Komentár k čítaniam 3. pôstnej nedele „C“

Aj „obyčajné“ udalosti môžu sprostredkovať Božie posolstvo. Ježiš používa dve správy z nedávnej minulosti, aby ešte naliehavejšie zdôraznil nutnosť obrátenia. Z historických prameňov nevieme nič o Galilejčanoch, ktorých nechal Pilát zabiť počas obetovania v Jeruzaleme, niektorí sa domnievajú, že to súvisí s nepriateľstvom Poncia Piláta a Herodesa Antipasa (porov. Lk 23,12). Historické pramene mlčia aj o páde veže pri Siloe, jeruzalemskej rituálnej nádrži napájanej z prameňa Gihon. Pomocou týchto príbehov nechce Ježiš predložiť obraz Boha „sudcu“, ktorý je pripravený okamžite potrestať „hriešnika“. Veď tí Galilejčania neboli väčšími „hriešnikmi“ ako ostatní. Jadro posolstva je teda iné: záver života prichádza znenazdajky, nesmie sa otáľať s obrátením, inak môže prísť „tragický“ koniec. Príklady nečakaného nešťastia (ako bol pre nás Covid ale aj momentálna vojna na Ukrajine) majú inšpirovať k pokániu. Spomedzi evanjelistov najviac spomína pokánie práve Lukášovo evanjelium (3,3.8; 5,32; 10,13; 11,32; 13,3.5; 15,7.7.10; 16,30; 17,3.4; 24,47).
Boh je však trpezlivý a poskytuje dostatok času a šancí na obrátenie: okopáva figovník a očakáva, že prinesie ovocie. Tri roky opakovaného sklamania nútia hospodára, aby ho vyťal a zasadil iný. Vinohradník však žiada pána o trpezlivosť a žiada ho, aby mu dal ešte jeden rok, počas ktorého sa bude o strom starať starostlivejšie, aby prinášal ovocie. Čo predstavujú jednotlivé motívy podobenstva? Pán vinice predstavuje Boha Otca a vinohradník je obrazom Ježiša, kým figovník je symbolom ľahostajného a zdegenerovaného ľudstva. Ježiš sa neustále prihovára Otcovi za ľudstvo a žiada ho, aby počkal, aby mu dal čas priniesť ovocie lásky a spravodlivosti. Figovník, ktorý chce Pán v podobenstve vyklčovať, je výrazom neplodnosti, neschopnosti dávať a prejavovať dobro. Je to symbol človeka, ktorý žije sám pre seba, v sýtosti a pokoji, v pohodlí, neschopný obrátiť svoj pohľad a srdce k tým, ktorí sú vedľa neho a ktorí trpia chudobou a núdzou. Tento sebecký a duchovne neplodný postoj je v kontraste s láskou veľkého vinohradníka k figovníku. Necháva majstra čakať, má trpezlivosť, sám vie čakať a dáva svoj čas a svoju prácu. Sľúbi pánovi, že sa o chudobný strom bude špeciálne starať.
Táto vlastnosť hospodára je prejavom Božieho milosrdenstva, ktoré nám dáva čas na obrátenie. Všetci potrebujeme obrátenie, vykročenie vpred a sprevádzanie Božou trpezlivosťou a milosrdenstvom. Napriek neplodnosti, ktorá niekedy charakterizuje náš život, Boh je trpezlivý a dáva nám príležitosť zmeniť sa a napredovať na ceste dobra. Možnosť obrátenia nie je neobmedzená, a preto je nevyhnutné využiť ju teraz, inak bude navždy stratená. V pôstnom období môžeme premýšľať o tom, čo môžeme urobiť, aby sme sa priblížili k Pánovi, aby sme sa obrátili a odstránili to, čo sa pokazilo. Nepohŕdajme šancou, ktorú dáva Boh. Pavol apoštol hovorí: Pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? (Rim 2,4)
Pane, náš Otec, čo mám robiť tvárou v tvár voči tvojmu milosrdenstvu. Nechcem ho zneužiť. Nechcem ospravedlňovať duchovnú lenivosť, ale posilniť svoje odhodlanie a s úprimnosťou srdca pohotovo odpovedať na túto milosť. Vyzývaš ma k obráteniu. Pomôž mi počúvať tvoje výzvy a napraviť niečo vo svojom živote, vo svojom myslení, vo svojom konaní a vo vzťahoch s blížnymi. Zároveň chcem napodobňovať tvoju trpezlivosť, ktorý dávaš šancu, že všetci dokážu „vstať“ a znovu sa dať do pohybu, veď si naším Otcom.
Jozef Jančovič
facebook