Rok 2020 v Katolíckom biblickom diele

     Tak, ako sme avizovali začiatkom r. 2020, že v liturgickom roku „A“ budeme pravidelne prispievať komentármi k liturgickým textom na nedele a sviatky, pokračujeme v tejto aktivite aj naďalej v liturgickom roku „B“. Sme vďační za Vaše pozitívne reakcie a to, že komentáre si nachádzajú miesto u mnohých z vás pri príprave na sv. omšu. Rovnako ďakujeme aj našim biblistom, ktorí si popri rozličných pracovných, akademických, či iných povinnostiach nachádzajú čas na ich prípravu. Komentáre k liturgickým textom zverejňujeme na našej stránke a na FB profile KBD.

    Stálou aktivitou Katolíckeho biblického diela je už po niekoľko rokov realizovanie Kurzov lektorov v našich farnostiach. V tomto r. 2020 sme na túto činnosť nadviazali. Samozrejme, ako mnohé iné aktivity, aj tie naše boli poznačené pandémiou a tak sa z plánovaných 6-tich Kurzov lektorov stihli zrealizovať len dva kurzy – 8.2. 2020 vo farnosti Hniezdne, kam sme prišli na pozvanie miestneho farára P. Olekšáka a zúčastnilo sa ho približne 40 účastníkov. Na jeseň, konkr. 19.9.2020 sme realizovali Kurz lektorov v dekanáte Kežmarok na pozvanie miestneho dekana F. Trstenského a zúčastnilo sa ho približne 80 účastníkov. Veríme, že v nadchádzajúcom roku 2021 sa stretneme už vo viacerých farnostiach a spoločne sa budeme formovať v príprave na prednes Božieho slova počas liturgie.

    V spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom v Ružomberku sme tento rok zorganizovali Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého Písma, kde sa okrem študentov a kňazov UPaC zapojili aj vyučujúci a veriaci, ktorí sa zúčastňujú na svätých omšiach v kaplnke sv. Alberta. Spoločne sme sa stretli 19.2.2020 a s účastníkmi sme prečítali Evanjelium podľa Marka a knihu Pieseň piesní a 13.10.2020 Knihu Rút, Knihu Judit a Knihu Ester. Nakoľko októbrové čítanie už bolo kapacitne v obmedzenom režime, streamovali sme tento prenos aj cez našu FB stránku.

    Katolícke biblické dielo v roku 2020 spustilo dve mobilné aplikácie, ktoré v sebe zahŕňajú plán celoročného čítania Svätého písma aj s konkrétnymi úryvkami a komentármi – Rok Božieho slova a aplikáciu Liturgické čítania, ktorá v sebe zahŕňa aktuálne liturgické texty. Postupne sme do aplikácie Liturgické čítania doplnili sekciu Komentáre k liturgickým čítaniam, ktorá obsahuje komentáre biblistov zverejňované pravidelne na našej web stránke.  V blízkej dobe plánujeme ešte niektoré vylepšenia, ako je napríklad možnosť pripojenia sa k aplikáciám aj offline, teda bez potreby prístupu na internet, či upravenie aplikácií, aby boli plne kompatibilné aj na mobilných zariadeniach, ktoré využívajú zrakovo postihnutí. Obe aplikácie sú prístupné na platformách Android a iOS a veríme, že pre vás, takmer 4000  užívateľov, sú prínosom v hlbšom poznávaní Božieho slova.

    V priebehu Roka Božieho slova a pri príprave na plenárne zhromaždenie Katolíckej biblickej federácie (CBF) v novembri 2021, sme sa zapojili do modlitieb za toto stretnutie. Podobne pozývame všetkých členov a priateľov Katolíckeho biblického diela, aby sa spolu s nami modlili za Božie požehnanie, vedenie Ducha Svätého a za príhovor Márie, Matky Božieho slova, pre všetky regióny CBF, ktorej súčasťou je aj Katolícke biblické dielo na Slovensku a za ich činnosť. Na oživenie tejto nevyhnutnej modlitbovej podpory Katolícka biblická federácia od júla 2020 otvorila novú sekciu na svojej webovej stránke, kde sa každý mesiac prezentujú modlitebné úmysly pre každý región, či podoblasť. Tieto úmysly zverejňujeme aj na našej stránke.

    Členovia Rady Katolíckeho biblického diela sa stretávajú 2-krát v roku, aby spoločne zhodnotili svoju činnosť a pripravili program aktivít na nadchádzajúci rok. V r. 2020 sa Rada KBD stretla 16. mája v Ružomberku v priestoroch UPaC na Katolíckej univerzite, kde sa okrem iného jej členovia na čele s predsedom Rady KBD dohodli, že KBD začne vytvárať spoločenstvo členov v Katolíckom biblickom diele, ktoré je v súlade so štatútom KBD, čl. 4, bod 9, kde sa hovorí, že „členmi KBD sa môžu stať najmä vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci v oblasti biblických vied a záujemcovia o biblický apoštolát.“ Druhé stretnutie členov sa konalo 19. septembra. V dopoludňajších hodinách členovia Rady okrem iného prerokovali plán aktivít na r. 2021 a popoludní sa konalo prvé stretnutie členov Katolíckeho biblického diela, ktoré sa zakončilo slávením sv. omše, ktorú celebroval biskup, Mons. František Rábek, zodpovedný za biblickú pastoráciu pri KBS.

    Nakoľko boli možnosti niektorých našich aktivít pre epidemiologickú situáciu obmedzené, mali sme väčší priestor na našu publikačnú a vydavateľskú činnosť. V lete sme dokončili preklad knihy od talianskeho biblistu M. Grilliho – Reč na vrchu, ktorá je šiestou knihou v poradí od uvedeného autora v našom vydavateľstve a od decembra 2020 je knihy aj v našej ponuke. Na jeseň sme podobne v našom vydavateľstve vydali Zamyslenia nad evanjeliom od Ľ. Majtána. Aktuálne prekladáme druhý titul od C. Stocka – Mária, Matka Pána, ktorý, veríme, vyjde v 2021.

 

Prajeme vám pokojné a milostivé sviatky, nech radosť vtelenia Božieho Syna prežiari vaše domovy a naplní vaše srdcia pokojom.

                                   Katolícke biblické dielo na Slovensku