Správy a zaujímavosti s biblického sveta – máj 2023

Tesne pred Veľkou nocou sme na sekretariát KBD dostali veľkonočný pozdrav od diecézneho biskupa z Banskej Bystrice Mons. Mariána Chovanca. Pripísal nám aj ďakovnú vetu za Biblické impulzy:  „…ďakujem Vám za materiál. Je hodnotný. Nech Vám to náš Pán stonásobne vynahradí. S pozdravom a požehnaním +Marián Chovanec.“ Otec biskup,ďakujeme za milé slová, sú pre nás povzbudením.

V roku 30-ročného jubilea existencie Katolíckeho biblického diela na Slovensku vás, milí členovia a priaznivci biblického apoštolátu, chceme informovať aj o doterajších projektoch za toto obdobie.
Zakladateľ KBD Mons. J. Maga v článku pre miestne noviny Chemosvit (č. 5/93) vo Svite v roku 1993 napísal: „Biblické dielo je dnes úloha a zajtra príležitosť.“ Ako sa táto úloha premenila v čin a aké sú jej využité či menej využité príležitosti od začiatku až doteraz? V činnosti KBD by sme mohli identifikovať najskôr počiatočnú fázu jeho činnosti, v ktorej prevládali najmä vydavateľské a prednáškové aktivity jeho prvého riaditeľa Mons. Jána Magu a potom prof. Jozefa Leščinského. Mons. J. Maga v iných vydavateľstvách vydal pre KBD viaceré významné publikácie, ako napr.:
TRUTWIN, W. – MAGA, J. a spol.: Otváral nám Písma, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie 1993
MAGA, J. a seminaristi: Synopsa evanjeliových textov, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie 1993

Prvý riaditeľ KBD Mons. J. Maga vydal pre biblické dielo viaceré publikácie (Týždenník, B. Huhn – Ježiš hovorí s ľuďmi…), vydal ich v relatívne vysokých nákladoch a tieto knihy pomocou dobrovoľníčok Jarky a Anky Rišovej distribuoval do celého Slovenska. Formálne tam však pracoval sám. V tejto činnosti čiastočne pokračoval aj prof.
Jozef Leščinský, ktorý počas svojho vedenia KBD vydal knihu Braulik, G. – Lohfink, N.: Kde sú dnes proroci, vyd. M. Vaška Prešov 1997. J. Leščinský mal zámer publikovať knihy v sérii s názvom Knižnica súčasnej teológie. Situácia potom nabrala iný kurz výmenou riaditeľov biblického diela vo Svite.

V apríli roku 1999 prišiel do vedenia KBD Anton Tyrol. S niektorými biblistami pripravili nový štatút KBD, ktorý počítal s vytvorením Rady KBD. Tento štatút odsúhlasila Konferencia biskupov Slovenska a jednotliví diecézni biskupi ihneď menovali po dvoch zástupcoch za každú diecézu, vrátane grécko-katolíckych diecéz a vojenského ordinariátu. KBD sa tak stala v plnom zmysle slova celoslovenskou inštitúciou a zaistila sa tak aj informovanosť a prísun návrhov z celého územia Slovenska. Rada KBD sa stretávala dvakrát ročne. Pozývaní boli aj ďalší biblisti a hostia, ktorí boli zainteresovaní na jednotlivých projektoch. Takmer na všetkých zasadnutiach Rady KBD sa vzorne zúčastňoval vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý bol naším veľkým pomocníkom a neoficiálnym Bibel Bischof, za čo si ozaj zaslúži veľký obdiv a našu vďačnosť. Pracovali sme teda formou projektov s rôznou dĺžkou trvania. K najvýznamnejším projektom patria:
 Sväté písmo pre každého: Bol to 10-ročný projekt vydávania textov a komentárov k celému Svätému písmu. Projekt sa uskutočnil v rokoch 2001 – 2010, inicioval ho biskup František Rábek, vychádzal v spolupráci slovenských biblistov a slovenských saleziánov. Išlo o preklad z talianskeho La Bibbia per la Famiglia. KBD a Spoločnosť Don Bosco zaň dostalo cenu Fra Angelico (za rok 2010). S vďakou tu chcem spomenúť na krásnu spoluprácu s Evkou Sitárovou a jej synom Rasťom ako aj s donom Petrom Bučánym.
 Knižné publikácie: Od začiatku až do roku 2011 sme na KBD vydali okolo 50 publikácií, za ďalších riaditeľov táto činnosť pokračovala.
 Jeden z najvydarenejších a zrejme najúčinnejších projektov bol Kurz lektorov. Bol to jednodňový kurz, ktorý sme začali v roku 2007 a ku ktorému od roku 2010 pribudol aj druhý stupeň. Zvyčajne sme tzv. „dvojku“ kurzu organizovali s odstupom niekoľkých rokov. Kurzy sa konali vždy na základe pozvania jednotlivých dekanov alebo farárov po celom Slovensku. Začali sme s tým vo Svite, v septembri (1.-2. IX. 2007) bol prvý takýto kurz. Pre tieto kurzy bol vydaný zborník s názvom Kurz lektorov a žalmistov. Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu. Pre druhý stupeň kurzu lektorov bol publikovaný zborník s názvom Služba lektora. Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu. Kurzy mali pevnú štruktúru prednášok: liturgická, technická, biblická a spirituálna formácia. Celkove sme absolvovali niekoľko desiatok kurzov po celom Slovensku od Bratislavy až po Košice a Humenné a máme na ne krásne spomienky. Veľmi sme sa potešili, keď pápež Benedikt XVI. publikoval v roku 2007 posynodálnu exhortáciu Sacramentum caritatis a v nej žiadal dobrú prípravu lektorov (bod 45). Túto požiadavku konkretizoval v roku 2010, v ďalšej exhortácii Verbum Domini, kde už v bode 58 hovorí o biblickej, liturgickej a technickej formácii lektorov.5 Pre tento projekt sme mali vytvorený tím, v ktorom sa postupne vystriedali: doc. Evka Žilineková, Sr. dr. Gabriela Šarníková, dr. Silvia Kaščáková, Ľ. Pavlíková, opát Martin Štrbák, dr. Pavol Zvara, dr. Radomír Bodziony, prof. František Trstenský a pracovníčky KBD Jarmila a Anna Rišové.
 Z ďalších projektov sa chcem ešte zastaviť pri jednom, ktorý niesol názov Biblické postavy. Tento projekt sme „dostali“ z českého biblického diela. Najskôr sme tam na kurz vyslali dve naše dobrovoľníčky Janku Glončákovú
a Gitku Drbjakovú, ktoré sa potom stali našimi spolupracovníčkami a vedúcimi kurzov. Usporiadali sme viac ako 20 takýchto kurzov, boli sme s nimi na rôznych miestach Slovenska a raz aj na Ukrajine, čo bol veľký zážitok. Kurzy boli vždy spojené s katechézou a boli veľmi obľúbené najmä medzi rehoľníčkami a katechétkami.

Ostatné projekty už len vymenujem: Ako čítať Sväté písmo (prednášky vo farnostiach počas Svätopavlovského jubilea r. 2009), Biblická nedeľa, Komentáre k nedeľným čítaniam, Putovná výstava Svätá zem, Choďte a hlásajte (je to projekt technického a teologického výkladu nedeľných čítaní; Rádio Lumen ho vysiela dodnes), Detské tábory, Biblické krúžky, Ekumenická spolupráca s nekatolíckymi biblickými inštitúciami v SR, biblické konferencie a iné.

Po roku 2011 bola činnosť KBD charakteristická určitými dôrazmi, ktoré do tejto inštitúcie priniesli jej noví riaditelia: Dr. Peter Nákačka, Sr. Fides Strenková a Dr. Anton Ziolkovský. Boli to hlavne publikačné a prednáškové aktivity. Konkrétne treba spomenúť rozšírenie publikačných aktivít okrem kníh aj na rôzne zábavno-počné produkty najmä pre deti, ako napr. hra „Hrdinovia Biblie“, Puzzle „Blahoslavení ste…“ alebo hlavolam „Biblický štvorec“. V ostatných rokoch pribudli aj viaceré knižné publikácie, o ktorých stále informuje stránka www.kbd.sk/publikácie.

Zo svetových správ sme sa dozvedeli, že v apríli 2023 bolo na Cypre veľké sympózium s názvom „Zakorenení v nádeji“. Sympózium bolo venované spomienke na 10. výročie vydania pápežského posynodálneho dokumentu Ecclesia in Medio Oriente. Na konferencii sa zúčastnili mnohí predstavitelia tamojších katolíckych cirkví a spoločne uvažovali jednak nad textom tohto dokumentu a jednak nad vyhliadkami ohlasovania evanjelia do budúcnosti. Tamojší kresťania sú si vedomí dôležitosti a významu kresťanstva na tomto ostrove, ktorý poznačili také osobnosti, ako Barnabáš, apoštol Pavol, Lazár z Betánie a mnohí iní. Ostrov navštívil pápež Benedikt XVI. v roku 2010 a pápež František v roku 2021. Na konferencii sa zúčastnilo okolo 250 ľudí, medzi nimi viacerí patriarchovia okolitých katolíckych cirkví, mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci, aj laici. Je sympatické na týchto kresťanoch, že sa zamýšľajú nad svojím poslaním vo svojom prostredí. Sú nám vzorom, ktorý by sme mali mať odvahu nasledovať aj v našich krajoch.

Koncom marca 2023 sa v Jordánsku a v Libanone uskutočnili organové koncerty s názvom „Terra Santa Organ Festival“. Organizovala ich Kustódia Svätej zeme. Vystúpenia jednotlivých hudobníkov a spevokolov z celého sveta boli pekne skombinované s vybranými pasážami amerického filmu Kráľ kráľov z roku 1927. Koncerty sa konali v katolíckych chrámoch, prístup na ne mal však ktokoľvek, kto mal záujem o tento typ hudobného a sakrálneho umenia. Festival mal teda aj ekumenický charakter. Počas niekoľkých aprílových dní sa uskutočnila púť mladých ľudí z Talianska do Svätej zeme. Mladí františkáni z Jeruzalema im pripravili pekný program, počas ktorého mohli skúsiť život v púšti, navštíviť a kontemplovať niektoré miesta späté s účinkovaním Ježiša Krista. Bola to pre nich hlboká skúsenosť, v ktorej sa nechali osloviť Božím slovom a podmienkami života na týchto miestach, čím sa im Božie zjavenie v Písme stalo oveľa bližším.

Z domácich udalostí dávame do pozornosti našich členov a priaznivcov, že v dňoch od nedele 30. apríla do štvrtka 4. mája 2023 v synagóge na Pánskej ulici v Ružomberku prebieha séria prednášok na tému „Biblia: Kniha kníh a jej príbeh v …“. Témy prednášok sa týkajú miesta Písma v živote kresťana. Prednášajúci sa  venujú témam prekladov Písma v minulosti aj v prítomnosti. Sprievodný program ponúka výstavu rozličných biblických artefaktov. Na programe sa spolupodieľa vedenie mesta Ružomberok, katolícky farský úrad a ďalšie cirkvi, ktoré v Ružomberku a na okolí pôsobia.

Dňa 13. mája 2023 bude vo farnosti Fričovce prebiehať kurz lektorov II. Prednášať budú spolupracovníci Katolíckeho biblického diela a zúčastniť sa môžu záujemci z miestnej farnosti aj z okolia. Odporúčame prihlásiť sa vopred na farskom úrade (fricovce@abuke.sk).

facebook