Marek Vaňuš, SVD

Marek Vaňuš, SVD

     Narodil sa v Zlatých Moravciach 13. augusta 1977. Základnú školu navštevoval v Nitre – najprv na Sopóciho ul., neskôr, po páde komunizmu, dokončil posledný ročník na cirkevnej ZŠ sv. Gorazda. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Gymnáziu sv. Cyrila a...
read more
Oltár sv. Hieronyma

Oltár sv. Hieronyma

Rok Božieho slova je spojený s postavou sv. Hieronyma, ktorý sa zaslúžil o preklad Svätého písma do latinčiny. Vzťah tohto svätca k Božiemu slovu môže byť pre nás inšpiráciou nie len v tomto čase. Z tohto dôvodu, chceme dať do osobitnej.....
read more
Kurz lektorov a žalmistov

Kurz lektorov a žalmistov

     Aj v tomto roku pre vás pripravujeme kurzy lektorov a žalmistov. Sú zamerané na poznanie dejín lekcionárov, porozumenie čítaného textu, na odbornú stránku prednesu liturgického textu aj s praktickými cvičeniami, na miesto lektora počas b...
read more
Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého Písma

Súvislé čítanie vybraných kníh Svätého Písma

     Pre túto aktivitu sme sa rozhodli v Roku Božieho slova a veríme, že pretrvá aj po jeho ukončení. Inšpirovala nás Bratislavská arcidiecéza, v ktorej sa pred rokmi tri roky po sebe kontinuálne prečítalo celé Sväté písmo. Zatiaľ sa...
read more
Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Pochádza z Oravskej Polhory, narodil sa v roku 1960. Študoval na Gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) a základnú teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. Ako kaplán úč...
read more
Mons. Jozef Jančovič

Mons. Jozef Jančovič

Narodil sa 28. novembra 1968 v Topoľčanoch. Po absolvovaní gymnázia v Topoľčanoch pokračoval štúdiom odboru Kvasná chémia a biotechnológie na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave (1986-1991). Základné teologické štúdium získal na ...
read more
No Image

Letná biblická škola

doplniť text
read more
Komentáre k textom na Veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na Veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 10,34a.37-43 Slová apoštola Petra Kornéliovej rodine v Cézarei Prímorskej vyznievajú vo veľkonočnú nedeľu naozaj slávnostne. Peter je svedkom tajomného javu: obrátenia prvého pohana i celej jeho rodiny a ich vstupu do Cirkvi!...
read more
Modlitebný úmysel Katolíckej biblickej federácie

Modlitebný úmysel Katolíckej biblickej federácie

V priebehu Roka Božieho slova a pri príprave na plenárne zhromaždenie Katolíckej biblickej federácie v novembri 2021 pozývame všetkých členov a priateľov Federácie, aby sa modlili za Božie požehnanie, vedenie Ducha Svätého a za príhovor Már...
read more
Komentár k čítaniam 6. pôstnej nedele „A“ – Kvetná nedeľa

Komentár k čítaniam 6. pôstnej nedele „A“ – Kvetná nedeľa

Komentár k Mt 21,1-11 Tento úryvok jasne ukazuje ako Ježiš chápe svoju kráľovskú dôstojnosť: nevstupuje do Jeruzalema okázalo a honosne, ale pokorne na osliatku. Týmto činom ukazuje dve veci: on je skutočný Mesiáš a kráľ (Zach 9,9), avšak i...
read more