Komentáre k textom na 26. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 26. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Ez 18,25-28      Prorok Ezechiel bol jedným z najvýznamnejších prorokov v babylonskom zajatí. Jeho účinkovanie a prorocké výroky je potrebné spájať s obnovou národa. Úryvok z Ezechielovho proroctva je súčasťou veľkého celku pro...
Viac...
Komentáre k textom na 25. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 25. nedeľu cez rok „A“

1.čítanie: Iz 55,6-9      Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie Pána a je...
Viac...
Komentáre k textom na 24. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 24. nedeľu cez rok „A“

1. čítanie: Sir 27,33 – 28,9 Múdroslovné texty sú pre nás cenné tým, že nám poskytujú mnoho cenných rád do života. Sú to vlastne texty, v ktorých je sústredená dlhodobá ľudská skúsenosť. Sú tu tiež zachytené výsledky pozorovania ž...
Viac...
Komentáre k textom na 23. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 23. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Ez 33,7-9      Nedeľu, ktorú práve slávime, by sme vzhľadom na čítania, mohli nazvať nedeľou účasti na Kristovom prorockom úrade. Služba prorokov v dejinách vyvoleného Božieho ľudu Starého zákona bola svojím spôsobom jedineč...
Viac...
Komentáre k textom na 22. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 22. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Jer 20,7-9     Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu, ale aj krásu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš sa v ťažkých okolnostiach svojho poslania odvoláva na Božie povolanie do prorockej ...
Viac...
Komentáre k textom na 21. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 21. nedeľu cez rok „A“

1. čítanie: Iz 22,19-23 V 1. čítaní sa spomína Sobna (správca kráľovského domu) a Eliakim (pisár). Boli to kráľovskí úradníci za čias kráľa Ezechiáša. Sobnu Pán zavrhol, pretože si počínal príliš sebavedome, neprávom si dal vytesať...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Komentáre k textom na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

1. čítanie: Zjv 11,19a; 12,1.3-6a.10ab Úryvok prvého čítania je limitovaný zaujímavým spôsobom tak, že už posledný verš z 11. kapitoly je daný do súvisu s nasledujúcim opisom ženy odetej slnkom. Teda Archa zmluvy v nebeskom chráme je daná d...
Viac...
Komentár k textom na 20. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 20. nedeľu v období cez rok „A“

1. čítanie: Iz 56,1.6-7 Tento Izaiášov úryvok odráža čas po babylonskom zajatí, keď sa intenzívne uvažovalo o obnove národa a jeho dejinného smerovania. Židovskému národu nebolo dovolené obnoviť si kráľovstvo, ako to bolo pred zajatím za ...
Viac...
Komentár k textom na 19. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 19. nedeľu v období cez rok „A“

1. čítanie: 1Kr 19,9a.11-13a Starozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým teologickým a duchovným bohatstvom. Prorok Eliáš bol mimoriadne aktívnym a horlivým služob...
Viac...
Komentár k textom na 18. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 18. nedeľu v období cez rok „A“

1. čítanie: Iz 55,1-3 Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá Novej zmluvy. Je to jeden z textov, nad ktorými Cirkev medituje počas slávnostných bohoslužieb Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (Iz 55,1-11; piate čítanie). T...
Viac...