Mons. Jozef Jančovič

Narodil sa 28. novembra 1968 v Topoľčanoch. Základné vzdelanie získal na ZŠ v Krtovciach a v Nitrianskej Blatnici (1974-1982), následne pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Topoľčanoch (1982-1986) a na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1986-1991) v študijnom odbore Kvasná chémia a biotechnológie získal titul Ing.

Základné štúdium filozofie a teológie získal na RKCMBF UK Bratislava a na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme (1991-1995) a licenciát zo Sv. písma na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (1995-1999), kde v rámci curricula študoval semester 1996/1997 na Hebrew University v Jeruzaleme. Momentálne si svoje štúdium doplňuje v odbore Katolíckej teológie so špecializáciu na biblickú teológiu ako externý doktorand na Rímsko-katolíckej cyrilometodskej fakulte UK v Bratislave

Mons. Jozef Jančovič hovorí plynule po taliansky, francúzsky, anglicky, nemecky, španielsky a rusky a po odbornej stránke pozná biblickú hebrejčinu, gréčtinu a aramejčinu.

Profesno-duchovné pôsobenie po skončení základného teologického štúdia:
• kňazská vysviacka 5. 7. 1995 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
• odborné štúdium biblických vied na PIB v Ríme, pobyt v nemeckom kňazskom kolégiu Sanctae Mariae de Anima (1995-1999).
• asistent a neskôr odborný asistent na RKCMBF UK Bratislava (september 1999-doteraz).
• kaplán vo farnosti Bratislava-Dúbravka (1999/2000).
• vojenský duchovný na Ministerstve obrany SR v Bratislave (apríl-september 2000).
• výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava-Nové Mesto (2000/2001).
• kaplán v Dóme sv. Martina (júl-september 2001).
• administrátor a neskôr farár vo farnosti Bratislava-Čunovo (október 2001-dodnes).
• dekan časti Bratislava-juh od apríla 2008.
• konzultor bratislavského arcibiskupa od decembra 2008.

Odborné a duchovné aktivity:
• diecézny koordinátor činnosti Katolíckeho biblického diela v Bratislavsko-trnavskej diecéze (október 1999-február 2008).
• otvorené Lectio divina vo farnosti Bratislava-Nové mesto (január-jún 2001).
• prekladateľ za Rímskokatolícku cirkev poverený KBS v prekladateľskom tíme Ekumenického prekladu Starého a Nového zákona (2001-2007).
• viaceré popularizačné biblické prednášky na festivale Lumen a diec. stretnutiach Nádej.
• od roku 2004 účasť na grante Komentáre k Starému zákonu na TF Trnavskej Univerzity.
• od roku 2004 riadny člen v Catholic Biblical Association of America (CBAA).
• od roku 2005 člen redakčnej rady odborného periodika Studia Biblica Slovaca.
• od roku 2007 člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
• v lete roku 2007 účasť na medzinárodnom 19. biblickom kongrese IOSOT v Ľubľane.

Záľuby:
• pešia turistika, cyklistika, lyžovanie
• hudba, umenie a literatúra (teológia, filozofia)
• cestovanie a príroda