Katolícka biblická federácia

Vznik Katolíckej biblickej federácie   

     Katolícka biblická federácia vznikla 16. apríla 1969 na odporúčania Druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne dogmatickej konštitúcii Dei Verbum, o Božom zjavení. S myšlienkou založenia takejto organizácie, ktorá by podporovala katolícky biblický apoštolát prišiel už v roku 1950 rakúsky liturgista a biblista Pius Parsch. Následne na Druhom vatikánskom koncile počas tretieho zasadnutia túto myšlienku pripomenul biskup Smiljan Čekada. Následne v priebehu roku 1967 o. Walter Abbott, riaditeľ Úradu pre spoločné biblické dielo cestoval po celom svete a zisťoval, ako sa v jednotlivých krajinách napĺňa myšlienka encykliky Dei Verbum a ako sa realizuje pastorácia v oblasti biblických vied. Chcel zistiť možnosti vytvorenia „spoločného biblického diela“. Priebežne sa kontaktoval s katolíckymi biblistami, profesormi Biblického inštitútu v Ríme, a s Nemeckou katolíckou biblickou asociáciou. V nasledujúcom roku kardinál Augustín Bea zvolal stretnutie delegátov z viacerých krajín, aby zhodnotili situáciu miestnych problémov týkajúcich sa biblického apoštolátu. Zhodli sa na potrebe založenia Medzinárodnej katolíckej federácie pri biblický apoštolát, ktorá by koordinovala existujúce biblické pastoračné činnosti a pomáhala tak miestnym cirkvám pri implementácii Svätého písma v živote Cirkvi. Riadiaci výbor spracoval základné stanovy pre vznikajúcu „svetovú federáciu“ a tak v r. 1969 so súhlasom pápeža Pavla VI. bola založená Svetová katolícka federácia pre biblický apoštolát, ktorá sa neskôr v r. 1990 premenovala na Katolícku biblickú federáciu. Katolícka biblická federácia (CBF) je alianciou alebo úniou nezávislých a autonómnych organizácií. Niektoré z týchto organizácií existovali ešte pred založením federácie, ako napr. Biblické dielo v Nemecku či v Švajčiarsku, ktoré boli založené v rokoch 1933 a 1936. Členmi Federácie môžu byť riadni členovia – je ním inštitúcia, jedna za každú biskupskú konferenciu, poverená za biblickú pastoračnú službu; pridruženými členmi sú ostatné inštitúcie ako napr. vydavateľstvá, pastoračné centrá, náboženské rády a pod., ktoré majú tento druh služby ako svoje zameranie, prioritu. Prostredníctvom približne 350 členských organizácií je Katolícka biblická federácia prítomná v cca 130 krajinách  celého sveta.

Misia Katolíckej biblickej federácie

     Katolícka biblická federácia vznikla, aby vykonávala odporúčania Druhého vatikánskeho koncilu týkajúce sa Biblie. Jej cieľom je slúžiť biskupom pri plnení služby ohlasovania Božieho slova veriacim. Popri preklade Písma do miestnych jazykov je jej úlohou prinášať biblické posolstvo do osobného a spoločenského života človeka. Podporuje pravidelné čítanie Svätého Písma, ktoré je Božím slovom a snaží sa svojou činnosťou predchádzať fundamentalistickým interpretáciám. Katolícka biblická federácia si uvedomuje, že v tejto dobe je potrebné posilniť a znovu objaviť kresťanské hodnoty ako základ verejného života. Kresťanský hodnotový systém je predpokladom univerzálnych ľudských práv a pre kresťanov základom zodpovedného medzikultúrneho a medzináboženského dialógu. Vychádzajúc zo svojej ústavy sa Katolícka biblická federácia snaží propagovať biblický apoštolát takým spôsobom, aby sa Božie slovo stalo dynamickým zdrojom inšpirácie pre všetky oblasti života a poslania Cirkvi v dnešnom svete a tak napĺňala odporúčania konštitúcie Dei Verbum a posynodálnej apoštolskej exhortácie Verbum Dimini, podobne aj dokumentov Pápežskej biblickej komisie, v spolupráci s biskupmi a biskupskými konferenciami. Katolícka biblická federácia sa aktívne zúčastňuje na evanjelizačnom poslaní Cirkvi šírením Radostnej zvesti o Božej láske k človekovi, ktorá sa prejavuje v živote a v smrti Ježiša Krista, Božieho slova par excellence a v pôsobení Ducha Svätého. V duchu solidarity a subsidiarity napomáha zdieľaniu a zosieťovaniu biblických pastoračných skúseností, reflexií, metód a materiálov medzi jednotlivými členmi. Podporuje prácu svojich členských organizácií, propaguje, povzbudzuje a podporuje preklad, výrobu a distribúciu Svätého Písma. Podporuje biblické štúdie a tvorbu vzdelávacích nástrojov s cieľom lepšieho prístupu k Biblii a jej porozumeniu, prácu katolíckych organizácií pre biblickú pastoračnú službu, hľadá možnosti vzájomnej spolupráce medzi biblickou vedou, pastoračnou službou a cirkevným spoločenstvom. Rovnako podporuje aj medzináboženský dialóg založený na spoločnom dedičstve židovsko-kresťanskej tradície (Písme).

Štatút Katolíckej biblickej federácie

     Katolícka biblická federácia sa riadi ústavou (stanovami), ktoré schválilo plenárnej zhromaždenie v Nemi 18.6.2015 a Svätá stolica 19.10.2015 a ktorú vyhlásil prezident federácie kardinál Tagle 22.10.2015. Na stránke Federácie je ústava prístupná vo viacerých jazykoch, no jej oficiálne znenie je v anglickom jazyku – Ústava Katolíckej biblickej federácie

Štruktúra Katolíckej biblickej federácie

     Katolícka biblická federácia vznikla 16.4.1969, aby implementovala konštitúciu Druhého vatikánskeho koncilu Dei Verbum do života veriacich a to z iniciatívy kardinálov Augustina Bea, Johannesa Willebrandsa a reverenda Waltera M. Abbotta s podporou pápeža Pavla VI. bola založená Svätou stolicou ako medzinárodné verejné združenie veriacich prostredníctvom Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov. Preto je ipso iure právnickou osobou v Cirkvi a riadi sa kánonmi Kódexu kánonického práva  a podľa vlastných stanov. Príslušnou cirkevnou autoritou Katolíckej biblickej federácie je Svätá stolica, konkr. Pápežská rada pre podporu jednoty kresťanov. Zástupca Pápežskej rady má právo zúčastňovať sa na stretnutiach a iných aktivitách CBF a vystupovať na nich, bez hlasovacieho práva. Predsedom je biskup volený výkonným výborom a predložený na potvrdenie Svätej stolici. Funkčné obdobie predsedu je 6 rokov. Jeho poslaním je predsedať Federácii, inšpirovať a viesť ju, zastupovať Federáciu pred Svätou stolicou. Riadiacim orgánom je plenárne zhromaždenie. Je to konferencia riadnych členov delegátov a pridružených členov, ktorá sa koná pravidelne každých 6 rokov. Plenárne zhromaždenie stanovuje usmernenia pre prácu Federácie na nadchádzajúcich 6 rokov, volí svojich členov. Výkonný výbor je volený plenárnym zhromaždením. Je to najvyšší orgán v období medzi plenárnymi zhromaždeniami a je povinný vykonávať svoje rozhodnutia a menovať úradníkov. Každý región má vo výkonnom výbore aspoň jedného zástupcu. K štruktúre Katolíckej biblickej federácie patrí aj Správna rada, generálny tajomník, regionálni koordinátori, biblicko-pastoračná asociácia Verbum Domini a priatelia Katolíckej biblickej federácie.

Financovanie Katolíckej biblickej federácie

     Katolícka biblická federácia je výlučne nezisková a charitatívna a všetky zisky používa na účely stanovené vo svojej ústave. Jej príjem pochádza z členských poplatkov (asi 25% príjmu), darov, zárobkov a grantov. Má tri úrovne finančnej činnosti – ústredná správa (generálny sekretariát), globálne projekty riadené generálnym sekretariátom a projekty členov Katolíckej biblickej federácie.

Kde sa Katolícka biblická federácia nachádza

     Katolícka biblická federácia zastupuje 346 členov (103 riadnych a 243 pridružených) v 125 krajinách sveta. Títo členovia sú zapojení do rozličných oblastí biblickej pastoračnej služby. Ich spoločným cieľom je zjednotiť všetkých členov v ich úlohách  a oblastiach angažovania sa a tak spoločne pracovať na dosiahnutí jedného cieľa, ktorým je „ľahký prístup k Biblii“. Je rozdelená do 7 regiónov: Afrika, Ázia, Európa, Blízky východ, Latinská Amerika, Severná Amerika, Oceánia. Niektoré z týchto regiónov sa členia na menšie podoblasti. Ich úlohou je podporovať biblickú pastoračnú službu vo svojich regiónoch a koordinovať ju s podporou generálneho sekretariátu. Všetci koordinátori pracujú ako dobrovoľníci.

Spracované z dostupných textov na stránke: Catholic Biblical Federation 

Odkazy na Katolícke biblické diela a inštitúcie zamerané na biblický apoštolát vo svete:

Stredná EurópaRakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko
Južná a západná EurópaBelgicko, Francúzsko, Anglicko, Írsko, Taliansko, Luxemburg, Malta, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko
Rím
Kanada
Spojené štáty Americké
Stredný Východ – Egypt, Irán, Irak, Izrael, Libanon, Sýria
Južná Ázia – Bangladéš, Nepál, Pakistan, India, Sri Lanka
Juhozápadná Ázia – Kambodža, Indonézia, Malajzia, Filipíny, Thajsko, Vietnam, Barma
Severovýchodná Ázia – Hong Kong, Japonsko, Macau, Mongolsko, Severná Kórea, Taiwan
Austrália
Oceánia – Fiji, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Polynézia, Samoa, Tonga
Latinská Amerika a Karibik
Afrika