Komentár k textom 24. nedele

Komentár k textom 24. nedele

Prvé čítanie: Izaiáš 50, 5 – 9a Dnešné prvé čítanie je súčasťou Tretej piesne Pánovho služobníka z proroka Izaiáša. V pôvodnom význame tajomnou postavou tohto služobníka mal byť niekto z prorokov alebo dokonca izraelský národ. Vyznačuje sa tým, že vie počúvať Pánovo slovo...
read more
Komentár k textom k 23. nedeli v cezročnom období

Komentár k textom k 23. nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Izaiáš 35, 4 – 7a Protiváhou Božieho súdu nad nepriateľskými národmi voči Božiemu ľudu v predchádzajúcej kapitole Izaiáša nasleduje oslava vyvoleného národa. Božia spása sa v ňom opisuje ako dokonalé uzdravenie z tele...
read more
Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 22. nedeli v cezročnom období

čítanie: Dt 4,1-2.6-8 Kniha Deuteronómium je posledná, piata kniha z radu Mojžišových kníh. Obsahuje viaceré rozlúčkové reči Mojžiša, v ktorých on hodnotí a ešte raz prechádza celú cestu putovania národa po púšti z egyptského otroct...
read more
Komentár k čítaniam k 17. nedeli v cezročnom období

Komentár k čítaniam k 17. nedeli v cezročnom období

Prvé čítanie: Kniha kráľov 4,42 – 44 Dnešný starozákonný liturgický text rozpráva o zázračnom rozmnožení dvadsiatich jačmenných chlebíkov, ktoré Elizeus dostal za odmenu pre svoju službu a ktorou sa nasýtila stovka ľudí a ešte sa z...
read more
Komentár k čítaniam na slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa

Komentár k čítaniam na slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa

Iz 49,1–6 Na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa tvorí starozákonné čítanie druhá zo štyroch piesní, prostredníctvom ktorých Deutero-Izaiáš postupne skladá a osvetľuje tajomný obraz Pánovho služobníka. Pre nás kresťanov je Pánový...
read more
Komentár k textom na 2. nedeľu po narodení Pána

Komentár k textom na 2. nedeľu po narodení Pána

Zrodenie totálnej Múdrosti Prvé čítanie: Sir 24,1-4.12-16 V čítaní zo Sirachovca stelesnená múdrosť ospevuje veľkého Boha, pred tvárou ktorého chtiac nechtiac stojíme všetci. V tomto krásnom chválospeve na Božiu múdrosť môžeme odhaliť...
read more
Komentáre k textom na Pamiatku zosnulých

Komentáre k textom na Pamiatku zosnulých

čítanie: Jób 19,1.23-27a Je fascinujúce pátrať po najstarších dostupných prejavoch viery ľudí v život po smrti. Možno tak sledovať volanie ľudskej prirodzenosti po večnom živote. Ľudská prirodzenosť si naozaj „pýta“ večný život. Tak...
read more
Komentár k textom na 18. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 18. nedeľu v období cez rok „A“

1. čítanie: Iz 55,1-3 Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá Novej zmluvy. Je to jeden z textov, nad ktorými Cirkev medituje počas slávnostných bohoslužieb Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (Iz 55,1-11; piate čítanie). T...
read more
Komentár k textom na slávnosť Nanebovstúpenia Pána „A“

Komentár k textom na slávnosť Nanebovstúpenia Pána „A“

read more
Komentáre k textom na Veľkonočnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na Veľkonočnú nedeľu „A“

1. čítanie: Sk 10,34a.37-43 Slová apoštola Petra Kornéliovej rodine v Cézarei Prímorskej vyznievajú vo veľkonočnú nedeľu naozaj slávnostne. Peter je svedkom tajomného javu: obrátenia prvého pohana i celej jeho rodiny a ich vstupu do Cirkvi!...
read more