Modlitebný úmysel Katolíckej biblickej federácie

V priebehu Roka Božieho slova a pri príprave na plenárne zhromaždenie Katolíckej biblickej federácie v novembri 2021 pozývame všetkých členov a priateľov Federácie, aby sa modlili za Božie požehnanie, vedenie Ducha Svätého a za príhovor Márie, Matky Božieho slova, pre všetky jej regióny a ich činnosť. 
Na oživenie tejto nevyhnutnej modlitbovej podpory Katolícka biblická federácia od júla 2020 otvorila novú sekciu na svojej webovej stránke, kde sa každý mesiac budú prezentovať modlitebné úmysly pre každý región, či podoblasť.

Viac na stránke Katolíckej biblickej federácie


Mesiac október

„Modlime sa, aby africké cirkvi mohli zakoreniť svoju vieru a prax v božom slove a bolo im umožnené formovať a riadiť svoje poslanie.“

Afrika

Biblická služba v africkom regióne je výsledkom neustálej a živej spolupráce medzi Katolíckou biblickou federáciou (CBF) a Biblickým centrom pre Afriku a Madagaskar (BICAM). Táto konferencia združuje všetky biskupské konferencie na kontinente. Jej poslanie propagovať Bibliu a biblickú formáciu medzi katolíkmi zapadá do poslania Federácie ako celku. CBF zase prispieva k práci BICAM koordináciou aktivít miestnych biblických centier a inštitúcií riadených diecézami, rehoľnými rádmi a laickými združeniami. Pozoruhodný je dôraz tohto regiónu na preklad Biblie do miestnych jazykov a jej distribúciu. Vďaka spolupráci CBF a Kindermissionswerk z Aachenu bol vyvinutý a implementovaný prepracovaný biblicko-pastoračný projekt LectioYouth.Net pre mládež a dospelých v Afrike s cieľom poskytnúť spoľahlivú a pokrokovú biblickú formáciu dostupnú cez internet.


Mesiac september

„Modlime sa za rozšírenie a posilnenie prítomnosti katolíckej biblickej federácie a jej poslania v Oceánii.“

Oblasť Oceánie

Oceánia je najmladším z regiónov federácie a stojí pred veľkými výzvami, typickými pre všetky začiatky, v oblasti organizácie, štruktúry a spolupráce medzi jej členmi. Najvýznamnejším faktorom, ktorý stojí v pozadí týchto ťažkostí sú vzdialenosti medzi ostrovmi a krajinami Oceánie. Austrália a Papua Nová Guinea zohrávajú v regióne vedúcu úlohu vďaka relatívne dobre rozvinutým štruktúram a dostupnosti zdrojov. Povzbudzujúcim znamením je, že tieto relatívne mladé kresťanské cirkvi chápu potrebu pevných biblických základov pre svoje spoločenstvá a uznávajú jej zásadnú úlohu pri raste vo viere.


Mesiac august

„Modlime sa, za prehĺbenie plodného medzináboženského dialógiu a za náboženskú slobodu medzi ľuďmi v juhovýchodnej Ázii.“

Podoblasť Juhovýchodná Ázia
      Podoblasť juhovýchodnej Ázie je jedným z najaktívnejších a najlepšie organizovaných regiónov Katolíckej biblickej federácie. Napriek tomu stále čelí mnohým výzvam a ťažkostiam. Vo väčšine krajín, ktoré tvoria tento región sú kresťania menšinou, s ktorou sa často zaobchádza s podozieraním alebo dokonca ako s nepriateľom. Niektoré vlády ovplyvnené komunizmom obmedzujú náboženskú slobodu. Juhovýchodná Ázia zároveň obohacuje federáciu o významné skúsenosti v oblasti medzináboženského dialógu. Katolícka cirkev na Filipínach so svojimi dobre zavedenými a pravidelnými aktivitami – biblické týždne, biblický mesiac, letné tábory pre mladých či činnosť mnohých biblických centier vedených laikmi – hrá hlavnú úlohu v pastoračnej biblickej službe v regióne.


Mesiac júl

„Modlime sa, aby mali kresťania v Číne neobmedzený prístup k Božiemu slovu a možnosť študovať ho a sláviť v slobode.“

Podoblasť Severovýchodná Ázia
    Krajiny nachádzajúce sa medzi Hongkongom a Japonskom. Najväčšou výzvou v tomto regióne je situácia cirkvi v Číne, kde kresťania nemôžu voľne ohlasovať Božie slovo a otvorene praktizovať svoju vieru. Každé tri roky región organizuje stretnutie Čínskej asociácie katolíckych biblických spoločností Číny, ktorej sa zúčastňujú delegáti zo všetkých ázijských krajín, vrátane Číny. Je potrebné zdôrazniť prínos Južnej Kórey, ktorá podporuje ďalšie regióny federácie pri vydávaní a distribúcii Biblie. Tento región má veľký potenciál pokračovať v raste a rozširovaní aj vďaka skutočnosti, že v Číne sa nachádza najväčšia biblická tlačiareň na svete.