Príhovor Mons. Antona Tyrola na apríl

Milí členovia a priaznivci biblického apoštolátu!

Prijmite od nás srdečný pozdrav v Pánovi! Na začiatku marca 2023 sme si v úvodnom pozdrave pripomenuli myšlienku z Jánovho evanjelia, konkrétne to boli Ježišove slová Poďte a uvidíte. Pán Ježiš nimi pozval do svojho spoločenstva  svojich budúcich učeníkov. Jeden z nich bol Ondrej, brat Šimona Petra. Oni šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho (Jn 1,39). Pôstne obdobie bolo pre nás príležitosťou dostať sa bližšie k Ježišovi. Dobré predsavzatia, ktoré sme si stanovili, sa nám iste aspoň sčasti podarilo uskutočniť. Ak sa to nepodarilo, netrápme sa z toho, pretože sme sa snažili, ako sme mohli a vládali. Ostatné doplní Pán Boh. Tešme sa z toho, čo sa podarilo. O čo intenzívnejšie sme sa namáhali, o to intenzívnejšia môže byť naša radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania, ktorú o niekoľko dní budeme spolu s celou Cirkvou prežívať.

Ježiš v momente svojho zmŕtvychvstania „vstúpil do iného, nového života, do šíreho Božieho horizontu a odtiaľ sa ukazuje svojim“ (Benedikt XVI.: Ježiš Nazaretský, II. diel, Dobrá kniha Trnava 2011, s. 238). Prekonávaním zlých návykov a pestovaním čností v pôstnom období sme si s pomocou Božej milosti prehĺbili v sebe zmysel pre Božie veci a uspôsobili sa na prijatie účinkov Ježišovho zmŕtvychvstania.

facebook