Príhovor Mons. Antona Tyrola na október

Milí priatelia a priaznivci biblického apoštolátu!

Opäť vás všetkých srdečne pozdravujem v Pánovi. Vstupujeme do mariánskeho mesiaca októbra, ktorý je mesiacom sv. ruženca. Táto modlitba má v našich krajoch svoju krásnu tradíciu. Je to modlitba našich rodičov a starých rodičov, oni s jej pomocou dozrievali v kvalite kresťanského života, pomocou modlitby sv. ruženca sa ponárali do hlavných tajomstiev našej viery a osvojovali si ich spásne posolstvo. Modlitba sv. ruženca nám ponúka pestré témy, ktoré predstavujú podstatné tajomstvá dejín spásy Nového zákona. Tieto témy sú síce staré, ale môžu byť pre nás zároveň vždy nové tak, ako aj liturgia je stará, ale je vždy nová, pretože k nej pristupujeme vždy s novou zvedavosťou, vždy v novej situácii, s novými problémami a očakávaniami…

Pokúsme sa aj my v tomto mariánskom mesiaci načerpať útechu, posilu, aj pomoc Božiu na príhovor Panny Márie.

facebook