Rok Božieho slova stále trvá

   Posledný septembrový deň sa u nás skončil Rok Božieho slova. „Znie to zvláštne, ale Rok Božieho Slova stále trvá, aj keď formálne sa skončil. Neustále nás čaká návrat k vlastným duchovným koreňom. Čas hľadania a nachádzania toho, čo je v živote naozaj dôležité,“ povedal v hodnotení roka riaditeľ Katolíckeho biblického diela Anton Ziolkovský.

K zvýšenej pozornosti k Božiemu slovu vyzvali veriacich biskupi Slovenska. Urobili tak na návrh Katolíckej biblickej federácie. V pastierskom liste, ktorý vlani čítali kňazi v kostoloch na Prvú adventnú nedeľu uviedli, že nás k tomu „pobádajú“ tri podnety. Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. To sme si pripomenuli práve 30. septembra. Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je 50. výročie Katolíckej biblickej federácie, ktorej riadnym členom je Katolícke biblické dielo aj Slovensko. „Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Zároveň ustanovil tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“.

„Keď pred necelým rokom začínal Rok Božieho Slova, všetci sme uvažovali, akými prostriedkami upozorniť na jeho význam. Predsa len, v globálnej spoločnosti majú ľudia veľa podnetov a nie je ľahké upútať ich pozornosť. Božie Slovo síce nepotrebuje reklamu, ale treba hľadať cesty, ako ho dostať k ľuďom. Epidémia koronavírusu poznačila celý svet. V okamihoch, keď na toľkých miestach boli zatvorené kostoly a veriaci nemali prístup k Eucharistii pod sviatostnými spôsobmi a mohli ju prijímať len duchovne, sa spontánne pozornosť mnohých posunula k Svätému Písmu. Bez kostola sa napísané Božie slovo stávalo pre nás ešte dôležitejším, lebo sme si pri jeho čítaní a meditovaní nad ním uvedomovali, že svet aj my sami napriek všetkým hrôzam je v Božích rukách. V tomto ťažkom roku nebolo úplne možné vyhnúť sa pochmúrnej nálade a obavám o budúcnosť. Mnohí si uvedomovali, že toto je okamih precitnutia, keď zisťujeme, že svoje životy a budúcnosť nemáme vo svojich rukách. Uvedomili sme si, že v Božom Slove nachádzame nádej, ktorú nám tento svet nemôže dať. Toto je čas úprimnej kresťanskej viery, založenej na Božom Slove. Som si istý, že duchovné ovocie tejto stále pokračujúcej krízy ešte len príde. Aj život Katolíckeho biblického diela bol obmedzený. Odročili sa kurzy lektorov, letná škola. Na druhej strane sme tento čas uchopili ako výzvu a pripravili dve aplikácie: Rok Božieho Slova a Liturgické čítania, a takto sme dostali Božie slovo medzi ľudí. Dokonca vo väčšej miere, ako keby sme sa s nimi fyzicky stretávali. V budúcom roku okrem kurzov lektorov, letnej biblickej školy plánujeme aj biblické víkendy na vybrané témy a stretnutia členov KBD. Rovnako budeme pokračovať vo vydávaní komentárov k nedeľným čítaniam.“

Pápež František pri príležitosti 1600. výročia smrti sv. Hieronyma vydal apoštolský list s názvom Scripturae Sacrae affectus – „Láska k Svätému písmu“. V rozsiahlom liste pápež František predstavuje duchovnú cestu sv. Hieronyma s jej významnými úsekmi v Dalmácii, Ríme, Trevíri a napokon v Betleheme. Jeho povolanie spájajúce vedu s láskou k Bohu a praktizovaním kresťanskej vzájomnosti v spoločenstve bratov a sestier predstavuje pápež František ako živý odkaz pre život veriacich dnes. Sv. Hieronym poukazuje okrem iného aj na hodnotu Starého zákona k celostnému porozumeniu Svätého písma. Pápež František v apoštolskom liste „Láska k Svätému písmu“ – Scripturae Sacrae affectus – zároveň pripomína aj dôvod, ktorý ho viedol k nedávnemu rozhodnutiu vyhradiť jednu nedeľu v liturgickom roku ako Nedeľu Božieho slova.

V tejto súvislosti pripomína riaditeľ KBD Anton Ziolkovský, že aj vďaka Písmu je možné v tomto zložitom období biblicky povedané zatiahnuť na hlbinu. „Nájsť pevný bod, aby sme sa mohli zorientovať. Toto všetko nám ponúka Božie Slovo. Znie to zvláštne, ale Rok Božieho Slova stále trvá, aj keď formálne skončil. Neustále nás čaká návrat k vlastným duchovným koreňom. Čas hľadania a nachádzania toho, čo je v živote naozaj dôležité,“ dodal v hodnotení Roka Božieho slova Anton Ziolkovský, riaditeľ KBD a bývalý výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska.

upravený rozhovor z tkkbs

facebook