Predseda Rady KBD – Mons. Anton Tyrol

Pochádza z Oravskej Polhory, narodil sa v roku 1960. Študoval na Gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) a základnú teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. Ako kaplán účinkoval v Sliačoch pri Ružomberku, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne, Dlhej nad Oravou a Ružomberku. V rokoch 1990 – 1993 bol správcom farnosti Liptovský Mikuláš.

Postgraduálne štúdiá z katolíckej teológie absolvoval na CMBF UK v Bratislave, kde v roku 1993 dosiahol doktorát z katolíckej teológie. Dizertačnú prácu písal na tému Izaiáš, starozákonný evanjelista. V rokoch 1993 – 1996 bol na špecializačnom štúdiu v Jeruzaleme, na inštitúte Studium Biblicum Franciscanum, ktoré patrilo k Pápežskému ateneu Antonianum so sídlom v Ríme. Získal tam licenciát z biblickej teológie (ThBibl.Lic.) v roku 1996.

Od júla 1996 až doteraz vyučuje na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule biblickú hebrejčinu a Starý zákon, niekoľko rokov prednášal aj Nový zákon a biblickú exegézu. Prednášal v Ružomberku na Katecheticko-pedagogickom inštitúte aj na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (1996 – 2004), v rokoch 2001 – 2004 bol prorektorom pre výchovu a vzdelávanie za čias rektora prof. Jozefa Ďurčeka a vedúcim katedry systematickej teológie. Roku 2005 sa stal profesorom katolíckej teológie.

V rokoch 1999 – 2011 bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela so sídlom vo Svite. Túto službu vykonával popri vyučovaní na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule a službe prorektora KU v Ružomberku. Niekoľko rokov bol aj koordinátorom stredoeurópskeho centra Katolíckej biblickej federácie so sídlom v Klosterneuburgu. Činnosť KBD rozvíjal formou rozličných projektov, ako napr. vydávanie biblicko-pastoračných kníh, vydávanie časopisu Sväté písmo pre každého, kurzy pre lektorov I. – II., biblické postavy, putovná výstava Svätá zem, komentáre k nedeľným čítaniam, choďte a hlásajte a iné. Po niekoľkoročnej prestávke aktívneho pôsobenia v KBD sa roku 2019 stal predsedom Rady KBD.

V rámci pedagogickej činnosti na teologickom inštitúte a Filozofickej fakulte v Ružomberku bol riešiteľom niekoľkých vedeckých projektov, najmä o Kamaldulskom preklade Svätého písma a aktuálne pracuje na projekte o Kultúrno-edukačnom a duchovnom dedičstve Spišskej Kapituly.

Počas svojej, doteraz vyše dvadsaťročnej pedagogickej praxi vydal takmer dve desiatky vedeckých monografií, z ktorých najhlavnejšie sú: Úvod do Svätého písma, 2019; Das Wort ist Schrift geworden, 2017; Malý komentár k nedeľným čítaniam (cyklus C), 2012; Malý komentár k nedeľným čítaniam (cyklus B), 2012; Kňazstvo a Eucharistia, 2010; Malý komentár k nedeľným čítaniam (cyklus A), 2010; Hebräische Poesie und Psalmen, 2010; Lectio divina. Praktická metóda čítania Svätého písma, 2005; Evanjelista Matúš a jeho svet, 2002; Prorok Jonáš, 2001; Všeobecný úvod do biblického štúdia, 2000; Všeobecný úvod do historických kníh Starého zákona, 2000; Teológia cesty, 1999; Poznámky k štúdiu biblickej exegézy, 1999…

V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a súčasne je generálnym vikárom Spišskej diecézy. V tejto službe má okrem iného na starosti formáciu mladých kňazov, vedie fond Združenia kňazov Spišského biskupstva Unitas, je členom viacerých redakčných rád a vedeckých rád Katolíckej univerzity a fakúlt a členom rozličných komisií pri biskupskom úrade v Spišskej Kapitule. Pápež Benedikt XVI. ho roku 2012 prijal za Kaplána jeho Svätosti (Mons.).

facebook