Komentár k čítaniam k 18. nedeli v cezročnom období „C“

Komentár k čítaniam k 18. nedeli v cezročnom období „C“

Prvé čítanie: Kazateľ 1,2; 2,21-23 Ak sa o niečom hovorí, že je to „márnosť“, myslí sa tým niečo pomíňajúce sa a prchavé. Pôvodne toto slovo znamená „závan vetra“ alebo „výpar“.  Kazateľ z neho robí refrén svojich úvah o...
Viac...
Svätých Cyrila a Metoda

Svätých Cyrila a Metoda

Sir 44,1.4–7.11–15 Starozákonné čítanie na slávnosť sv. Cyrila a Metoda je z Knihy Sirachovec a začína sa známym výrokom: „Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov… “ (v. 1). Svätopisec už ospieval Božie pôsobenie a jeho...
Viac...
14. nedeľa v cezročnom období

14. nedeľa v cezročnom období

Evanjelium tejto nedele Lk 10,1-12.17-20 priamo nadväzuje na minulú nedeľu – Ježiš je na ceste do Jeruzalema a povoláva si nových učeníkov a posiela ich ohlasovať Božie kráľovstvo. Azda pre dodatočné potreba vyslal nielen Dvanástich, ale ...
Viac...
Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Sk 12,1–11 Obdobie pokoja pre Cirkev strieda podľa nášho úryvku zo Skutkov apoštolov prenasledovanie niektorých jej členov (v. 1). Po stručnej zmienke o poprave Jánovho brata Jakuba (v. 2) sa rýchlo dostávame k uväzneniu apoštola Petra. Sviatk...
Viac...
13. nedeľa v cezročnom období „C“

13. nedeľa v cezročnom období „C“

Dnešné evanjelium Lk 9,51-62 pekne prehĺbi Ježišovu definíciu kresťana z minulej nedele o nasledovaní: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma (Lk 9,23). Dnešné evanjelium je o ceste a má.....
Viac...
Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Boho...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

1. čítanie: Sk 2,1-11 Prvé turíčne sviatky boli vlastne židovské sviatky týždňov (hebr. šawuot). V Jeruzaleme bolo vtedy veľa veriacich židov, domácich, ale aj z okolitých krajín, ktorí tam putovali na sviatky. Jednotlivé národy sú vymen...
Viac...
7. veľkonočná nedeľa „C“

7. veľkonočná nedeľa „C“

Na siedmu veľkonočnú nedeľu sa na sv. omšiach číta evanjelium Jn 17,20-26. Je vyvrcholením rozlúčkovej reči v Jn 13-17, v ktorej Ježiš zhromaždeným učeníkom pri večeri symbolicky umýva nohy a ako závet odkazuje to najpodstatnejšie: nové p...
Viac...
Komentár k čítaniam 6. veľkonočnej nedele „C“

Komentár k čítaniam 6. veľkonočnej nedele „C“

Viac...
Komentár k liturgickým čítaniam 5. veľkonočnej nedele rok C

Komentár k liturgickým čítaniam 5. veľkonočnej nedele rok C

Viac...