Biblický ruženec svetla

Biblický ruženec svetla

Prvé tajomstvo – Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
2. Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš.
3. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“
4. Keď Ján na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta.
5. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
6. Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“
7. Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“
8. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.
9. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
10. Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.

Druhé tajomstvo – Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.
2. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.
3. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“
4. Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
5. Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov.
6. A Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.
7. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.
8. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“
9. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu.
10. A jeho učeníci uverili v neho.

Tretie tajomstvo – Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.
2. Ježiš hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
3. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
4. Ježiš hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
5. Chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.
6. Aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“
7. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
8. Ďalej hovoril: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí, alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie.“
9. Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.
10. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: „Bdejte!“

Štvrté tajomstvo – Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1. O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.
2. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.
3. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.
4. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“
5. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“
6. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.
7. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.
8. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“
9. Učeníci sa ho pýtali: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On odpovedal: „Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli.“
10. „Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Piate tajomstvo – Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.
1. V prvý deň Sviatkov nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“
2. On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“
3. Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl.
4. Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.
5. Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“
6. „Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.“
7. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“
8. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“
9. „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
10. „Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

facebook