Komentáre k textom na 22. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 22. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Jer 20,7-9     Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu, ale aj krásu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš sa v ťažkých okolnostiach svojho poslania odvoláva na Božie povolanie do prorockej služby a hovorí o dvoch...
read more
Komentáre k textom na 21. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 21. nedeľu cez rok „A“

1. čítanie: Iz 22,19-23 V 1. čítaní sa spomína Sobna (správca kráľovského domu) a Eliakim (pisár). Boli to kráľovskí úradníci za čias kráľa Ezechiáša. Sobnu Pán zavrhol, pretože si počínal príliš sebavedome, neprávom si dal vytesať...
read more
Komentár k textom na 20. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 20. nedeľu v období cez rok „A“

1. čítanie: Iz 56,1.6-7 Tento Izaiášov úryvok odráža čas po babylonskom zajatí, keď sa intenzívne uvažovalo o obnove národa a jeho dejinného smerovania. Židovskému národu nebolo dovolené obnoviť si kráľovstvo, ako to bolo pred zajatím za ...
read more
Komentáre k textom na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Komentáre k textom na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

1. čítanie: Zjv 11,19a; 12,1.3-6a.10ab Úryvok prvého čítania je limitovaný zaujímavým spôsobom tak, že už posledný verš z 11. kapitoly je daný do súvisu s nasledujúcim opisom ženy odetej slnkom. Teda Archa zmluvy v nebeskom chráme je daná d...
read more
Komentár k textom na 19. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 19. nedeľu v období cez rok „A“

1. čítanie: 1Kr 19,9a.11-13a Starozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým teologickým a duchovným bohatstvom. Prorok Eliáš bol mimoriadne aktívnym a horlivým služob...
read more
Komentár k textom na 17. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 17. nedeľu v období cez rok „A“

 čítanie: 1Kr 3,5-6a.7-12 Príbeh prvého čítania predstavuje kľúčový okamih na začiatku vlády Šalamúna. Len nedávno ho jeho otec Dávid, už „starec vysokého veku“ (1Kr 1,1) vymenoval za svojho nástupcu na kráľovskom tróne a vzápätí...
read more
Komentár k textom na 16. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 16. nedeľu v období cez rok „A“

čítanie: Múd 12,13.16-19 Svätopisec v druhej časti Knihy Múdrosti (kap. 11–19), ponúka reflexiu nad základnou spásnou udalosťou v dejinách Izraela, ktorou bolo vyslobodenie z Egypta, exodus. Udalosti exodu a skúsenosti Izraela na ceste púšťou...
read more
Komentár k textom na 15. nedeľu v cezročnom období

Komentár k textom na 15. nedeľu v cezročnom období

1. čítanie: Iz 55,10-11    Krátky úryvok z Knihy proroka Izaiáša sa nachádza v závere druhej časti jeho spisu, v tzv. Druhom Izaiášovi (kap. 40–55), kde zaznieva posolstvo nádeje pre ľud v babylonskom zajatí. Vyhnanstvo skončí a oni sa vrá...
read more
Komentár k čítaniam 14. nedele v období cez rok „A“

Komentár k čítaniam 14. nedele v období cez rok „A“

čítanie: Zach 9,9-10 Texty 14. cezročnej nedele sa nám prihovárajú predovšetkým témou pokoja. Prorok Zachariáš opisuje Mesiáša ako Knieža pokoja. „Dcéra sionská“ a „dcéra jeruzalemská“ sú pekné semitizmy, sú to synonymá, a označ...
read more
Komentáre k textom na 13. nedeľu v období cez rok „A“

Komentáre k textom na 13. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k prvému liturgickému čítaniu (2 Kr 4, 8-12a. 14-16a) Vo 4. kapitole z 2. knihy Kráľov, ktorej súčasťou je i dnešné prvé liturgické čítanie, nachádzame niekoľko pôsobivých narácií o prorokovi Elizeovi, ktoré sú ilustráciou ...
read more