Komentáre k 1. nedeli v cezročnom období „A“ – Krst Krista Pána

Komentáre k 1. nedeli v cezročnom období „A“ – Krst Krista Pána

1. čítanie: Iz 42,1-4.6-7 V druhej časti spisu proroka Izaiáša sa nachádzajú štyri tzv. piesne o Pánovom služobníkovi. Ide o hymnické opisy postavy, ktorá dokonale plní Božiu vôľu v prospech vyvoleného ľudu, a jeho pôsobenie dokonca p...
Viac...
Komentár k sviatku Zjavenia Pána – Traja králi

Komentár k sviatku Zjavenia Pána – Traja králi

Mt 2, 1 – 12 Zdá sa, že traja králi rozumeli hviezdam lepšie ako politike. Veď o radu, kde nájsť novonarodeného Kráľa, išli priamo do tlamy levovej, k Herodesovi v Jeruzaleme . Akoby sa všetko dôležité malo diať práve tam. A skutoč...
Viac...
Komentár k sviatku Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Komentár k sviatku Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Lk 2, 16 – 21 Na vianočných pastierov sme si už zvykli. Uvažujeme o ich chudobe, jednoduchosti a privilegovanosti pri stretnutí s božským Dieťaťom. No evanjelistovi Lukášovi išlo o viac, ako predstaviť pastiersku pokoru. Ich prítomnosťou p...
Viac...
Komentár k nedeli Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Komentár k nedeli Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Mt 2, 13 – 15; 19 – 23. Niektoré historické fakty z úvodu Matúšovho evanjelia sú evidentne hodnoverné: charakter Herodesa Veľkého, záujem židov o astrológiu, opis Egypta ako útočiska pre židov. No presná historickosť úteku svätej rodin...
Viac...
Komentáre k sviatku Narodenia Pána

Komentáre k sviatku Narodenia Pána

Jn 1, 1 – 18 Všetci vieme, že evanjelista Lukáš umiestnil Ježišovo narodenie do maštale. Možno sme si všimli aj to, že u Matúša mu králi prinášajú dary do domu. A vyzerá to tak, že Ján jeho príchod umiestnil do stanu?! Z jeho Prológu...
Viac...
Komentáre k čítaniam 4. adventnej nedele „A“

Komentáre k čítaniam 4. adventnej nedele „A“

1. čítanie: Iz 7,10-14 Kráľ Achaz sa v kritickej situácii obliehania Jeruzalema (Sýro-efraimská vojna proti Jeruzalemu 735-733 pred Kr.) ukazuje, že nedôveruje prorokovým uisteniam o bezpečnosti mesta. Falošne pritom predstiera nábožnosť. Iza...
Viac...
Komentáre k čítaniam 3. adventnej nedele „A“

Komentáre k čítaniam 3. adventnej nedele „A“

1. čítanie: Iz 35,1-6a.10 Úryvok je z bloku (Iz 34 – 35), ktorý má názov „budúca spása“. Text opisuje najskôr prejavy prírody, ktorá sa bude rozvíjať, vyschnutá zem sa stane úrodnou, púšť rozkvitne, všade bude krása ako na Karmeli, ...
Viac...
Komentár k sviatku Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie

Komentár k sviatku Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie

Gn 3,9–15.20 Známe rozprávanie z Knihy Genezis rozvíja, čo sa dialo v raji po hriechu, keď sa Adama s Evou skryli medzi stromy záhrady (v. 8). Iniciatívu preberá Boh a kladie otázky: Kde? (v. 9); kto? (v. 11); čo? (v. 13). Pán Boh...
Viac...
Komentáre k textom na 2. adventnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 2. adventnú nedeľu „A“

1. čítanie: Iz 11,1-10 Prvá lekcia je z Izaiášovej „Knihy o Emanuelovi“ (Iz 7 – 12) a hovorí najskôr o Mesiášovi a o Pánovom duchu, ktorý na ňom spočinie (v. 1-2). Potom spontánne pokračuje charakteristikou vzťahu, ktorý Mesiáš ...
Viac...
Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „A“

Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu „A“

Viac...