Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

čítanie: Dt 4,1-2.6-8 Kniha Deuteronómium je posledná, piata kniha z radu Mojžišových kníh. Obsahuje viaceré rozlúčkové reči Mojžiša, v ktorých on hodnotí a ešte raz prechádza celú cestu putovania národa po púšti z egyptského otroct...
Viac...
No Image

Mgr. Juraj Vidéky

Juraj Vidéky sa narodil v Trenčíne (1976), kde študoval na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Po skončení štúdia informatiky na vtedajšej Matematicko-fyzikálne fakulte Univerzity Komenského (MFF UK) začal pracovať ako softvérový inžinier. Popri zame...
Viac...
No Image

Stretnutia Rady KBD v r. 2021

22. mája 2021 sa v Ružomberku v priestoroch UPaC na Katolíckej univerzite stretli členovia Rady Katolíckeho biblického diela, aby spoločne zhodnotili svoju činnosť za r. 2020 a prerokovali plán aktivít na r. 2021. Mobilné aplikácie (Rok Božieho s...
Viac...
No Image

Ježiš Kristus

Texty pre učiteľov pre štvrtý tematický celok prvého ročníka cirkevných gymnázií S. Justína Kosturová, OP Ježiš Kristus – prostredník medzi Bohom a človekom 1 Historická otázka o Ježišovi 1.1 Dokumenty o Ježišovi A. Náučný cieľ ...
Viac...
No Image

Veľkosť a otázky človeka

Viac...
No Image

Duch Svätý

Teologické línie k téme „Duch Svätý“ pre 1. ročník gymnázií (10 vyučovacích hodín) Vedomie a skúsenosť ducha. Jazykové, religionistické a filozofické východisko            Cieľ: Pred zaoberaním sa s obsahom viery v Ducha...
Viac...
No Image

Náboženstvá – miesta stretnutia človeka s Bohom

1. ročník, 3. tematický celok, 8 hodín Prehľad tém: Čo je náboženstvo. Dôvody pre skúmanie náboženstva. Prejavy náboženstva a jeho pôvod. Odpovede na potreby človeka – znovupotvrdenie. Ďalšie aspekty – tajomstvo a túžba po dokonalosti....
Viac...
No Image

Božie zjavenie a viera

Pojem „Zjavenie“ Zjavenie ako Božia iniciatíva a jej charakteristika. Dnešné kresťanstvo sa chápe ako zjavené náboženstvo, kresťanská teológia je považovaná za vedu o zjavení. Kresťanstvo súčasnej modernej doby sa naozaj charakterizuje ...
Viac...
No Image

Prof. Róbert LAPKO

Róbert Lapko sa narodil v roku 1972 vo Vranove nad Topľou. Stredoškolské vzdelanie v roku 1991 ukončil na Strednej priemyselnej škole textilnej v Ružomberku. Po štúdiách katolíckej teológie na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskej Kapitule bo...
Viac...
Doc. Mária Kardis

Doc. Mária Kardis

Narodila sa v Bardejove, je vydatá a s manželom majú tri deti. Základnú školu a stredoškolské vzdelanie na Gymnázium Leonarda Stöckela absolvovala v Bardejove. V roku 1993 nastúpila na teologické štúdiá na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakult...
Viac...