header image

Komentár k sviatku Božieho Tela a Krvi

Prvé čítanie: Ex 24,3-8 Prvé čítanie je naráciou o uzatvorení sinajskej zmluvy (hebr. berít). Deje sa po tom, ako sa ľud pod vrchom Sinaj rituálne tri dni pripravoval na zmluvu (Ex 19) a ako Boh v teofánii tretieho dňa celému ľudu predniesol Dekalóg…

Komentár k čítaniam na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Bohom Jahve, ktorú majú Izraeliti realizovať v zasľúbenej zemi,…

Biblické komentáre k čítaniam na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého

1. čítanie: Sk 2,1-11 Prvé liturgické čítanie je opisom kľúčovej udalosti prvotnej Cirkvi, ktorú nazývame zoslaním Ducha Svätého. Podľa Skutkov apoštolov, konkrétne podľa ich programového textu Sk 1,8, je to udalosť nevyhnutná vôbec pre existenciu Cirkvi v popaschálnom období a…

Komentáre k čítaniam na 7. veľkonočnú nedeľu „B“

čítanie: Sk 1,15-17.20a.20d-26 Prvé čítanie nás vovádza do diania bezprostredne po Ježišovom vystúpení do neba. Učeníci sa svorne zhromažďujú „do hornej siene“, teda miesta tradične identifikovaného s miestom Poslednej večere (Lk 22,12). Popri jedenástich apoštoloch – ktorých Lukáš menuje – tvoria…

Komentáre k – Nanebovstúpenie Pána „B“

čítanie: Sk 1,1-11 Čítanie zo Skutkov apoštolov je vzaté z úvodu tohto novozákonného spisu, v ktorom možno vnímať úzke prepojenie s Lukášovým evanjeliom; adresátom je ten istý Teofil. Táto osoba nie je známa z iných zdrojov; môže to byť teda odkaz nielen…

Biblický víkend: Kráčanie s Markom 21.-23.6. 2024 Badín

  Téma: Kráčanie s Markom (kontinuálne čítanie Markovho evanjelia) Workshopy a práca s Biblickým textom. Prednášajúci: Matúš Imrich –  Biblista a kňaz v UPC Košice Miesto: Dom Xaver, Badín pri BB Termín: 21-23.6. 2024 Počet účastníkov: max. 25 Poplatok:  od 108 € do 138 €…

Biblický víkend 21.-23.6. 2024 Badín

Téma: Kráčanie s Markom (kontinuálne čítanie Markovho evanjelia) Workshopy a práca s Biblickým textom. Prednášajúci: Matúš Imrich –  Biblista a kňaz v UPC Košice Miesto: Dom Xaver, Badín pri BB Termín: 21-23.6. 2024 Počet účastníkov: max. 25 Poplatok:  od 108 € do 138 € (v…