Komentáre k čítaniam 4. veľkonočnej nedele v roku C

Komentáre k čítaniam 4. veľkonočnej nedele v roku C

čítanie Sk 13, 14. 43-52 Lukáš opisuje v úryvku dôležitú udalosť z prvej misijnej cesty apoštola Pavla, na ktorej spolu s Barnabášom ohlasujú evanjelium najprv židovským spoločenstvám v mestách, ktoré navštívia. V pizídskej Antiochii...
Viac...
Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Komentáre k čítaniam k 2. Veľkonočnej nedeli

Evanjelium: Jn 20,19-31 Evanjelium druhej Veľkonočnej nedele opisuje Ježišov príchod k učeníkom po vzkriesení. Títo sú zhromaždení za zatvorenými dverami v dome v Jeruzaleme. Hoci sa tento text často používa ako dôkaz Ježišovej zázračne...
Viac...
Komentár k liturgickým čítaniam na Palmovú nedeľu v roku C

Komentár k liturgickým čítaniam na Palmovú nedeľu v roku C

Prvé čítanie: Izaiáš 50, 4-7 Izaiášov pozorný učeník Božieho slova, prorok a učiteľ, učí ľudí pravej múdrosti. Práve on sa stáva predobrazom vľúdneho Krista, ktorý sa ani v najmenšom nevzpieral Otcovej vôli a neutekal pred zlobou ľ...
Viac...
Komentáre k 5. nedeli v pôstnom období

Komentáre k 5. nedeli v pôstnom období

Prvé čítanie: Izaiáš 43, 16-21 Izaiáš v tomto čítaní prináša útechu židovskému národu, ktorý vo vyhnanstve stratil nádej. Pripomína ľudu, aby nespomínali s nostalgiou na to, ako ich predkov Pán vyviedol z Egypta mocnou rukou. Radšej s...
Viac...
Komentár k čítaniam 4. pôstnej nedele „C“

Komentár k čítaniam 4. pôstnej nedele „C“

Radosť a dozrievanie Po silnej výzve k pokániu z minulej nedele teraz počúvame srdce celého evanjelia. Okrem obrazu tej najnežnejšej lásky Boha Otca k nám rozpráva aj o tom, ako sa robí pokánie. Ježiš podobenstvom nastavuje zrkadlo nadraden...
Viac...
Komentár k čítaniam 3. pôstnej nedele „C“

Komentár k čítaniam 3. pôstnej nedele „C“

Aj „obyčajné“ udalosti môžu sprostredkovať Božie posolstvo. Ježiš používa dve správy z nedávnej minulosti, aby ešte naliehavejšie zdôraznil nutnosť obrátenia. Z historických prameňov nevieme nič o Galilejčanoch, ktorých nechal Pilát ...
Viac...
Komentár k čítaniam 2. pôstnej nedele v roku C

Komentár k čítaniam 2. pôstnej nedele v roku C

Na druhú pôstnu nedeľu sme v evanjeliu Lk 9,28-36 na vrchu premenenia, kde zažívame mystickú udalosť, keď s tromi apoštolmi vidíme zmeneného Ježiša a spoznávame jeho identitu. Lukáš sa zmieňuje navyše oproti evanjelistom Markovi a Matúšovi ...
Viac...
Komentár k čítaniam 1. pôstnej nedele „C“

Komentár k čítaniam 1. pôstnej nedele „C“

ZLÝ SI DÁVA IBA NA ČAS POHOV Evanjelium prvej nedele na prahu pôstu Lk 4,1-13 avizuje ako Ježiš ešte pred svojím pôsobením zdoláva pokušenia v púšti a ako sa diabol na čas od neho stiahol, aby neskôr opäť zaútočil. Tu...
Viac...
Komentáre k čítaniam 8. nedele v cezročnom období „C“

Komentáre k čítaniam 8. nedele v cezročnom období „C“

Prvé čítanie Sir 27,5-8 Téma múdroslovnej state je ľudská reč a slovo odhaľujúca srdce. Stať pozostáva zo troch prísloví v podobe prirovnania a posledný verš je napomenutím pred unáhlenou chválou. Reč je skúšobným kameňom kvalít člo...
Viac...
Komentáre k čítaniam 7. cezročnej nedele „C“

Komentáre k čítaniam 7. cezročnej nedele „C“

čítanie: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 Saul bol prvým kráľom ľudu Izraela (1Sam 8–12). Na túto úlohu ho pomazal prorok Samuel podľa Pánovho pokynu a ako odpoveď na túžbu ľudu. Saul však čoskoro stratil priazeň Pána (15,10-11) a za kráľa bol z...
Viac...