Komentár k čítania na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Komentár k čítania na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Viac...
Komentár k 10.nedeli v cezročnom období

Komentár k 10.nedeli v cezročnom období

Komentár ku Gn 3,9-15 Prvé čítanie je z príbehu o prvých ľuďoch v raji a o prvotnom hriechu (Gn 2,4–3,24), ktorý hovorí, čo sa stalo a čo sa stále deje. Úryvok je dialógom Boha s Adamom a Evou po hriechu a vynesením trestu nad hadom....
Viac...
Komentár k sviatku Božieho Tela a Krvi

Komentár k sviatku Božieho Tela a Krvi

Prvé čítanie: Ex 24,3-8 Prvé čítanie je naráciou o uzatvorení sinajskej zmluvy (hebr. berít). Deje sa po tom, ako sa ľud pod vrchom Sinaj rituálne tri dni pripravoval na zmluvu (Ex 19) a ako Boh v teofánii tretieho dňa celému ľudu predniesol ...
Viac...
Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Boho...
Viac...
Biblické komentáre k čítaniam na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Biblické komentáre k čítaniam na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Prvé čítanie Sk 2,1-11 Prvé liturgické čítanie je opisom kľúčovej udalosti prvotnej Cirkvi, ktorú nazývame zoslaním Ducha Svätého. Podľa Skutkov apoštolov, konkrétne podľa ich programového textu Sk 1,8, je to udalosť nevyhnutná vôbec pre...
Viac...
Komentáre k čítaniam na 7. veľkonočnú nedeľu „B“

Komentáre k čítaniam na 7. veľkonočnú nedeľu „B“

čítanie: Sk 1,15-17.20a.20d-26 Prvé čítanie nás vovádza do diania bezprostredne po Ježišovom vystúpení do neba. Učeníci sa svorne zhromažďujú „do hornej siene“, teda miesta tradične identifikovaného s miestom Poslednej večere (Lk 22,12)...
Viac...
Komentáre k – Nanebovstúpenie Pána „B“

Komentáre k – Nanebovstúpenie Pána „B“

čítanie: Sk 1,1-11 Čítanie zo Skutkov apoštolov je vzaté z úvodu tohto novozákonného spisu, v ktorom možno vnímať úzke prepojenie s Lukášovým evanjeliom; adresátom je ten istý Teofil. Táto osoba nie je známa z iných zdrojov; môže to by...
Viac...
Komentár k čítaniam na 6. veľkonočnú nedeľu

Komentár k čítaniam na 6. veľkonočnú nedeľu

čítanie: Sk 10,25-26.34-35.44-48 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás privádza do domu Kornélia, rímskeho dôstojníka, ktorý žil v prosperujúcom palestínskom prístavnom meste Cézarea. Pár dní dozadu mal tento „nábožný a bohabojný človek“ ...
Viac...
Komentáre k čítaniam k 5. veľkonočnej nedeli „B“

Komentáre k čítaniam k 5. veľkonočnej nedeli „B“

čítanie: Sk 9,26-31 Text zo Skutkov apoštolov popisuje situáciu prvej komunity v Jeruzaleme po príchode „obráteného“ Šavla [text Skutkov používa toto meno pre apoštola Pavla po kap. 13; Šavol bolo veľmi pravdepodobne jeho židovské meno, kým...
Viac...
Komentár k čítaniam k 4. veľkonočnej nedeli „B“

Komentár k čítaniam k 4. veľkonočnej nedeli „B“

čítanie: Sk 4,8-12 Text čítania vovádza do obrannej reči apoštola Petra pred židovskou veľradou. Ide o posun v rozprávaní vzhľadom na úryvok z minulej nedele, keď hovoril pred zhromaždeným davom v chráme po uzdravení chromého človeka. Me...
Viac...