Komentáre k textom na 29. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 29. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Iz 45,1.4-6    Prvé čítanie predstavuje úryvok, ktorý približuje položenie židovského národa v babylonskom zajatí. Autor tu dáva najavo svoje výslovné presvedčenie, že perzský kráľ Kýros bol Božou prozreteľnosťou určený na...
Viac...
Komentáre k textom na 28. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 28. nedeľu cez rok „A“

Viac...
Komentáre k textom na 27. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 27. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Iz 5,1-7    Obsahom prvého čítania je podobenstvo o vinici a jej hospodárovi. Tento obraz vinice ako symbolu vyvoleného Božieho ľudu, bol v Izraeli dostatočne známy. Prorok Izaiáš, ktorý je autorom tohto podobenstva, žil vyše 700 rok...
Viac...
Komentáre k textom na 26. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 26. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Ez 18,25-28      Prorok Ezechiel bol jedným z najvýznamnejších prorokov v babylonskom zajatí. Jeho účinkovanie a prorocké výroky je potrebné spájať s obnovou národa. Úryvok z Ezechielovho proroctva je súčasťou veľkého celku pro...
Viac...
Komentáre k textom na 25. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 25. nedeľu cez rok „A“

1.čítanie: Iz 55,6-9      Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie Pána a je...
Viac...
Komentáre k textom na 24. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 24. nedeľu cez rok „A“

1. čítanie: Sir 27,33 – 28,9 Múdroslovné texty sú pre nás cenné tým, že nám poskytujú mnoho cenných rád do života. Sú to vlastne texty, v ktorých je sústredená dlhodobá ľudská skúsenosť. Sú tu tiež zachytené výsledky pozorovania ž...
Viac...
Komentáre k textom na 23. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 23. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Ez 33,7-9      Nedeľu, ktorú práve slávime, by sme vzhľadom na čítania, mohli nazvať nedeľou účasti na Kristovom prorockom úrade. Služba prorokov v dejinách vyvoleného Božieho ľudu Starého zákona bola svojím spôsobom jedineč...
Viac...
Komentáre k textom na 22. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 22. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Jer 20,7-9     Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu, ale aj krásu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš sa v ťažkých okolnostiach svojho poslania odvoláva na Božie povolanie do prorockej ...
Viac...
Komentáre k textom na 21. nedeľu cez rok „A“

Komentáre k textom na 21. nedeľu cez rok „A“

1. čítanie: Iz 22,19-23 V 1. čítaní sa spomína Sobna (správca kráľovského domu) a Eliakim (pisár). Boli to kráľovskí úradníci za čias kráľa Ezechiáša. Sobnu Pán zavrhol, pretože si počínal príliš sebavedome, neprávom si dal vytesať...
Viac...
Komentáre k textom na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Komentáre k textom na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

1. čítanie: Zjv 11,19a; 12,1.3-6a.10ab Úryvok prvého čítania je limitovaný zaujímavým spôsobom tak, že už posledný verš z 11. kapitoly je daný do súvisu s nasledujúcim opisom ženy odetej slnkom. Teda Archa zmluvy v nebeskom chráme je daná d...
Viac...