Komentáre k biblickým čítaniam – Druhá nedeľa po Narodení Pána

Komentáre k biblickým čítaniam – Druhá nedeľa po Narodení Pána

čítanie: Sir 24,1b-2.12-16 Múdroslovná alebo tzv. sapienciálna literatúra Starého zákona (ide o skupinu „poučných spisov“) ponúka niekoľko textov, ktoré sú „hymnami“ na múdrosť. Múdrosť v nich dostáva kontúry postavy (personifiká...
Viac...
Komentáre k biblickým čítaniam – Panny Márie Bohorodičky

Komentáre k biblickým čítaniam – Panny Márie Bohorodičky

čítanie: Nm 6,22-27 Prvé čítanie z Knihy Numeri prináša kňazské požehnanie, ktoré v rámci spisu uzatvára časť týkajúcu sa obradnej čistoty tábora Izraelitov (kap. 5–6). Cieľom pokynov v tejto časti knihy bolo uchovanie harmónie a pok...
Viac...
Komentáre k biblickým čítaniam – Sviatok Sv. Rodiny „C“

Komentáre k biblickým čítaniam – Sviatok Sv. Rodiny „C“

čítanie: Sir 3,3-7.14-16 Knihu Sirachovcovu – v kresťanskej tradícii označovanú aj „Ekleziastikus“, čiže „cirkevný spis“ – preložil z hebrejčiny do gréčtiny v prvej polovici druhého storočia pred Kristom vnuk Ben Siracha pre Židov ...
Viac...
Narodenie Pána – omša „vo dne“

Narodenie Pána – omša „vo dne“

čítanie: Iz 52,7-10 Úryvok z Izaiáša nás vovádza do situácie v 6. stor. pred Kristom, keď bol Izrael v babylonskom exile. Slová útechy, ktoré v ňom zaznievajú, sú typické pre druhú časť knihy (kap. 40-55) a vytvárajú kontrast s varovania...
Viac...
Komentáre k liturgickým čítaniam 4. adventnej nedele

Komentáre k liturgickým čítaniam 4. adventnej nedele

čítanie: Mich 5,2-5a Liturgia 4. adventnej nedele nám predkladá známe Micheášovo proroctvo, ktoré prakticky presne hovorí v predstihu niekoľkých storočí o mieste narodenia Mesiáša. Toto proroctvo veľmi dobre poznali nábožensky vzdelaní ľu...
Viac...
Komentáre k liturgickým čítaniam 3. adventnej nedeli

Komentáre k liturgickým čítaniam 3. adventnej nedeli

čítanie: Sof 3,14-17 Prorok Sofoniáš účinkoval približne v tom istom čase ako Jeremiáš, azda o niečo skôr. Svojím proroctvom pripravil náboženskú reformu, ktorú uskutočnil kráľ Joziáš. Jeho proroctvo je veľmi optimistické a prináša...
Viac...
Komentár k sviatku Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie

Komentár k sviatku Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie

Gn 3,9–15.20 Známe rozprávanie z Knihy Genezis rozvíja, čo sa dialo v raji po hriechu, keď sa Adama s Evou skryli medzi stromy záhrady (v. 8). Iniciatívu preberá Boh a kladie otázky: Kde? (v. 9); kto? (v. 11); čo? (v. 13). Pán Boh...
Viac...
Komentáre k textom na 2. adventnú nedeľu „C“

Komentáre k textom na 2. adventnú nedeľu „C“

Viac...
Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „C“

Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „C“

čítanie: Jer 33,14-16 Jeremiášove prorocké texty, ktoré čítame na 1. adventnú nedeľu, sa aj v starozákonných časoch vždy vysvetľovali v mesiášskom zmysle. Vo výraze „Dávidov výhonok“ treba rozumieť potomstvo z Dávidovho rodu a je ...
Viac...
Komentár k nedeľným čítaniam k 33. nedeli v roku B

Komentár k nedeľným čítaniam k 33. nedeli v roku B

Čítania 32. nedele, predposlednej v tomto liturgickom roku,  nám pripomínajú, že cesty života každého človeka vedú na križovatku s dvoma smermi: večný život alebo večná potupa. Na tejto križovatke sa už nedá len tak narýchlo preradiť ...
Viac...