Biblický radostný ruženec

Biblický radostný ruženec

Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
1. V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho,  menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
2. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“
3. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
4. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
5. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.
6. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho.
7. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
8. Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
9. Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“
10. Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Druhé tajomstvo – Ježiš, ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.
1. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
2. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.
3. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?
4. Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
5. Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
6. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
7. Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
8. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
9. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
10. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Tretie tajomstvo – Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
1. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.
2. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.
3. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
4. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa.
5. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.
6. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
7. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
8. Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Ponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.
9. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
10. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Štvrté tajomstvo – Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho nazval anjel skôr, ako sa počal v živote matky.
2. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi.
3. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
4. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, aj Simeon ho vzal do svojho náručia a velebil Boha.
5. Simeon hovoril: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.“
6. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať.“
7. Simeon povedal Márii: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
8. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.
9. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.
10. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Piate tajomstvo – Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.
1. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.
2. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.
3. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.
4. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.
5. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.
6. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali.“
7. On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca?“
8. Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
9. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.
10. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

facebook