Správy a zaujímavosti s biblického sveta – marec 2023

Mesiac marec 2023 je pre Katolícke biblické dielo na Slovensku mimoriadne dôležitý a radostný. Naplnilo sa totiž 30 rokov odvtedy, ako rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska bola založená spomínaná inštitúcia zameraná na šírenie a napomáhanie biblického apoštolátu a biblickej pastorácie. Toto pekné jubileum nás vedie zaspomínať si na zakladateľov KBD a predstaviť aj malé dejiny jeho doterajšej činnosti. Tie budeme v našich Biblických impulzoch v oddelených pohľadoch na históriu, projekty, spolupracovníkov a priaznivcov KBD uvádzať postupne.

Vieme, že prakticky ihneď po Druhom vatikánskom koncile sa začali prípravy na rozvíjanie koordinovaného biblického apoštolátu so snahou zúžitkovať tie skúsenosti, ktoré už boli nahromadené v rámci predkoncilového biblického hnutia ako aj v rámci koncilových diskusií a výsledného dokumentu O Božom zjavení. Tak v apríli 1969 vznikla Svetová katolícka federácia pre biblický apoštolát, ktorá sa v roku 1990 premenovala na Katolícku biblickú federáciu (KBF). Z pôvodného názvu vidieť, aký bol hlavný zámer s touto inštitúciou: biblický apoštolát. KBF bola od svojho počiatku celosvetových združením s nadštátnymi regionálnymi a subregionálnymi centrami. Ich hlavným cieľom bolo združovanie miestnych organizácií na národnej úrovni v spoločnej službe biblickému apoštolátu a biblickej pastorácii. KBF ihneď po svojom vzniku dostala cirkevné schválenie a pápež Pavol VI. vystihol zmysel jej existencie slovami: „Pomáhať biskupom v ich pastoračnej zodpovednosti s cieľom nájsť čím lepší spôsob využitia a hlbšieho porozumenia Biblie, a zvlášť nachádzať prostriedky, ako uviesť do života hlavné úlohy a ciele vyjadrené na Druhom vatikánskom koncile v VI. kapitole O Božom zjavení Dei Verbum. Medzi úlohami, cieľmi a princípmi činnosti KBF sa nachádza aj úloha vytvárať v jednotlivých krajinách štruktúry biblického apoštolátu a koordinovať ich činnosť.

Takto došlo biblické hnutie so svojím nadšením za Sväté písmo až k nám. Zriaďovacia listina KBD nesie dátum 22. marca 1993. Bola vystavená na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule a podpísal ju spišský diecézny biskup a predseda KBS Mons. František Tondra na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska. Slávnostné otvorenie biblického diela sa uskutočnilo 20. júna 1993 za účasti obidvoch spišských biskupov Mons. F. Tondru a Mons. A. Imricha. Zo stredoeurópskeho subregiónu z Klosterneuburgu pri Viedni bol prítomný vtedajší predseda tohto subregiónu dr. Norbert W. Höslinger. Sídlom KBD sa stalo mesto Svit, a to severné krídlo budovy farského úradu. V týchto priestoroch, špeciálne naprojektovaných pre tento účel, KBD sídlilo až do 1. októbra 2012, keď bolo z rozhodnutia KBS presťahované do Ružomberka, kde sídli až dodnes.

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že veriaci z farnosti Svit sa biblickému dielu od počiatku tešili, považovali ho za svoje a podporovali ho svojou prácou pri stavbe, občas prispeli aj finančne najmä na účely misijného spolku, ktorý sme si s niekoľkými osobami založili a posielali drobné dary na misie. Predovšetkým ho zahŕňali svojou priazňou a hojnou účasťou na podujatiach či už biblickej alebo nábožensko-kultúrnej povahy. (Potiaľ história vzniku KBD).

Z iných zaujímavostí z biblického diania vás chceme informovať o peknom stretnutí, ktoré bolo 11. marca vo farnosti Kobyly, pri Bardejove. Z iniciatívy vedúcej osobnosti hnutia Modlitby mužov, pána Rudolfa Češeka sa v tamojšom kultúrnom dome stretlo vyše 60 mužov na celodennom sústredení na modlitbách a uvažovaní o Božom slove. Pozvali si medzi seba Mons. A. Tyrola, ktorý sa zapojil do ich modlitieb a v prednáške priblížil účastníkom problematiku prijatia vo svetle nášho prijatia zo strany Boha a očakávaného prijatia Boha zo strany človeka. Súčasťou stretnutia bola aj sv. omša s účastníkmi a spoločný obed s neformálnou výmenou skúseností v oblasti duchovného života mužov. Bola to pekná skúsenosť vidieť modliacich sa mužov, inšpirujúca aj pre ďalších.

Pre tých nadšencov Svätého písma, ktorí hľadajú hlbšie porozumenie biblického posolstva, máme dobrú správu: doc. Jozef Jančovič na svojom facebookovom portáli pravidelne uverejňuje komentáre k nedeľným čítaniam. Je možné ľahko sa k nim dostať a prečítať si komentáre ešte pred ich užívaním pri bohoslužbách. Komentáre sú veľmi kvalitné a dobre sa čítajú. Ich autor zverejňuje komentáre aj s peknými ilustračnými fotografiami, čo dáva textom aj pridanú estetickú a neraz aj interpretačnú hodnotu.

Ešte jedna správa z Košíc: V dňoch 20. – 26. marca 2023 absolvovala skupina ôsmich kňazov Košickej arcidiecézy poznávaciu cestu po izraelských archeologických parkoch. Skupinu viedol prof. Róbert Lapko ako sprievodca. Okrem známych kresťanských lokalít v Jeruzaleme a okolí si pozreli archeologické parky v Lachiši, Tiberias, Aškelon, Megiddo, Herodion a ďalšie. Viac sa o tom možno dozvedieť na https://biblia.abuke.sk/.

Prostredníctvom Kresťanského mediálneho centra sme sa dozvedeli, že kresťania katolíci si vo Svätej zemi pripomenuli 10. výročie začiatku pontifikátu pápeža Františka. Spomínali pritom aj na jeho návštevu Svätej zeme v roku 2014, čo bolo prakticky na začiatku jeho služby sv. Petra univerzálnej Cirkvi. Na slávnostných bohoslužbách sa zúčastnil jeruzalemský patriarcha Mons. Pierbattista Pizzaballa, apoštolský nuncius vo Svätej zemi arcibiskup Adolfo Tito Camacho Yllana ďalší biskupi, kňazi, diplomati, profesori na viacerých inštitúciách a mnohí veriaci, ktorí spolu ďakovali Bohu za tohto pápeža našich dní.

V Bazilike Usnutia Panny Márie bol na výročie úmrtia sv. Benedikta (21. marca 547) konsekrovaný nový oltár. Táto udalosť bola súčasťou celkovej obnovy kláštorného komplexu v Jeruzaleme. Slávnosti predsedal kardinál Reiner Maria Woelki, kolínsky arcibiskup. Bazilika Usnutia Panny Márie bude sprístupnená na Turíce 2023.

Vo Svätej zemi sa počas pôstneho obdobia praktizujú kajúcne púte na rozličné miesta spojené s utrpením Ježiša Krista. V uplynulých dňoch tamojší františkáni spolu s veriacimi navštívili miesta Flagellazione (kaplnka bičovania), Betánia, Olivovú horu (kostol Pater noster).

facebook