Jeruzalemská biblia – nové vydanie

Jeruzalemská Biblia je spoločný názov prekladu Svätého písma, ktorý sa stal mimoriadne obľúbeným a rozšíreným po celom katolíckom svete. Tento preklad s mimoriadne šťastným názvom je vyhľadávaným prameňom pre konzultácie biblických vedcov, ale aj pre meditácie a formáciu veriacich laikov i zasvätených osôb v Cirkvi.

Tento preklad pochádza z roku 1956, keď vyšlo prvé vydanie v jedinom zväzku. Predtým vychádzali jednotlivé časti v malých zväzkoch, ktorých bolo celkove 43. Prvý názov spoločného vydania bol francúzsky titul La Sainte Bible, ale postupne sa pre toto vydanie ujal názov La Bible de Jérusalem. Preklad totiž vznikol v prostredí jeruzalemskej biblickej školy L´École Biblique, ktorú vedú francúzski dominikáni. Škola sa nachádza v blízkosti Damašskej brány v Jeruzaleme a tamojšia komunita dnes má pomerne silný medzinárodný charakter.

Každá kniha obsahuje stručný úvod, za ktorým nasleduje text preložený z hebrejčiny, aramejčiny, resp. z gréčtiny, teda z originálnych jazykov Starého aj Nového zákona, k textu je pripojený poznámkový aparát s bohatým textovým a teologickým komentárom.

Po niekoľkých vydaniach Jeruzalemskej Biblie sa odohral Druhý vatikánsky koncil, uskutočnila sa liturgická reforma a posunul sa aj vývoj jazyka. Prehĺbili a spresnili sa výsledky archeologických bádaní, prehĺbili sa aj exegetické metódy a napokon aj v mentalite ľudí nastal obrovský posun. To všetko si vyžiadalo nutnosť radikálnej revízie Jeruzalemskej Biblie, čo sa uskutočnilo v posledných desaťročiach 20. storočia. Ďalšie vydania Jeruzalemskej Biblie sa objavovali už s novšími poznatkami a medzičasom vznikali aj prvé 4 preklady do iných jazykov. Prvý taliansky preklad Jeruzalemskej Biblie bol publikovaný v roku 1974 vo vydavateľstve EDB ako oficiálny preklad Talianskej konferencie biskupov.

Na Slovensku sa práce na preklade Jeruzalemskej Biblie ujal pápežský prelát ThDr. Anton Botek, ktorý sa mu v zahraničnom exile v Ríme venoval viac ako dve desaťročia. Pri svojej práci vychádzal hebrejského a gréckeho textu a prihliadal na preklad Jeruzalemskej Biblie, ako aj na iné preklady Písma. Výsledkom jeho námahy po predchádzajúcich čiastkových vydaniach bolo prvé jednotné vydanie Jeruzalemskej Biblie, ktoré uzrelo svetlo sveta až po jeho smrti (+9.2.1992) vo vydavateľstve Dobrá kniha Trnava v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity v Bratislave v roku 2012. Podstatnú zásluhu na tomto vydaní má ThDr. Ján Ďurica, S. J., ktorý je editorom a redaktorom prvých vydaní Jeruzalemskej Biblie v slovenčine. Druhé vydanie v tom istom vydavateľstve sa objavilo v roku 2013. Mimoriadne cenným príspevkom tohto vydania je fundovaný a hlboko precítený úvodný príhovor kardinála Jána Ch. Korca, kvalitné textové poznámky, teologické vysvetlenia a marginálne poznámky k textom.

Začiatkom roka 2023 sa objavilo ďalšie, v poradí už 10. vydanie Jeruzalemskej Biblie v slovenčine, teraz vo vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnostou v Banskej Bystrici. Čo je jeden zo spôsobov konkrétnej ekumenickej spolupráce.

facebook