Biblický slávnostný ruženec

Biblický slávnostný ruženec

Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1. Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.
2. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.
3. Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“
4. „A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“
5. V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.
6. Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei.
7. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.
8. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“
9. „A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to.“
10. Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

Druhé tajomstvo – Ježiš, ktorý slávne na nebesia vystúpil.
1. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.
2. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.
3. Choďte teda, učte všetky národy.
4. A krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
5. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
6. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
7. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.
8. Ale kto neuverí, bude odsúdený.“
9. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.
10. Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

Tretie tajomstvo – Ježiš, ktorý nám Ducha Svätého zoslal.
1. Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia.
2. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste.
3. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.
4. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden.
5. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.
6. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.
7. Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová.“
8. Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“
9. Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.
10. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

Štvrté tajomstvo – Ježiš, ktorý ťa, Panna, do neba vzal.
1. Môj milý začal a povedal mi: Hor’ sa, priateľka moja, krásava moja, a poď!
2. Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách, daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár.
3. Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na zemi. A zvelebený je Pán, náš Boh, ktorý stvoril nebo i zem. S jeho pomocou sa ti podarilo udrieť a odťať hlavu vodcovi našich nepriateľov.
4. Preto nikdy nevymizne spomienka na tvoju dôveru v Boha zo sŕdc ľudí, ktorí si budú pripomínať Pánovu silu.
5. Ty si sláva Jeruzalema, ty si veľká radosť Izraela, ty si česť nášho rodu!
6. Anjel Gabriel prišiel k Márii a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
7. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“
8. Bratia, vieme, že Boh tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.
9. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
10. A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?“

Piate tajomstvo – Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
2. Ktože je tá, čo vychádza sťa zornica, krásna ako mesiac, jasná ako slnko, strašná jak šíky pod zástavami?
3. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
4. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
5. Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, sám kráľ zatúžil za tvojou krásou, on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu.
6. Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.
7. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
8. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: žena odetá slnkom.
9. Pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.
10. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.

facebook