Štatút KBD

Článok 1 – Úvodné ustanovenia

 1. Katolícke biblické dielo na Slovensku (KBD) je cirkevnou organizáciou zriadenou Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, IČO 37790510.
 2. KBS môže poveriť jedného zo svojich členov starostlivosťou o činnosť KBD.
 3. KBD je súčasťou Katolíckej biblickej federácie (KBF) a úzko spolupracuje s jej orgánmi.

 

Článok 2 – Predmet činnosti

 1. Hlavným predmetom činnosti KBD je vykonávať biblický apoštolát podľa dokumentov Učiteľského úradu Cirkvi a napomáhať biblickú animáciu pastoračnej činnosti Cirkvi (Verbum Domini 73)
 2. KBD sa vo svojej činnosti riadi Kódexom kánonického práva, ďalšími cirkevnými predpismi a pokynmi zriaďovateľa.

 

Článok 3 – Hlavné aktivity

 1. KBD plní predovšetkým nasledovné úlohy:
  1. Realizuje a koordinuje projekty na základe poverenia zriaďovateľom.
  2. Organizuje celoživotné vzdelávanie v oblasti biblických vied (farské biblické krúžky, kurzy pre lektorov, prednášky, konferencie a pod.).
  3. Pomáha katechetickým, školských a pastoračným úradom pri realizácii biblického apoštolátu.
  4. Vydáva biblickú literatúru vedeckého a populárneho charakteru.
  5. V spolupráci s univerzitnými pastoračnými centrami koordinuje a realizuje biblické aktivity pastoračného charakteru.
  6. Spolupracuje najmä s katolíckymi teologickými fakultami a členmi KBD.
  7. Spolupracuje so Slovenskou biblickou spoločnosťou a s inými inštitúciami podobného zamerania.

 

Článok 4 – Štruktúra Katolíckeho biblického diela na Slovensku

 1. Do štruktúry KBD patria orgány KBD a členovia.
 2. Orgánmi KBD na Slovensku sú: Rada KBD, riaditeľ a kontrolór.
 3. Členmi KBD sa môžu stať najmä vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci v oblasti biblických vied a záujemcovia o biblický apoštolát. Členovia sú pozývaní zúčastniť sa aktivít KBD.

 

Článok 5 – Rada KBD

 1. Rada KBD je najvyšším orgánom KBD. Pozostáva zo siedmych členov. Funkčné obdobie člena Rady KBD je 5 rokov. Členov Rady KBD volí a odvoláva plenárne zasadanie KBS.
 2. Rada KBD najmä:
  1. Volí a odvoláva predsedu Rady KBD zo svojich členov.
  2. Pripravuje a schvaľuje plán činnosti na príslušný rok a rozpočet KBD (do 30.9. predchádzajúceho roka).
  3. Pripravuje a schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení.
  4. Volí a odvoláva riaditeľa KBD a určuje jeho plat.
  5. Schvaľuje právne úkony týkajúce sa hnuteľného a nehnuteľného majetku.
  6. Navrhuje zriaďovateľovi zmeny v štatúte KBD.
 3. Predseda Rady KBD zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Rady KBD. Rada KBD je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastnia 4 členovia.
 4. Rada KBD sa schádza podľa potreby, najmenej 2x ročne.
 5. Na platné rozhodnutie Rady KBD je potrebný nadpolovičný súhlas väčšiny jej prítomných členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa KBD je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov Rady KBD.
 6. Členom Rady KBD patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
 7. Rada KBD pozýva na svoje rokovania zástupcu zriaďovateľa.
 8. Kópia zápisnice Rady KBD je zasielaná zriaďovateľovi.

 

Článok 6 – Riaditeľ

 1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť KBD a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach KBD, ak nie sú vyhradené iným orgánom alebo zriaďovateľovi.
 2. Riaditeľ sa zúčastňuje rokovanie Rady KBD a má poradný hlas.
 3. Riaditeľa volí a odvoláva Rada KBD na návrh člena Rady KBD alebo plenárneho zasadania KBS.
 4. Riaditeľ pripraví spolu s Radou KBD plán činností a návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok, výročnú správu a správu o hospodárení.

 

Článok 7 – Kontrolór

 1. Kontrolórom je ekonóm KBS: dohliada na činnosť KBD, najmä kontroluje vedenie účtovníctva a súlad činnosti so všeobecne záväznými predpismi, štatútom a pokynmi zriaďovateľa. Kontrolór upozorňuje Radu KBD na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

 

Článok 8 – Hospodárenie KBD

 1. Činnosť KBD je zabezpečená finančnými prostriedkami KBS, z vlastnej činnosti, grantov a darov fyzických a právnických osôb.

 

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny štatútu schvaľuje na návrh Rady KBD zriaďovateľ.
 2. O zániku KBD rozhoduje zriaďovateľ.
 3. Tento štatút vstupuje do platnosti dňom schválenia plenárnym zasadaním KBS.

V Šaštíne – Strážach, 22.11.2018

Plné znenie na  Štatút Katolíckeho biblického diela na Slovensku (.pdf)