Vy sa pýtate, my odpovedáme

Do nášho centra KBD v Ružomberku sme dostali zaujímavý elaborát istého autora, člena KBD. Obsahom elaborátu je ambícia vysvetliť proroctvo, ktoré sa nachádza v Knihe proroka Daniela o 70-tich týždňoch. Autor tohto dokumentu limitoval proroctvo na časť 9,24-26.

Autorovi tejto štúdie nemožno uprieť úprimnú snahu, náboženskú horlivosť a nesmiernu húževnatosť v snahe vyriešiť čo najpresnejšie daný problém. Robí to pomocou textov, ktoré preberá od talianskej mystičky Márie Valtorty. Na 15-stranách svojej štúdie prináša autor rozmanité výpočty dátumu pomazania Mesiáša, zabitia nevinného Pomazaného, prináša tiež správy o tom, čo Panna Mária robila ako 2-ročná, 3-ročná a pod.

Je to zaujímavé čítanie, ale, žiaľ, nemožno s uvedenými tvrdeniami súhlasiť. Božie zjavenie, ktoré máme zachytené v Písme a v Tradícii, je totiž kompletné. Ono nepotrebuje ďalšie detailizácie. Nám totiž nemôže ísť o to, aby sme sa dozvedeli, ako sa čo odohralo – a zdá sa, že Mária Valtorta práve toto píše – ale my potrebujeme v Písme porozumieť a nadchnúť sa za jeho spásne posolstvo. V tom je rozdiel medzi tým, čo obsahuje Písmo a tým, čo píše Mária Valtorta. A jedno nemožno vysvetľovať druhým. To nevedie k uspokojivým výsledkom. Pokiaľ ide o uvedenú pasáž proroka Daniela, možno k nej uviesť niekoľko poznámok:

  • Dejiny výkladu sú veľmi dlhé, jestvuje množstvo teórií o Dan 9,25-27.
  • Čísla a časové údaje v Písme majú často symbolický, nie numerický význam.
  • Židia vykladajú toto miesto tak, že spomínajú Antiocha IV. Epifanesa a potom rímsku okupáciu Palestíny. Iní zas v uvedených časových etapách vidia symbolické etapy svojich dejín.
  • Kresťanská exegéza vzťahuje text na Ježiša Krista, Mesiáša. Zaujímavé je, že ani Pán Ježiš, ani apoštoli sa neodvolávajú na toto miesto Písma.
  • V každom prípade sa Dan 9,25-27 musí vykladať spolu s textami Lv 26,14-42 a Jer 25,11.

 

Spracoval: Mons. Anton Tyrol

facebook