Poslanie KBD

     Cieľ Katolíckej biblickej federácie (KBF) a na miestnej úrovni Katolíckeho biblického diela (KBD) výstižne charakterizoval pápež Pavol VI. vychádzajúc z dogmatickej konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o Božom zjavení Dei Verbum (kap. 6): „Pomáhať biskupom v ich pastoračnej zodpovednosti, s cieľom nájsť čím lepší spôsob využitia a hlbšieho porozumenia Biblie, a zvlášť nachádzať prostriedky ako uviesť do života hlavné úlohy a ciele vyjadrené v VI. kapitole konštitúcie o Božom zjavení.“

Stanovy KBF, upravené a schválené v Hong Kongu v dňoch 2.-12. júla 1996, definujú ciele KBF (a tým aj KBD) takto:

  • úlohou federácie je posilňovať a podporovať prácu katolíckych organizácií v  biblickej pastoračnej činnosti, ktoré po celom svete spolupracujú s biskupmi, aby sprístupnili Božie slovo každému  (porov. DV, VI), a to: prekladmi a distribúciou Svätého písma, štúdiom, chápaním a používaním Písma, pastoráciou, ktorá má pevné základy v Písme a všetkými možnými prostriedkami.
  • Formy tejto popularizácie Svätého písma sú: rôzne centrá pre biblicko-pastoračnú službu, biblické krúžky, študijné materiály, prednášky a iné formy spolupráce s biblickými spoločnosťami a ostatnými organizáciami cirkví alebo komunitami, ktoré majú podobné ciele.

Poslaním KBD je rozvíjať a napomáhať biblický apoštolát a biblickú pastoráciu na Slovensku. Vedenie KBD sa usiluje citlivo reagovať na znaky čias a rozvíjať biblický apoštolát všetkými možnými prostriedkami, ktoré sú dobré a užitočné. KBD organizuje prednášky, konferencie, kurzy lektorov, letné školy, vydáva publikácie a zabezpečuje popularizáciu biblického apoštolátu.