Komentár k textom na 20. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 20. nedeľu v období cez rok „A“

1. čítanie: Iz 56,1.6-7 Tento Izaiášov úryvok odráža čas po babylonskom zajatí, keď sa intenzívne uvažovalo o obnove národa a jeho dejinného smerovania. Židovskému národu nebolo dovolené obnoviť si kráľovstvo, ako to bolo pred zajatím za ...
Viac...
Komentár k textom na 19. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 19. nedeľu v období cez rok „A“

1. čítanie: 1Kr 19,9a.11-13a Starozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým teologickým a duchovným bohatstvom. Prorok Eliáš bol mimoriadne aktívnym a horlivým služob...
Viac...
Komentár k textom na 18. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 18. nedeľu v období cez rok „A“

1. čítanie: Iz 55,1-3 Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá Novej zmluvy. Je to jeden z textov, nad ktorými Cirkev medituje počas slávnostných bohoslužieb Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (Iz 55,1-11; piate čítanie). T...
Viac...
Komentár k textom na 17. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 17. nedeľu v období cez rok „A“

 čítanie: 1Kr 3,5-6a.7-12 Príbeh prvého čítania predstavuje kľúčový okamih na začiatku vlády Šalamúna. Len nedávno ho jeho otec Dávid, už „starec vysokého veku“ (1Kr 1,1) vymenoval za svojho nástupcu na kráľovskom tróne a vzápätí...
Viac...
Komentár k textom na 16. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k textom na 16. nedeľu v období cez rok „A“

čítanie: Múd 12,13.16-19 Svätopisec v druhej časti Knihy Múdrosti (kap. 11–19), ponúka reflexiu nad základnou spásnou udalosťou v dejinách Izraela, ktorou bolo vyslobodenie z Egypta, exodus. Udalosti exodu a skúsenosti Izraela na ceste púšťou...
Viac...
Komentár k textom na 15. nedeľu v cezročnom období

Komentár k textom na 15. nedeľu v cezročnom období

1. čítanie: Iz 55,10-11    Krátky úryvok z Knihy proroka Izaiáša sa nachádza v závere druhej časti jeho spisu, v tzv. Druhom Izaiášovi (kap. 40–55), kde zaznieva posolstvo nádeje pre ľud v babylonskom zajatí. Vyhnanstvo skončí a oni sa vrá...
Viac...
Komentár k čítaniam 14. nedele v období cez rok „A“

Komentár k čítaniam 14. nedele v období cez rok „A“

čítanie: Zach 9,9-10 Texty 14. cezročnej nedele sa nám prihovárajú predovšetkým témou pokoja. Prorok Zachariáš opisuje Mesiáša ako Knieža pokoja. „Dcéra sionská“ a „dcéra jeruzalemská“ sú pekné semitizmy, sú to synonymá, a označ...
Viac...
Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentáre k textom na sviatok svätých Petra a Pavla apoštolov

Komentár k prvému liturgickému čítaniu Sk 12,1-11 Dnešné prvé liturgické čítanie pochádza z 12. kapitoly Skutkov apoštolov. V rámci tejto novozákonnej knihy, hovoriacej o ohlasovaní evanjelia o Božom kráľovstve prvotnou Cirkvou, tvorí ...
Viac...
Komentáre k textom na 13. nedeľu v období cez rok „A“

Komentáre k textom na 13. nedeľu v období cez rok „A“

Komentár k prvému liturgickému čítaniu (2 Kr 4, 8-12a. 14-16a) Vo 4. kapitole z 2. knihy Kráľov, ktorej súčasťou je i dnešné prvé liturgické čítanie, nachádzame niekoľko pôsobivých narácií o prorokovi Elizeovi, ktoré sú ilustráciou ...
Viac...
Komentáre k textom na 12. nedeľu v období cez rok „A“

Komentáre k textom na 12. nedeľu v období cez rok „A“

1.      liturgické čítanie (Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 20, 10-13)      Prorok Jeremiáš pôsobil v čase ohrozenia Izraela Babylonským kráľovstvom. Izraelu zvestoval trest za nevernosť zmluve a preto sa stretával s odporom a pren...
Viac...