Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách

Autorom publikácie Uzdravené Kristom. Ženy v novozákonných evanjeliách. ktorú vám chceme predstaviť tento mesiac je slovenský kňaz a biblista, autor viacerých titulov pojednávajúcich o novozákonných témach, člen viacerých domácich a zahraničných biblických a teologických združení, prof. František Trstenský, ktorý je aktuálne dekanom Kežmarského dekanátu a farárom v Kežmarku.

Ako píše autor v úvode knihy „uplynulo už viac ako 30 rokov odvtedy, ako Ján Pavol II. zverejnil apoštolský list Mulieris dignitatem o dôstojnosti a povolaní ženy (1988). Tento list považujem za jednu z najvznešenejších a najhlbších úvah v dejinách ľudstva na túto tému.“

Obsah apoštolského listu a jeho posolstvo sa stalo jednou z hlavných inšpirácií autora k tomu, aby predkladanú publikáciu spracoval a na 120-tich stranách ju ponúkol širokej verejnosti. Predstavuje v nej biblický pohľad na 12 vybraných žien Nového zákona – Petrova testiná, žena trpiaca na krvotok, Jairova dcéra, naimská vdova, Zhrbená žena, Sýrofečanka, kajúca žena, Marta a Mária, samaritánka, cudzoložnica, žena, ktorá pomazala Krista a Mária z Magdaly. Ako je vidieť na výbere postáv, autor sa nezameral len na tie ženy, ktoré sú v Evanjeliách najčastejšie spomínané, ale pozornosť upriamuje aj na tie, ktoré sú v úzadí, alebo sa v textoch Evanjelia len tak „mihnú“.

Každá kapitola začína úryvkom Svätého písma pojednávajúcim o žene, ktorej je kapitola venovaná a končí podnetmi na zamyslenie a vždy inou myšlienkou sv. Jána Pavla II. z už spomínaného dokumentu Mulieris dignitatem. V textoch môžeme vidieť charakter konkrétnych postáv,  a ich dary a talenty, ktoré sú ešte viac umocnené po stretnutí s Kristom. Kniha zároveň poukazuje na novosť Kristovho posolstva s ohľadom na povolanie a dôstojnosť ženy.

Za záver už len myšlienku autora, Františka Trstenského z úvodu knihy: „Nech aj v našich časoch neoceniteľné dary, ktoré boli zverené „dcéram“ večného Jeruzalema, sú náležite uznané a použité pre dobro Cirkvi a ľudstva.“

spracovala: Mgr. Magdaléna Rejdugová

facebook