Tento mesiac sme sa opýtali my

V tomto bode biblických impulzov chceme dať priestor vzácnemu jubilantovi, ktorý sa 30. júla dožil požehnaných a krásnych 80-tich rokov svojho života: ide o kňaza Spoločnosti Ježišovej, pátra Jána Ďuricu S. J. Nesmierne pokorný človek, v každej situácii radostný a plný nádeje a dôvery v Boha aj ľudí. V čase, keď biblické dielo sídlilo vo Svite, sme sa často stretávali na zasadnutiach Rady KBD, pričom Janko Ďurica vystupoval s konkrétnymi
návrhmi a prijímal rozličné služby v biblickom apoštoláte a neustále povzbudzoval k duchovnému životu založenému na práci so Svätým písmom. Radosť bola stretnúť sa s ním. Za jeho obetavú pomoc biblickému apoštolátu na Slovensku sme mu nesmierne vďační.

Vzácnemu jubilantovi sme položili tri otázky, na ktoré nám on sám odpovedal.
1. Aké boli tvoje cesty ku kňazstvu a k rehoľnému životu?
Pochádzam z veriacej kresťanskej rodiny z hriňovských lazov pod Poľanou. V našej rodine bolo samozrejmé ísť na svätú omšu každú nedeľu a prikázaný sviatok, tak rodičia ako aj moji 3 súrodenci, aj keď to bolo 5 km peši, či bolo pekné počasie, alebo záveje, zima vtedy až do -25˚C. Na spoveď sme chodievali poväčšine len 4x do roka, ku Vianociam, Veľkej noci, na začiatku a konci školského roka. Všetci súrodenci sme chodili na vyučovanie náboženstva. Obyčajne cez zimu, ale niekedy aj cez rok nám mamička čítala výber niektorých častí zo
Svätého písma. Niekedy sme sa aj spolu modlili, ale vždy pred jedlom a po jedle aspoň prežehnanie.
Ku kňazskému povolaniu ma inšpiroval otecko, pred začatím strednej školy. Nechcel by si byť pastierom? – hneď som rozumel, že duchovným. Po krátkom zvážení som mu odpovedal: Aj by som chcel. Tak sa každý deň modli: Božské Srdce Ježišovo, pomôž mi, aby som sa stal dobrým a svätým kňazom. Ku rehoľnému kňazstvu ma inšpiroval jeden rehoľník duchovnými cvičeniami o kňazstve v duchu Druhého vatikánskeho koncilu v meditácii
o diecéznom a rehoľnom kňazstve. Prorok Jeremiáš píše o vyvolení už v živote matky 1,4nn, a apoštol Pavol, že ešte pred stvorením sveta (Ef 1,4). V Knihe Exodus Boh žiada: „Prvorodeného dáš mne“. Ja som tiež prvorodený a potvrdilo mi to aj čítanie knihy o sv. Jánovi Vianney.

2. Opíš našim čitateľom svoju skúsenosť s Božím slovom.
Božie slovo ma oslovovalo už v detstve, keď nám mamička čítala o Jozefovi v Egypte, všetci sme od dojatia plakali. Neskôr som objavil, že Jozef bol predobrazom Pán Ježiša. Niekedy som si aj sám čítal Nový zákon. Postupne som objavoval nekonečnú starostlivosť Milosrdného Otca o každého človeka, lebo každému stvoril nesmrteľnú dušu, preto je Otcom v pravom slova zmysle, ako to naučil jeho Syn už apoštolov, ale aj nás v modlitbe Otče náš…, ktorú niektorí nazývajú encyklopédiou života. Skúsenosť s Božím slovom mi rozšírili päťročné štúdia na CMBF v Bratislave v duchu scholastickej teológie a potom desaťročná formácia po prijatí na Inštitút svätého Alojza v spojení s Teologickou fakultou sv. Andreja Bobolu vo Varšave v duchu Druhého
vatikánskeho koncilu napr. v duchu Súborného diela 1 – 7 P. Emila Krapku SJ, nášho najväčšieho teológa a ďalších, ktoré dovtedy boli vydávané len v samizdatoch. Zároveň pokladám za významné pokračovanie a ekumenickú spoluprácu so Slovenskou biblickou spoločnosťou v Banskej Bystrici, kde sme vydali štyri biblické mapy a dva biblické atlasy pre študentov, ktoré sme dovtedy nemali, vrátane publikácie Meryl Doneya Ako k nám prišla Biblia. Tiež aj spolupráca na príprave vydania Ekumenickej Biblie. Výborné boli stretnutia na Katolíckom biblickom diele vo Svite od jeho vzniku na Slovensku. Stále hlbšie prenikanie do srdca Božieho slova napísaného vo Svätom písme som nachádzal aj pri prednášaní úvodov do Starého zákona od roku 1990 v banskobystrickom
seminári, potom na Teologickej a Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, vrátane Univerzity tretieho veku. Cenné boli skúsenosti s veľkým projektom TF TU Komentáre k Starému a Novému zákonu. Počas toho obdobia prebiehala príprava vydania Jeruzalemskej Biblie, z ktorej stále intenzívne čerpajú v neokatechumenátnych spoločenstvách. Samozrejme najviac v slávení Eucharistie a modlitbe breviára.

3. Ako hodnotíš súčasnú situáciu v náboženskom živote slovenských katolíkov?
Súčasná situácia náboženského života na Slovensku v spojení s univerzálnou Cirkvou v duchu synodality nás pozýva, aby sme sa učili vidieť ako dať plnšiu náplň svojmu životu vo všetkých oblastiach a situáciách. V súčasnej situácii vidíme mnohé pozitíva, že rodičia môžu všetkých pokrstených prihlásiť na vyučovanie náboženstva, aby im do 18. roku osobne odovzdali vieru, v ktorej budú môcť zodpovedne pokračovať v živote. Napomáha to aj veľké množstvo novopostavených kostolov (otecko postavil kaplnku zasvätenú sv. Cyrilovi a Metodovi a brat kostol Fatimskej Panne Márii), kde prijímaním sviatostí môžu premáhať slabosti a duchovne dozrievať, napr. prvé piatky, prvé soboty… Pápež František v októbri 2021 otvoril synodu venovanú téme synodality v Cirkvi. Pojem synoda znamená cestu s niekým alebo kráčanie spolu. Cirkev je pozvaná kráčať tak, aby celý Boží ľud, každý pokrstený počúval, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi. Pri malých komunitných stretnutiach sme si uvedomili, že každá farnosť zohráva svoju dôležitú úlohu, že všetci pokrstení, tak členovia hierarchie ako aj laici, aj tí, čo sa cítia vylúčení, sú povolaní aktívne prežívať, ale aj uskutočňovať misijné poslanie (porov. Mt 28,18-20). Negatívne je, keď mnohí mladí neuzatvárajú sviatostné manželstvo a žijú bez Božieho požehnania. Takéto zväzky sa neskôr vo veľkej miere rozpadajú. Mnohí nepristupujú k sviatostiam, nemodlia sa… Preto sa treba učiť rovnako sa starať o dušu, ako sa staráme o telo.

V mene všetkých členov Katolíckeho biblického diela pátrovi Jánovi srdečne ďakujeme za to, že sa podelil so svojimi bohatými skúsenosťami a ešte srdečnejšie mu blahoželáme. Vyprosujeme mu od Pána Boha dobré zdravie, hojnú Božiu pomoc, orodovanie Panny Márie, aby stále rozdával radostného ducha v službe Bohu aj ľuďom.

Pripravil: Mons. Anton Tyro

facebook