header image

Komentár k čítaniam k 17. nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Kniha kráľov 4,42 – 44 Dnešný starozákonný liturgický text rozpráva o zázračnom rozmnožení dvadsiatich jačmenných chlebíkov, ktoré Elizeus dostal za odmenu pre svoju službu a ktorou sa nasýtila stovka ľudí a ešte sa zvýšilo. Pripravuje nás celkom rukolapne na evanjelium tejto…

Komentár k čítaniam k 16. nedeli v cezročnom období

čítanie: Jer 23,1-6 Biblické texty tejto nedele nám ponúkajú – možno povedať – pastiersku tému. Prvé čítanie hovorí o tejto téme najvýraznejšie. Taktiež evanjelium obsahuje jedno prirovnanie v tomto zmysle. Spoločnou charakteristikou oboch textov je to, že je to téma mesiášska. Pastierstvo…

Mgr. Juraj Vidéky

Juraj Vidéky sa narodil v Trenčíne (1976), kde študoval na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Po skončení štúdia informatiky na vtedajšej Matematicko-fyzikálne fakulte Univerzity Komenského (MFF UK) začal pracovať ako softvérový inžinier. Popri zamestnaní študoval v rokoch 2003-2008 katolícku teológiu na RKCMBF…

Komentár k čítaniam k 15.nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Amos 7,12-15 Prorok Amos, pôvodom z Judska, bol ostrým kritikom boháčskej aristokracie v srdci Izraelského kráľovstva, ktorá si roztopašne užívala na úkor chudobných. Amos mal doma kúsok poľa, ktoré by ho uživilo, ale vie, že Pán ho poslal ohlásiť zničenie kráľovského…

Stretnutia Rady KBD v r. 2021

22. mája 2021 sa v Ružomberku v priestoroch UPaC na Katolíckej univerzite stretli členovia Rady Katolíckeho biblického diela, aby spoločne zhodnotili svoju činnosť za r. 2020 a prerokovali plán aktivít na r. 2021. Mobilné aplikácie (Rok Božieho slova a Liturgické…

Svätých Cyrila a Metoda

Sir 44,1.4–7.11–15 Starozákonné čítanie na slávnosť sv. Cyrila a Metoda je z Knihy Sirachovec a začína sa známym výrokom: „Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov… “ (v. 1). Svätopisec už ospieval Božie pôsobenie a jeho slávu, ktorá sa odráža v stvorených veciach (Sir 42,15–43,33)….

Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie

Srdečne vás pozývame na ďalšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu v oblasti biblických vied. Tentokrát našou témou budú Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie. Prekladateľ biblických textov stojí hneď pred niekoľkými problémami. Tie sa netýkajú znalosti biblických jazykov ako takých, ale…

Komentár k čítaniam k 14.nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Ezechiel 2,2-5 Tento úryvok z proroka Ezechiela, ktorý nás má pripraviť na dnešné evanjelium, je názorným príkladom povolania k prorockej službe. Aj keď Ezechiel patril do kňazskej triedy, Boží hlas ho nazýva celkom obyčajne ľudským synom a práve na neho, slabého človeka…

Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Sk 12,1–11 Obdobie pokoja pre Cirkev strieda podľa nášho úryvku zo Skutkov apoštolov prenasledovanie niektorých jej členov (v. 1). Po stručnej zmienke o poprave Jánovho brata Jakuba (v. 2) sa rýchlo dostávame k uväzneniu apoštola Petra. Sviatky Nekvasených chlebov (v. 3), ktoré súvisia s Veľkou…

Komentár k čítaniam k 13. nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Kniha Múdrosti 1,13-15; 2,23-25 Prvé čítanie predstavuje Boha ako milovníka života. Prirodzeného i večného života, ktorý nikdy nekončí. Ten však závisí od toho, či človek spravodlivosť aj uskutočňuje a či svoj život chápe ako Boží dar. Podľa Knihy Múdrosti spravodlivým…