Vy sa pýtate, my odpovedáme

Pán Štefan nám poslal peknú otázku, v ktorej sa pýta na evanjeliový pojem pokoja. Otázka znie: „Prečo Ježiš v evanjeliu hovorí ináč o pokoji? Hovorí, že nepriniesol pokoj na zem, ale meč Mt 10,34. Ako správne chápať tieto slová? Ako to Ježiš myslel?“

Najskôr bude dobré dať príslušný verš Mt 10,34 do širšieho súvisu. Pán Ježiš v Mt 10,34-36 hovorí: Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nepriniesol som pokoj, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. Vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Najskôr si všimnime fakt, že Ježiš v evanjeliu citoval proroka Micheáša 7,6: Lebo syn opovrhne otcom, dcéra sa postaví proti matke, nevesta proti svokre, každému sú nepriateľmi jeho domáci. Prorok tu hovoril o všeobecnej skazenosti. Svoj text zakončil slovami: Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší (Mich 7,7). Keď to dáme do súvisu s pokojom, o ktorom v evanjeliu Ježiš hovorí, vidíme, že pokoj v Ježišovej predstave znamená komplex vzťahov medzi najbližšími v rodinách: otec – syn, matka – dcéra, svokra – nevesta. Pán Ježiš si je tiež vedomý toho, že sa mu nepodarí pomocou evanjelia obrátiť zmýšľanie všetkých ľudí naraz. Je to záležitosť chápania a to postupuje pomaly, hlavne v otázkach dobra a zla. V biblickej terminológii sa často vyskytuje slovo pokoj. V hebrejčine má znenie šalom. Toto slovo má veľmi bohatý obsah. Ako bolo spomenuté, ide v predovšetkým o komplex vzťahov. Biblický pokoj – šalom – označuje harmóniu vo vzťahoch človeka voči Bohu, človeka voči stvorenstvu, človeka voči iným ľuďom a napokon človeka voči sebe samému. Posledný rozmer je dnes asi najpálčivejší problém, ktorý ľudia majú. Ježišovu predstavu o pokoji je možné postaviť aj do súvisu s inými témami, čím sa nám ešte viac ukáže jednota Ježišovho posolstva spásy. Napr. misijné poslanie apoštolov je vyjadrené slovami prirovnania: Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov… (Lk 10,3) a mnohé iné.

Vidíme teda, že Pán Ježiš čítal Písmo a meditoval nad jeho obsahmi. Výslovne ich mnohokrát citoval alebo sa vžíval do jednotlivých predobrazov, modelov a pod. Svoje poslanie videl v tom, že má naplniť starozákonné predpovede, očakávania, túžby ľudí a mesiášske predobrazy. Preto sa neraz predstavil ako taký, ktorý neprišiel nič zrušiť, ale všetko naplniť. Posnažme sa aj my k napĺňaniu Ježišovho posolstva prispieť svojím, hoci aj malým podielom. Takým, ako vládzeme. Nech táto ukážka Ježišovho čítania Písma povzbudí k tejto činnosti aj nás.

Pripravil: Mons. Anton Tyrol

facebook