Cena Jozefa Búdu

     Cenu Jozefa Búdu udeľuje redakcia Studia Bilica Slovaca (StBiSl) jednotlivcovi za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania doma i v zahraničí. Ide v prvom rade o morálne uznanie za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania odrážajúceho sa aj v časopise StBiSl. Cena sa udeľuje od roku 2012 (kedy uplynulo 70. rokov od menovania tohto biblistu na profesora Starého zákona Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) a udeľuje sa každé dva roky. Vyhlásenie držiteľov CJB 2019 – 2020, Dr. Juraja Feníka, PhD. a CJB in memoriam, prof. ThDr. Jozefa Heribana, SDB, Dr. h. c., sa uskutočnilo online v Nedeľu Božieho slova,  24. januára 2021. Slávnostne odovzdanie CJB 2019 – 2020 a CJB in memoriam sa presúva do obdobia, keď to epidemická situácia na Slovensku umožní.

     Tento rok Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca (StBiSl) udelila Cenu Jozefa Búdu (CJB) po piaty-krát. Zo sedemnástich nominovaných odborníkov a odborníčok v oblasti biblickej exegézy sa za obdobie 2019 ­– 2020 jej držiteľom stal Dr. Juraj Feník, PhD. Rovnako sa redakčná rada časopisu StBiSl rozhodla po prvý raz udeliť CJB in memoriam a to prof. ThDr. Jozefovi Heribanovi, SDB, Dr. h. c.

Dr. Juraj Feník, PhD.

Redakcia časopisu StBiSl sa rozhodla udeliť CJB 2019 – 2020 Dr. Jurajovi Feníkovi, PhD. za jeho aktívnu vedeckú publikačnú a prednáškovú činnosť v oblasti biblickej exegézy a teológie, za prínos pri tvorbe prekladových publikácií z biblickej gréčtiny, za popularizovanie výsledkov slovenskej biblistiky a za vedecky uznávané publikácie v zahraničí. Predmetom vedeckého a popularizačného záujmu Dr. Juraja Feníka sú evanjeliá podľa Lukáša a Jána a Pavlove listy. Okrem domácich periodík publikoval v prestížnych zahraničných časopisoch BiblicaCatholic Biblical Quarterly, Ephemerides Theologicae Lovaniensis Neotestamentica.

prof. ThDr. J. Heriban, SDB

Rovnako sa redakčná rada časopisu StBiSl rozhodla po prvý raz udeliť CJB in memoriam a to prof. ThDr. Jozefovi Heribanovi, SDB, Dr. h. c. z príležitosti 1 600. výročia úmrtia sv. Hieronyma, patróna biblistov, ako i z príležitosti Roku Božieho slova 2020. Týmto spôsobom sa už aj slovenská biblická obec pripojila k tým, ktorí vzdali hold celoživotnému dielu prof. dona Jozefa Heribana. Je to práve slovenská biblická veda, ktorá vďačí prof. Heribanovi za veľa. Svojimi vedeckými publikáciami v zahraničných jazykoch a proaktívnou zahraničnou prednáškovou činnosťou ju pozdvihol na medzinárodnú úroveň. Neoceniteľným prínosom prof. Jozefa Heribana pre biblické vedy na Slovensku i v zahraničí je jeho Príručný lexikón biblických vied (1992), ktorý bol preložený i do taliančiny (Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e ausiliarie), a  v súčasnosti je ešte stále aktuálnym nástrojom pre štúdium a vedecké skúmanie Božieho Slova.

viac informácií na Cena Jozefa Búdu 2019-2020

 

Laureáti Ceny Jozefa Búdu z predchádzajúcich rokov:

2011 – 2012:Prof. Peter Dubovský SJ, PhD.
2013 – 2014:SSDr. Blažej Štrba, PhD.
2015 – 2016: Mgr. Helena Panczová, PhD.
2017 – 2018: Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD.
2019 – 2020: Dr. Juraj Feník, PhD., in memoriam prof. ThDr. Jozef Heriban, SDB, Dr. h. c.

 

zdroj a fotka: StBiSl.

facebook