Lumen rádio

V roku Božieho slova bol hosťom relácie Od ucha k duchu v rádiu Lumen 8.2.2020 Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy a predseda Rady KBD. Spolu s moderátorom relácie o. Pavlom Jurčagom priblížili poslucháčom apoštolský list pápeža Františka Aperuit illis, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho slova. Pápež František v ňom pripomína, že už v závere Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva vzišla myšlienka na slávenie jedného dňa v roku, ktorý bude venovaný Božiemu slovu. Tejto výzvy sa, ako spomenul Mons. Tyrol, chopili viaceré krajiny a jednu nedeľu v roku slávili ako Nedeľu Svätého písma, či Biblickú nedeľu. Pápež František sa k tejto myšlienke vrátil a 30.septembra 2019, na liturgickú spomienku sv. Hieronyma a pri príležitosti 1600. výročia jeho smrti nariadil, aby sa 3. nedeľa v cezročnom období slávila ako Nedeľa Božieho slova. Túto nedeľu nevybral náhodou, má svoj ekumenický význam. V tom týždni totiž prebiehajú modlitby veriacich za jednotu kresťanov a nedeľa Božieho slova tak má prispievať k budovaniu cesty na dosiahnutie skutočnej a pevnej jednoty. Hosť relácie, Mons. Anton Tyrol uviedol, že ako je možné vidieť v názve samotného listu Aperuit illis (možno preložiť ako „Otvoril im“), pápež František vo svojom liste vychádza z Lukášovho evanjelia, konkr. z 24. kapitoly, v ktorej sledujeme emauzských učeníkov, ku ktorým sa na ich ceste pridáva Ježiš, aby „im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu.“ (Lk 24,45). Mons. Tyrol sa tu spolu s pápežom Františkom zamýšľa nad nevyhnutnosťou Božej pomoci a naznačuje, že človek sám zo svojich síl nie je schopný do hĺbky pochopiť a vystihnúť všetko, čo je obsahom Božieho zjavenia. Podobne je to aj naopak, bez poznania Božieho slova, ako Starého tak aj Nového zákona, je pre nás poslanie a udalosti v živote Ježiša a cirkvi nepochopiteľné. S tým je v úzkom súvise aj jedna z vlastností Božieho slova, ktorú sv. otec vo svojom liste spomína a tou je jeho performatívnosť. Mons. Tyrol tento pojem vysvetlil na príklade rodiča a dieťaťa – keď rodič povie dieťaťu, aby počúvalo, má na mysli počúvať nie len ušami, ale aj urobiť to, čo od neho rodič žiada. Podobne je to aj s Božím slovom – sme povolaní k čítaniu a počúvaniu Božieho slova a zároveň k uskutočňovaniu toho, čo nám hovorí. V závere príhovoru uviedol, že našim cieľom sa nemá stať tých 24h, kým trvala Nedeľa Božieho slova, ale samotný význam loga Nedele Božieho slova, teda prerod vzťahu človeka ku Svätému písmu. Vzťahu na celý rok, na celý život, v každej oblasti, v prežívaní sv. omše v dôvernom postoji k Božiemu slovu. Ak to zaznelo, či zaznieva v našich srdciach, cieľ Nedele Božieho slova bol naplnený. Hosť relácie, Mons. Anton Tyrol často vo svojom rozhovore prepájal časti listu so samotným logom Nedele Božieho slova a jeho významom, podobne aj s liturgickými čítaniami z nadchádzajúcej nedele, či textov z Nedele Božieho slova. Poukázal tým na jednotnosť a vzájomnú súvislosť textov Starého a Nového zákona, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a zároveň na dynamiku a následnosť textov, ktoré znejú počas slávení sv. omše. Celú reláciu si môžete vypočuť na tomto linku: Od ucha k duchu 08.02.2020


V utorok 14.1.2020 bol hosťom relácie Duchovný obzor v rádiu Lumen predseda Rady KBD Mons. Anton Tyrol a telefonicky sa s vysielaním spojil aj riaditeľ Katolíckeho biblického diela Anton Ziolkovský. V rozhovore sa postupne venovali otázkam významu Biblie a postupne prešli k samotnému ustanoveniu Nedele Božieho slova. Mons. Tyrol pripomenul tri podnety, ktoré vyšli od našich biskupov pre slávenie 3. nedele v cezročnom období ako Nedele Božieho slova a to výročie smrti sv. Hieronyma, 50.-te výročie vzniku Katolíckej biblickej federácie a list pápeža Františka Aperuit illis, ktorý v najbližších minútach viac priblížil. Redaktor relácie následne požiadal Mons. Tyrola, aby priblížil poslanie a význam Nedele Božieho slova a jej cieľ. V telefonickom rozhovore riaditeľ Katolíckeho biblického diela priblížil poslanie, význam a vízie Katolíckeho biblického diela, predstavil línie prežívania Roku Božieho slova a povzbudil poslucháčov k prehĺbeniu vzťahu s Božím slovom. Reláciu si môžete vypočuť na: Duchovný obzor 14.01.2020

facebook