Príhovor Mons. Antona Tyrola na júl

Milí priatelia, členovia a priaznivci KBD a všetci bratia a sestry!

Mesiac jún tohto roka bol krásny a duchovne bohatý. Vo všetkých našich farnostiach prebehli slávnosti prvého svätého prijímania detí, v kňazských seminároch ukončili svoje štúdiá a formáciu naši novokňazi, ktorí sa v týchto dňoch už presúvajú na svoje miesta prvých kaplánskych staníc, vysvätení boli aj noví diakoni ako tí, ktorí už túžobne hľadia na budúci rok, keď naplno vstúpia do Pánovej vinice ako pracovníci plní elánu a nadšenia za Božie kráľovstvo v dušiach veriacich… Bol to mesiac Božského Srdca Ježišovho a mnohí ste využili príležitosť prežiť mesiac jún práve v tomto znamení. Je krásne prežívať každý deň nášho života s nejakou peknou myšlienkou o Bohu, ktorý nás tak veľmi miluje…

V týchto prvých júlových dňoch sa začínajú prázdniny a to je čas na „veľkú rekapituláciu života“. Dá sa to urobiť počas dovolenkových či prázdninových dní. V prázdninových mesiacoch možno prehodnotiť celý svoj život. Chceli by sme vám navrhnúť, aby ste dovolenkové týždne alebo prázdninové mesiace prežili užitočne. Dá sa to urobiť tak, že budeme tento výnimočný čas prežívať so Svätým písmom a začítame sa do niektorej knihy, ktorá nám pripadá zaujímavá a užitočná. Alebo sa dá rozvinúť niečo trvalé, niečo systematické, napr. čítať a meditovať o takých textoch Písma, ktoré hovoria o sláve Boha a kráse stvorenia (Ž 8; Ž 19 či rôzne iné texty alebo aj celé knihy Písma).

My v redakcii Biblických impulzov sa zamýšľame nad budúcnosťou Katolíckeho biblického diela a nad vyhliadkami do jeho ďalšej činnosti, pretože v najbližšom čase bude potrebné vyriešiť niektoré z otázok ďalšieho fungovania tejto inštitúcie. Zo srdca vám prajeme, aby ste na konci prázdnin boli všetci spokojní a aby sme všetci mohli radostne konštatovať, že to boli požehnané dni a týždne, ktoré nám Pán doprial

facebook