Správy a zaujímavosti z biblického sveta – január 2023

   Tretia cezročná nedeľa (tohto roku 22. januára 2023) sa už po štvrtý raz v celej Katolíckej cirkvi slávila ako Nedeľa Božieho slova. Takto to ustanovil Svätý otec František svojím Apoštolským listom Aperuit illis zo dňa 30. septembra 2019. Dôvodom tohto dátumu bola spomienka na 1600. výročie smrti sv. Hieronyma (+419/420), patróna prekladateľov Svätého písma a archeológov. Pápež František ustanovil pre celú Cirkev, že 3. cezročná nedeľa sa bude každoročne sláviť ako Nedeľa Božieho slova. V tomto časovom „umiestnení“ je zjavný ekumenický zámer, pretože táto nedeľa sa zvyčajne prelína s každoročným Týždňom modlitieb za zjednotenie kresťanov (18. – 25. januára). Latinské slová aperuit illis predstavujúce názov dokumentu sú slová evanjeliového textu Lk 24,45: „Vtedy im (Ježiš) otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu…“ Teda iba s otvorenou mysľou možno porozumieť Písmu. Otvorenie musí byť dvojnásobné: ide o našu otvorenosť, aj o Ježišovo otvorenie našej mysle…

   Na túto Nedeľu Božieho slova sa v mnohých kostoloch a vo farnostiach konali rozličné iniciatívy s cieľom uctiť si Sväté písmo, prehĺbiť vzťah voči nemu, či objasniť niektoré otázky. Páter Marek Vaňuš, SVD, pripravil liturgicko-pastoračnú pomôcku s názvom Nedeľa Božieho slova. Brožúra je zostavená na základe pomôcky z Pápežskej rady pre napomáhanie novej evanjelizácie (2020). Prof. František Trstenský pripravil materiál s názvom Intronizácia Svätého písma v domácnosti, čo mnohí mohli vhodne použiť vo svojich rodinných spoločenstvách. Vo farských priestoroch Michalovciach sa v spomínanú nedeľu konala prednáška prof. R. Lapka na tému Kamaldulská Biblia – prvý preklad do slovenčiny. Bola to popularizačná akcia na úrovni mesta Michalovce. Týždeň predtým mal prof. R. Lapko kurz pre lektorov v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Podobne aj vo farnosti Oravská Polhora sa veriaci s miestnym kňazom zapojili do kontinuálneho čítania vybraných kníh Božieho slova (Tobiáš, Lukášovo evanjelium), kde sa zapojilo 12 lektorov farnosti. Rozličných podujatí, či už spojených s Nedeľou Božieho slova alebo s Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov bolo oveľa viac. Nech všetko slúži na oslavu Boha, šírenie Božieho kráľovstva a na posvätenie ľudí.

   V sobotu 9. decembra 2022 sa v Považskej Bystrici, na sídlisku Rozkvet konal kurz lektorov I., ktorý na pozvanie miestneho pána farára P. Wiesława Krzyszychu, MS zabezpečil tím prednášateľov KBD (D. Jurášková, R. Bodziony, A. Tyrol a F. Trstenský) pod gesciou referentky KBD p. M. Rejdugovej. Kurzu sa zúčastnilo okolo 35 lektorov a v závere kurzu bola sv. omša s celou farnosťou. V tomto roku bude KBD naďalej organizovať tieto kurzy pre záujemcov v ktorejkoľvek časti Slovenska.

   V Nedeľu Božieho slova sme boli svedkami, resp. účastníkmi milej slávnosti, prenášanej formou online, a to odovzdania Ceny Jozefa Búdu. Je to ocenenie, ktoré každoročne udeľuje redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca. Prof. Jozef Búda bol azda najvýraznejšou postavou biblických vied na Slovensku v 20. storočí. Narodil sa v roku 1898 v obci Nemecká v Bansko-bystrickej diecéze a zomrel v roku 1994 v charitnom domove v Báči. Patril k významným špecialistom na Izaiášovo proroctvo a bol významným prekladateľom Svätého písma. Cenu pomenovanú po tomto slovenskom biblistovi si za roky 2021 – 2022 udelil šéfredaktor časopisu SBS prof. Blažej Štrba Mons. prof. Antonovi Tyrolovi a priv. doc. Petrovi Juhásovi.

  Pre tých, ktorí rozumejú taliansky, máme dobrý tip na sledovanie biblických noviniek zo Svätej zeme. V pravidelných intervaloch sa na internetovom portáli youtube objavujú správy a udalosti zo Svätej zeme s názvom Terra Santa News. Stačí, keď si na vyhľadávačoch napíšete tento názov (Terra Santa News) a potom zvolíte príslušnú ikonku a môžete sa tak dostať do bezprostredného kontaktu s kresťanmi v Ježišovej vlasti.

facebook