Príhovor predsedu Rady KBD Mons. Antona Tyrola

Tajomstvo Vtelenia Božieho slova

Milí priatelia, členovia a priaznivci biblického diela! Srdečne Vás pozdravujem pri príležitosti vianočných sviatkov 2020 a nového roka 2021. Prežívame spontánnu radosť z príchodu Božieho Syna na svet a kontemplujeme tajomstvo spásy, ktorá sa vtelením Božieho Syna začala uskutočňovať.

Na 4. adventnú nedeľu sme pri bohoslužbách počuli slová adresované Dávidovi: Ty mi chceš pripraviť dom, v ktorom mám bývať? (2Sam 7,5) Stala sa opačná udalosť: Boh si sám pripravil miesto na bývanie uprostred ľudského rodu: v lone prečistej Panny a potom v betlehemských jasliach. Na túto obdivuhodnú pokoru Boha môžeme len podľa vzoru Alžbety volať: „Čím sme si zaslúžili, že nám Matka nášho Pána prináša Krista?“ (porov. Lk 1,43).

Toto tajomstvo Božieho príchodu k nám môžeme vnímať aj pri čítaní Svätého písma. Biblické texty sú tiež určitou formou vtelenia Božieho Slova, druhej božskej osoby. Meditácia a kontemplácia biblického textu je účinnou formou osvojovania si tajomstva Vianoc.

Uplynulý rok nebol na vonkajšie udalosti v biblickom apoštoláte bohatý. Bolo zorganizovaných niekoľko kurzov, preklady kníh, skvalitnená komunikácia prostredníctvom elektronických médií, pripravili sme niektoré biblické aplikácie do mobilných telefónov a začali sme budovať aj spoločenstvo členov Katolíckeho biblického diela. Vonkajšie epidemiologické obmedzenia nám však paradoxne mohli pomôcť práve v tom najdôležitejšom: v meditácii a kontemplácii Božieho slova. V nasledujúcich dňoch a týždňoch budeme mať iste k tomu dosť príležitostí.

Nech sa nám teda slávenie vianočného tajomstva prelína s čítaním a osvojovaním si Božieho slova. Tak sa vianočné slávenie predĺži na celý rok.

Dňa 2. januára 2021 uplynie 25 rokov od toho, čo si Pán života a smrti povolal k sebe Mons. Jána Magu, zakladateľa Katolíckeho biblického diela. Prosím, venujme mu vďačnú spomienku. V ten deň odslúžim zaň svätú omšu s prosbou, aby ho Pán Boh odmenil za jeho horlivosť pre šírenie Božieho slova.

Keď vás všetkých ešte raz pozdravujem, prajem vám Boží pokoj a radosť. Pri všetkých starostiach o zdravie a život v čase terajších ohrození máme všetci nádej, že sme v Božích rukách a sviatky Božieho narodenia sú najlepším dôkazom toho, že Boh nás miluje.

Mons. Anton Tyrol, predseda Rady KBD

facebook