...
Komentár k textom na 16. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 16. nedeľu v období cez rok „A“

čítanie: Múd 12,13.16-19 Svätopisec v druhej časti Knihy Múdrosti (kap. 11–19), ponúka reflexiu nad základnou spásnou udalosťou v dejinách Izraela, ktorou bolo vyslobodenie z Egypta, exodus. Udalosti exodu a skúsenosti Izraela na ceste púšťou...
Viac...
Komentár k textom na 15. nedeľu v cezročnom období

Komentár k textom na 15. nedeľu v cezročnom období

1. čítanie: Iz 55,10-11    Krátky úryvok z Knihy proroka Izaiáša sa nachádza v závere druhej časti jeho spisu, v tzv. Druhom Izaiášovi (kap. 40–55), kde zaznieva posolstvo nádeje pre ľud v babylonskom zajatí. Vyhnanstvo skončí a oni sa vrá...
Viac...
Komentár k čítaniam 14. nedele v období cez rok „A“

Komentár k čítaniam 14. nedele v období cez rok „A“

čítanie: Zach 9,9-10 Texty 14. cezročnej nedele sa nám prihovárajú predovšetkým témou pokoja. Prorok Zachariáš opisuje Mesiáša ako Knieža pokoja. „Dcéra sionská“ a „dcéra jeruzalemská“ sú pekné semitizmy, sú to synonymá, a označ...
Viac...
Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentár k prvému liturgickému čítaniu Sk 12,1-11 Dnešné prvé liturgické čítanie pochádza z 12. kapitoly Skutkov apoštolov. V rámci tejto novozákonnej knihy, hovoriacej o ohlasovaní evanjelia o Božom kráľovstve prvotnou Cirkvou, tvorí ...
Viac...
Komentáre k textom na 13. nedeľu v období cez rok „A“

Komentáre k textom na 13. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k prvému liturgickému čítaniu (2 Kr 4, 8-12a. 14-16a) Vo 4. kapitole z 2. knihy Kráľov, ktorej súčasťou je i dnešné prvé liturgické čítanie, nachádzame niekoľko pôsobivých narácií o prorokovi Elizeovi, ktoré sú ilustráciou ...
Viac...
Komentáre k textom na 12. nedeľu v období cez rok „A“

Komentáre k textom na 12. nedeľu v období cez rok „A“

1.      liturgické čítanie (Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 20, 10-13)      Prorok Jeremiáš pôsobil v čase ohrozenia Izraela Babylonským kráľovstvom. Izraelu zvestoval trest za nevernosť zmluve a preto sa stretával s odporom a pren...
Viac...
Komentáre k textom na 11. nedeľu v cezročnom období „A“

Komentáre k textom na 11. nedeľu v cezročnom období „A“

Komentár k 1. čítaniu – Ex 19,2-6a      Text prvého liturgického čítania predstavuje v Tóre, t.j. v základnom texte starozákonného myslenia, počiatok centrálnej časti. Tá sa nazýva sinajskou perikopou, pretože hovorí o dlhodobom pobyte I...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi

Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice „A“

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice „A“

1. čítanie: Ex 34,4b-7a.8-9 Dej prvého čítania sa odohráva počas putovania Izraela púšťou z Egypta. Vo vzťahu Izraela k Bohu sa práve odohrávala veľká kríza. Boh dal Izraelu Desatoro a uzavrel s ním zmluvu, ale Izrael túto zmluvu porušil. Mo...
Viac...