header image

Komentáre k textom na 12. nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Jób 38,1.8-11 Ťažko skúšaný Jób prestával dôverovať v Božiu starostlivosť a moc a naliehavo si žiadal vidieť Boha. Na jeho sťažnosti prichádza ako odpoveď Božie zjavenie v búrke sprevádzané slovom. Všemohúci a slobodný Boh stvoriteľ pripomína Jóbovi, že je iba človek s…

Komentáre k textom na 11. nedeľu cez rok „B“

Komentár k prvému čítaniu (Ez 17,22-24) Stať je prorockou alegóriou (hebr. mašal) v rámci alegórie o orloch v  Ez 17, kde jednotlivé prvky obraznej reči odkazujú na dejinnú skutočnosť a sú proroctvom spásy. Poučenie o presadenej halúzke z vyvaleného libanonského cédra vo v. 22-24, odkazuje na Ez…

Komentár k čítania na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Komentár k Oz 11,1.3-4.8e-9 Prvé čítanie je pohľadom Pána Boha do dejín vo vzťahu k Izraelu (11,1-11). Boh sa v reči proroka prihovára Izraelu bohatým slovníkom rodičovskej lásky. Pán je láskavým a starostlivým otcom tohto národa už od východu z Egypta. Izrael…

Komentáre k textom na 10. nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Gn 3,9-15 Prvé čítanie je z príbehu o prvých ľuďoch v raji a o prvotnom hriechu (Gn 2,4–3,24), ktorý hovorí, čo sa stalo a čo sa stále deje. Úryvok je dialógom Boha s Adamom a Evou po hriechu a vynesením trestu nad hadom. Prvý dialóg v Písme…

Komentáre k textom na 9. nedeľu cez rok „B“

1. čítanie: Dt 5,12-15 Posolstvom tejto lekcie je príkaz svätiť siedmy deň. Tento príkaz je súčasťou Desatora Božích prikázaní a v izraelskom náboženskom systéme znamenal podstatnú charakteristiku ich náboženstva vôbec. Nech nás neprekvapuje, že židia svätili sobotu, kým kresťania prešli na slávenie…

Komentár k sviatku Božieho Tela a Krvi

Prvé čítanie: Ex 24,3-8 Prvé čítanie je naráciou o uzatvorení sinajskej zmluvy (hebr. berít). Deje sa po tom, ako sa ľud pod vrchom Sinaj rituálne tri dni pripravoval na zmluvu (Ex 19) a ako Boh v teofánii tretieho dňa celému ľudu predniesol Dekalóg…

Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Bohom Jahve, ktorú majú Izraeliti realizovať v zasľúbenej zemi,…

Biblické komentáre k čítaniam na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

1. čítanie: Sk 2,1-11 Prvé liturgické čítanie je opisom kľúčovej udalosti prvotnej Cirkvi, ktorú nazývame zoslaním Ducha Svätého. Podľa Skutkov apoštolov, konkrétne podľa ich programového textu Sk 1,8, je to udalosť nevyhnutná vôbec pre existenciu Cirkvi v popaschálnom období a…