ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

.

   ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. (1976 v Spišskej Novej Vsi), je rímskokatolíckym kňazom Spišskej diecézy, odborným asistentom na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku; predsedom Televíznej rady TV LUX a farárom v Novej Lesnej. V rokoch 2009 – 2019 bol výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska.

Základnú teológiu ukončil na Teologickom inštitúte Rk CMBF UK v Spišskom Podhradí (2002), licenciát z fundamentálnej teológie získal na Pápežskej univerzite Gregoriane v Ríme (2006), doktorát z teórie vzdelávania náboženskej výchovy – katolíckej na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2009).

V rokoch 2009 – 2017 prednášal na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku, od roku 2017 pôsobí na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, prednášal v rámci Univerzity tretieho veku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Venuje sa fundamentálnej teológii, ekleziológii a pneumatológii. Publikuje v odborných časopisoch, v médiách a na sociálnych sieťach.

Je predsedom občianskeho združenia Klub priateľov Ferka Skyčáka a redaktorom časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť – Nové Horizonty. Kontakt: aziolkovsky@gmail.com.

facebook