Laureáti Ceny Jozefa Búdu

S udeľovaním Ceny Jozefa Búdu, pomenovanej po veľkej osobnosti slovenskej biblistiky, začala redakcia slovenského vedeckého biblického časopisu Studia Biblica Slovaca v roku 2012. Cieľom CJB je prejaviť morálne uznanie a hlbokú vďaku za vedeckú prácu slovenských vedcov v oblasti biblickej exegézy, teológie a lingvistiky tak na Slovensku ako aj za jeho hranicami. Doterajšími laureátmi CJB sú prof. Peter Dubovský, SJ, ThD. (2011 – 2012), doc. SSD Blažej Štrba, PhD. (2013 – 2014), Mgr. Helena Panczová, PhD. (2015 – 2016), doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.(2017 – 2019), doc. ThDr. Juraj Feník, PhD. a in memoriam prof. ThDr. Jozef Heriban, SDB, Dr. h. c.

Laudatio prvému laurátovi Mons. prof. ThBibl. Lic. ThDr. Antonovi Tyrolovi, PhD. predniesol prof. František Trstenský, PhD., ktorý vyzdvihol dlhoročný prínos Mons. Prof. Antona Tyrola v oblasti biblických vied. V prvom rade od roku 1996 až doteraz prednáša Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule biblickú hebrejčinu a Starý zákon, niekoľko rokov prednášal aj Nový zákon a biblickú exegézu.

Anton Tyrol, narodený v Oravskej Polhore (1960), bol vysvätený za kňaza v Piaristickom kostole v Nitre (1984) otcom biskupom ThDr. Jánom Pasztorom. Po dosiahnutí licenciátu (1992) a doktorátu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave dosiahol v r. 1996 licenciát z biblickej teológie na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme. Po docentúre z teológie na UK v Bratislave získal profesúru v r. 2005 z teológie na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Niekoľko rokov zastával aj miesto generálneho vikára spišského biskupstva. V roku 2012 ho pápež Benedikt XVI menoval za monsignora.

V rokoch 1999 – 2011 bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela, ktoré aj vďaka laureátovi sa spoľahlivo etablovalo na Slovensku a ktoré práve v tomto roku oslavuje 30. výročie jeho založenia. Prof. Tyrol stál pri zrode viacerých projektov napr. vydávanie časopisu Sväté písmo pre každého, kurzy pre lektorov I. – II., biblické postavy, putovná výstava Svätá zem.

Počas svojej doteraz vyše dvadsaťpäťročnej pedagogickej univerzitnej činnosti vydal 21 monografií a množstvo štúdií vedeckého, odborného a populárneho charakteru. Medzi jeho ostatné vedecké diela patrí: Profetizmus a prorocké knihy Starého zákona (2021) a Teória prameňov, deuteronomistické dielo, kronistické dielo (2022). Aktívne sa podieľa na projekte komentárov k Starému zákonu.


Laudatio druhému laureátovi PD SSL., SOAL, Peterovi Juhásovi, PhD. et PhD. predniesol doc. ThDr. Juraj Feník, PhD. Peter Juhás (*1982), absolvoval štúdium teológie na Teologickej fakulte (TF) v Košiciach, na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2006), počas ktorého študoval aj na Johannes-Gutenberg-Universität v Mainzi (2003 – 2004) a Dormition Abbey v Jeruzaleme (2004 – 2005). Je kňazom košickej arcidiecézy a aktuálne vedeckým pracovníkom v Münsteri.

Licenciát dosiahol na Biblickej fakulte (2009) a na Fakulte orientalistiky (2013) na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Doktorát z teológie získal na TF v Košiciach (2011). Pôsobil ako odborný asistent (2010 – 2014) na TF v Košiciach a zároveň (2011 – 2013) i na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. V roku 2015 získal doktorát v odbore lingvistika (Hebrejské a aramejské štúdia) na Universiteit Leiden. Od augusta 2014 pracuje na WWU Münster ako člen riešiteľského tímu DFG-projektu „Natur in politischen Ordnungsentwürfen“.  Je spoluzakladateľom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach a popri vedeckom výskume sa aktívne venuje biblickému apoštolátu na Slovensku. Od január 2020 získal funkčné miesto vedeckého pracovníka na Inštitúte pre novozákonný textový výskum (INTF) na Teologickej fakulte v Münsteri a stal sa tak súčasťou prestížneho tímu vedcov editujúcich Novum Testamentum Graecum, Editio Critica Maior, teda kritického vydávanie gréckeho textu Nového zákona, so zameraním na skúmanie sýrskych prekladov Svätého písma.

Publikuje doma i v zahraničí. Z jeho publikačnej najmä cudzojazyčnej činnosti možno príkladne spomenúť monografie Berge als Widersacher: Studien zu einem Bergmotiv in der jüdischen Apokalyptik (2020) (Vrchy ako protivník: Štúdie k motívu vrchov v židovskej apokalyptike), či Die biblisch-hebräische Partikel נָא im Lichte der antiken Bibelübersetzungen. Unter besonderer Berücksichtigung ihrer vermuteten Höflichkeitsfunktion (PhD-Proefschrift; Universiteit Leiden 2015), alebo štúdie“Center” and “periphery” in the Apocalyptic Imagination. The Vision of the Ephah (Zech 5:5-11) and the Syriac Apocalypse of Baruch as case study, in: Ehud Ben Zvi and Christoph Levin (ed.), Centres and Peripheries in the Early Second Temple Period (Tübingen 2016), Aspis und draqōnē und die mythologischen Wesen der Syrischen Baruch-Apokalypse, Ephemerides Theologicae Lovanienses 91/1 (2015) 131–144 (s Róbertom Lapkom). Dew in the Enochic Literature, in: Ehud Ben Zvi and Christoph Levin (ed.), Thinking of Water in the Early Second Tempel Period (BZAW 461; Berlin 2014) 359–373.

Svojou vysoko kvalitnou akademickou, vedeckou a publikačnou činnosťou najmä na medzinárodnej úrovni biblista Peter Juhás prispieva k rozvoju biblického výskumu, budovaniu dobrého mena slovenskej biblistiky aj vo vedeckých kruhoch v zahraničí.

 

Zdroj StBiSl – Cena Jozefa Búdu

facebook