Marek Vaňuš, SVD

     Narodil sa v Zlatých Moravciach 13. augusta 1977. Základnú školu navštevoval v Nitre – najprv na Sopóciho ul., neskôr, po páde komunizmu, dokončil posledný ročník na cirkevnej ZŠ sv. Gorazda. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde v roku 1995 zmaturoval. V tom istom roku po polročnom postuláte vstúpil do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova. V septembri 1996 zložil prvé rehoľné sľuby a nastúpil na štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza – neskôr Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Základné teologické štúdiá ukončil štátnou skúškou v júni 2002. Medzitým v septembri 2001 v Nitre zložil doživotné rehoľné sľuby a o mesiac nato prijal v Bratislave z rúk arcibiskupa J. Bukovského svätenie na diakona. Ten istý svätiteľ ho ordinoval na kňaza v júni 2002 v Nitre.

     Po kňazskej vysviacke nastúpil ako kaplán do farnosti Terchová. Po necelých dvoch rokoch, koncom mája 2004, odišiel na vyššie teologické štúdiá na Pápežskú Gregorovu univerzitu do Ríma. V rámci štúdií absolvoval letný semester 2006 ako externý študent na františkánskej fakulte Biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. Licenciátne štúdiá ukončil záverečnou skúškou v júni 2007.

     Od septembra 2007 do januára 2012 pôsobil ako prefekt seminaristov Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave a vypomáhal v pastorácii v Kostole sv. Arnolda Janssena. Zároveň od septembra 2009 začal prednášať predmety Nového zákona na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, v čom pokračuje dodnes.

     Po trojročnom absolvovaní doktorandského štúdia biblickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme (2012-2015) obhájil v marci 2015 dizertáciu na tému La presenza di Dio tra gli uomini. La tradizione della «shekinah» in Neofiti e in Matteo. Medzitým bol od augusta 2014 poverený koordinovaním biblického apoštolátu v rámci rehole Spoločnosti Božieho Slova, čím sa stal súčasne i oficiálnym reprezentantom rehole v rámci Katolíckej biblickej federácie. Je poverený organizáciou dvojmesačného rezidenčného kurzu Dei Verbum v Centro Ad Gentes v Nemi (neďaleko Ríma), ktorý rehoľa ponúka každé tri roky pre tých, čo sa angažujú v biblickej animácii a pastorácii.

Od novembra 2018 bol menovaný za člena rady KBD.

facebook