Doc. Mária Kardis

.

Narodila sa v Bardejove, je vydatá a s manželom majú tri deti. Základnú školu a stredoškolské vzdelanie na Gymnázium Leonarda Stöckela absolvovala v Bardejove. V roku 1993 nastúpila na teologické štúdiá na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove. Od roku 1996 pokračovala v teologických štúdiách v Poľsku na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. Po skončení magisterského štúdia od roku 1998 pokračovala v doktorandskom štúdiu na Inštitúte biblických vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline.

V roku 2004 obhájila dizertačnú prácu „Modlitwa w literaturze apokryficznej okresu Drugiej Świątyni“. V roku 2012 dosiahla vedecko-akademický titul docent v odbore Religionistika.

Od septembra 2007 začala prednášať na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v odbore Katolícka teológia a Religionistika predmety Nového zákona, biblické jazyky, antropológiu a mytológiu.

Odborné a duchovné aktivity:

  • eparchiálna koordinátorka činnosti Katolíckeho biblického diela na Slovensku za Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu (2012-2018)
  • člen redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu Fides et ratio (UKSW Varšava)
  • člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu Zborník religionistických a sociologických štúdií (GTF PU v Prešove)
  • člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu Theologos (GTF PU v Prešove)
  • prednáškové pobyty na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, v Inštitúte sociológie Univerzity Kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave
  • zahraničné stáže a vedecký garant a člen organizačných výborov viacerých vedeckých konferencií domácej a medzinárodnej úrovne
  • polularizačné biblické prednášky a z oblasti religionistiky

 

Záľuby:

  • vážna hudba, lyžovanie, turistika
facebook